Ekomodernisterna förklarar gamla miljörörelsen krig

Tvärtemot den pessimism och malthusianism som präglade "gamla miljövänner" skriver en grupp av 18 forskare från hela världen som kallar sig ekomodernisterna: "Som fackfolk, forskare, aktivister och medborgare skriver vi i övertygelse att kunskap och teknik, tillämpat med visdom, kan sörja för en bra eller till och med storslagen antropocen" (den geologiska epok som utmärks av mänsklig verksamhet). Se hela ekomodernistiska manifestet på deras hemsida (engelska, spanska, franska, italienska och holländska).

Detta är möjligt, menar de, då vetenskap och teknik gör att människor kan producera mer mat på mindre yta och mer energi med mindre råvaror. Det faktum att 4 av planetens 7 miljarder människor bor i städer är exempelvis inte något dåligt, utan bra, då städerna endast upptar 3 procent av jordytan. Urbanisering är därför ett utmärkt sätt att förena planetens välstånd med dess förgrönande.

"Teknikens roll i att minska mänsklighetens beroende av naturen löser paradoxen. Mänsklig teknik, från att det första jordbruket ersatte jakt och samlande till dagens globaliserade ekonomi har gjort människor mindre beroende av de många ekosystem som en gång erbjöd vår enda försörjning, till och med då samma ekosystem ofta skadats allvarligt. Trots upprepade påståenden sedan 1970-talet om fundamentala 'gränser för tillväxt' finns fortfarande anmärkningsvärt lite bevis för att befolkning och ekonomisk expansion inom överskådlig framtid skulle spränga förmågan att odla mat eller utvinna kritiska råvaror. I den mån fixa, fysiska gränser finns för mänsklig konsumtion är de så teoretiska att de saknar funktionell relevans. Den mängd solstrålning som når jordytan är exempelvis i långa loppet ändlig men utgör inget hinder för mänsklig verksamhet. Civilisationen kan blomstra i århundraden och årtusenden på energin från en sluten uran- eller toriumbränslecykel, eller fusion av vanligt väte och tungt väte. Rätt förvaltat löper människan ingen risk att få brist på tillräcklig jordbruksmark. Med jord i överflöd och obegränsad energi kan substitut lätt hittas för de materialtillskott åt människans välbefinnande som blir sällsynta eller dyra.