Gottfried Wilhelm Leibniz

Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716), tysk filosof, matematiker, fysiker och statsman, grundade vetenskapen om fysisk ekonomi. De nätverk som han byggde upp i Europa lade grunden för den amerikanska revolutionen. USA:s självständighetsförklaring, konstitution och ursprungliga system för politisk ekonomi - som nu måste återupplivas - baserar sig på hans idéer.

1. Monaden, om vilken vi här skola tala, är icke någonting annat än en enkel substans, som ingår i de sammansatta; enkel, d. v. s. utan delar. ...

... Därför skall manufakturerna alltid förläggas där råvarorna finns, medan handelscentra naturligast bör ligga vid floder och hav. Den enda anledningen till att det inte har varit så, och att manufakturerna i stället har skilts från råvarukällorna, är att det nödvändiga Sällskapet har fattats på många ställen, i synnerhet där det inte funnits republiker.

... För att i sanning medverka till människornas lycka måste man upplysa deras förstånd; man måste stärka deras vilja i utövandet av dygden, dvs i vanan att handla enligt förnuftet; och man måste slutligen söka undanröja de hinder som avhåller dem från att finna sanningen och följa det sanna goda. ...