Debattartikel för nya sidenvägen publicerad på Realtid.se

Vägen från fattigdom till välfärd

(Translation into English follows)

Det omfångsrika nya Sidenvägsprojektet öppnar stora möjligheter till nya investeringar, samarbeten över nationsgränser, utveckling och tekniska framsteg i många olika länder. Nu gäller det att på rätt sätt ta tillvara den optimism som detta skapar, skriver de båda debattörerna Mats Lönnerblad och Ulf Sandmark.
Debatt
Mån, 2018-05-21 06:00

Det finns olika sätt att förhålla sig till den optimism som sköljer över världen genom det  gigantiska Sidenvägsprojektet. Nya Sidenvägen kallas officiellt Bälte & Väginitiativet (BVI) eftersom det handlar om industrialiseringsbälten på land och dessutom en sjöväg.
Projektets stora mål är binda samman Kina med Europa, Mellanöstern och Afrika.
Även om det är Kina som tagit detta initiativ till stora infrastrukturinvesteringar är det en missuppfattning att den nya Sidenvägen enbart handlar om Kina. Tydligast syns det i Afrika, där de hittills genomförda kinesiska projekten släppt lös en ny optimism över hela kontinenten.
De har kickstartat ländernas ekonomiska tillväxt så att afrikanska länder idag uppvisar några av de högsta tillväxttalen i världen. Till de nya industriparker som växer upp kring de stora infrastrukturprojekten flockas nu industrier som alltmer inriktas på den afrikanska marknaden. Det är en marknad som år 2050 beräknas omfatta 2,4 miljarder människor.
Med den nya Sidenvägen håller Afrika på att befria sig från den fattigdomen som kontinenten ärvt från kolonialismens dagar. Även Östeuropa vänder sig till Kinas BVI sedan man misströstat om att få ut något av EU. Det är den optimistiska Sidenvägsandan som gör att dessa länder återfinns bland de sammanlagt 140 länder som anslutit sig till BVI.
Till saken hör att Sverige också har ett stort samarbete med Kina. Den succéartade utvecklingen av Volvo Cars under dess kinesiska ägarskap ingår i Kinas jättesatsning Made in China 2025. I Sverige har vi lärt oss att se framgångarna beskrivna genom Volvos reklamkoncept "Made by Sweden", det vill säga att det är skapat av svenska arbetare och ingenjörer
Genom Made in China 2025 vill Kina bli världsledande inom en rad strategiska teknikområden, varav några är klassiska svenska paradgrenar.
Dessutom tillkommer satsningar på höghastighetståg, fjärde generationens kärnkraft, fusionskraft, bevattning ur atmosfären och mycket mer. Det är något som har bidragit till att skapa en stor optimism bland forskare, tekniker och ingenjörer världen över.
Det är en stor svensk fördel att vi ligger på topp inom områden som IT och fordonsteknik, med närliggande kopplingar till utvecklingen inom heta nischer som artificiell intelligens och robotisering. Det skapar möjligheter till vidare kontakter och framtida samverkansprojekt genom de samarbeten som Kina bygger upp med sina partners i Afrika, Asien, Amerika och Europa.
Att tro att det ekonomiska värdet finns i dagens uppfinningar och teknologiska landvinningar, och inte i uppfinnares och forskares kommande upptäckter och framsteg, visar inte bara på en dålig förståelse för ekonomi utan också för vad mänsklig frihet är.
I framsteg som forskningen levererar inom områden som ingen tidigare tänkt på finns den verkliga mänskliga friheten, både för individer och för samhället i stort. Och skall vetenskaplig frihet frodas, krävs också en kultur (främst klassisk) som stimulerar kreativitet.

Mats Lönnerblad
författare och skribent i finansrätt

Ulf Sandmark
civilekonom, ordförande i Schillerinstitutet

Se: http://realtid.se/debatt/vagen-fran-fattigdom-till-valfard


Today the leading Swedish business daily, Realtid.se, published an article positive to the BRI.
Here is the article translated into English.

The Road from Poverty to Welfare

The farreaching New Silk Road Project opens great opportunities for new investments, cross border cooperation, development and technological progress in many nations. It is time now to take care of the optimism this creates, the oped authors Mats Lönnerblad and Ulf Sandmark writes.
Monday, 2018-05-21 06:00
There are different ways to relate to the optimism that sweeps over the world with the gigantic New Silk Road Project. The New Silk road is officially called the Belt & Road Inititiative (BRI) as it initiates belts of industrialization as well as a maritime road. The aim of the project is to connect China with Europe, South West Asia and Africa.
Even though it is China that has taken this initiative for great investments in infrastructure, the misunderstanding is that the new Silk Road is only about cooperation with China. Most clearly this can be seen in Africa where the projects already done have unleached an optimism throughout the continent. The projects have kickstarted the economic growth there, so that African nations today show up the some of the greatest growth figures of the world. Into the new industrial parks sprawling along the infrastructure projects, industries are moving in increasingly focusing on the the African market. It is a market expected in 2050 to harbour 2.4 billion people.
Africa by the new Silk Road is liberating itself from the poverty which the continent has inherited from the days of colonization. Even Eastern Europe turns to the BRI of China, as they have given up hope to get anything from the European Union. It is the optimism of the Silk Road spirit which has has brought these nations to become some of the alltogether 140 nations who cooperate with the BRI.
Here we also find Sweden that [although not yet joining the BRI] is in a large cooperation with China. The success story of the Volvo Cars under its Chinese ownership, is part of the major Chinese development program called "Made in China 2025". In Sweden we have learnt to see this success described in the Volvo Cars advertisement slogan "Made by Sweden", which means that it is made in cooperation with Swedish workers and engineers.
China by the program "Made in China 2025" wants to become a world leader in a series of strategic fields of technology, some of which are classic Swedish success stories. Besides these China moves into world leadership of the technologies of high speed trains, fourth generation nuclear power, fusion power, artificial rain, and much more. This has created great optimism among scientists, engineers and technicians all over the world.
It is a great advantage for Sweden to be on top in fields like IT and auto industry, with its nearby connections to the development of hot fields like AI and robotics. This creates opportunities for further contacts, and future projects of cooperation, with all of the networks China is developing in their strategic technology fields with their partners in Africa, Asia, Americas and Europe.
Believing the economic value is to be found in today´s inventions and technological breakthroughs, and not in the coming discoveries and progress of the inventors and scientists, reveals not only a deficient understanding of economy, but also of the true freedom of man. In the progress delivered by science in areas no one have ever thought of before, the true human freedom can be found, both for individuals and society at large. And for the science to thrive, also a culture is needed (primarily classic) to stimulate creativity.
by Mats Lönnerblad, author, financial law and Ulf Sandmark, economist, chairman, Schiller institute in Sweden