LaRouche om Tysklands uppgift

Av Lyndon H. LaRouche, Jr., 16 mars 2015

Den tyske utrikesministern Frank Walter Steinmeiers tal i Washington den 12 mars 2015 var lovvärt, men det behandlade trots detta inte de väsentliga aspekter som situationen faktiskt kräver. Jag lägger därför i följande text fram vad som måste sägas i denna situation:

Förutsättningarna på den befolkade planeten jorden har nämligen nått en punkt där föreställningen om hur livet skall gå vidare på planeten måste följa Johannes Keplers vetenskapliga principer. Dessa principer måste ses som en orientering för hur planeten som helhet bör organiseras.

Idag misslyckas gamla vanor som utgår från gällande föreställningar - och det katastrofalt. Europeiska traditioners formella måttstockar lever varken upp till skenbart "traditionella" eller andra förebilder. De kriterier för politik och vetenskap som tillämpats under en längre tid har den olyckliga konsekvensen att man kräver att dagens agerande ska underkasta sig dem, kosta vad det kosta vill, men för den faktiska situationen är de i själva verket värre än äldre sedvanor.

Jag förklarar i det följande:

Ondskan i dagens finansvärld

Den förhärskande amerikanska och europeiska finanspraxisen bygger på senare tid huvudsakligen på kriterierna för rent och skärt ocker. Effekterna av en finanspolitik direkt baserad på finansiellt ocker åskådliggör detta. De renodlat spekulativa finansattributen i sig har blivit större än de faktiska relativa fysiska tillväxtvärden som den reala produktionen skapat.

Ofoget att konstant successivt sänka den vetenskapliga produktivitetsnivån per capita, i förhållande till den nominella och i huvudsak spekulativa produktionskostnaden, båda avseende nettoproduktion per capita, i både Europa och USA, är exempel på den aktuella, påtagliga parallella minskningen av både privathushållens inkomst och nettoproduktiviteten per capita.

Historien om en sekellång trend vad gäller den faktiska fysiska nettoproduktiviteten per capita, som kan dokumenteras sedan den började gå ned, uppvisar den beklämmande sanningen om den allmänna relativa nedgången per capita i energiflödestäthet och i produktion hos befolkningen generellt i det transatlantiska området. Denna trend har lett till en stor risk för ett globalt termonukleärt massmord.

De dalande siffertrenderna för produktionen av reala fysiska värden i amerikansk respektive europeisk ekonomi vittnar på så vis om de i praktiken verkliga relativa värdena. De avslöjar en nedgång i varje människas nettoproduktivitet, som i huvudsak beror på att den fysiska produktionen per capita sjunkit p g a att man sparat mer och mer på de nödvändiga villkor som en stigande produktivitet per capita förutsätter.

Kinas snabba utveckling idag och den därmed förknippade tillväxten i realekonomin som Kina på ett unikt sätt står för tjänar idag som förebild.

Kinas utmaning

Idag är Kina på grund av de aktuella framgångar som landet skördar inom ramen för solsystemet unikt. Genombrotten på området i fråga, både när det gäller månens roll och andra närliggande angelägenheter, är implicit även av avgörande intresse i både vad vi redan unikt uppnått och utsikter för vad vi kommer uppnå i upptäckter rörande själva solsystemets allra väsentligaste särdrag. Utifrån detta perspektiv måste man se mänsklighetens förhållande till samhällsutvecklingen och solsystemets förhållande till hur mänsklighetens vidarutvecklar det som något som i framtiden kommer att höra ihop - inte för den enskilde själv, utan för mänsklighetens framtida behov. Därför har den dödliga enskilda människan på det sättet del i framtidsuppdraget som, å deras sida, Jeanne d'Arc och hennes efterträdare som Nicolaus Cusanus och Johannes Kepler hade i sina, vars mål för mänsklighetens framtid, den framtid som är idag, inte ligger i deras mänskliga kroppar, utan i bidraget till mänsklighetens framtid. Pudelns kärna är inte vad den enskilde kämpat för att uppnå utan i de sköna målsättningar som han eller hon kämpat för. Det framtida uppdraget för alla som följer sin egen tillvaros kall ligger i den framtid deras gärning ger uttryck för - som frukterna av geniers och martyrers arbete visar, eller det som råkar gälla för Kina idag.

Möjligheten för alla människor med goda avsikter ligger idag huvudsakligen i frågan om att bygga en bättre framtid för hela mänskligheten - det gäller att förverkliga det skenbart omöjliga, men nödvändiga, för att låta den ljuvaste av alla drömmar om människans landvinningar bli verklighet. Man måste nå insikt om att mänsklighetens framtid ligger i det skenbart omöjliga.

Läs mer om den tyske utrikesministern Steinmeiers USA-besök här:

http://www.larouche.se/nyheter/2015/03/19/tysklands-utrikesminister-i-usa-skicka-inte-vapen-till-ukraina

Läs om Kinas rymdsatsning som den nya måttstocken för vad som kan göras i Keplers anda: http://www.larouche.se/nyheter/2014/08/06/kina-satter-ribban

och http://www.larouche.se/artikel/kina-tar-steget-mot-att-industrialisera-manen