EAP svarar Carl Bildt om ISIS

EAP:s uttalande om ISIS föranledde nedanstående svar från UD på uppdrag av utrikesministern. Detta är EAP:s svar.

Att: Carl Bildt/Sara Dennås

Hej!

Tack för svar!

Eftersom det inte är något svar i detalj och inte heller den position som framförs visar att svenska regeringen på något avgörande sätt, efter fem år krig mot först Libyen och sedan Syrien, slutat stöda ISIS genom Storbritannien, USA, Saudiarabien och Turkiet, så finns det ingen anledning för EAP att ta ned affischerna som hänger på bl.a. Sergels Torg (SE: http://larouche.se/svenska/media/ISISriksdsval2014mini_0.jpg).

Sverige stöder den brittiska politik och neokonservativt amerikanska som går ut på att använda det monster man själva skapat, ISIS, för att ytterligare förvärra situationen, genom att driva fram den länge diskuterade delningen av Irak. Detta kommer att ytterligare försvåra säkerhetsläget för minoriteter i Irak och på sikt även äventyra den kurdiska minoriteten. De odefinierade gränserna för en sådan delning kommer att bädda för fortsatta krig och indragning av grannländerna i krigen. Det som kan skydda minoriteterna är den väg som vi pekade på i uttalandet vi skickade (http://larouche.se/nyheter/2014/08/18/bryt-med-isis-bryt-med-saudiarabie...) att upprätthålla den westfaliska fredens princip, som Sverige är skyddsmakt för, genom att stödja sammanhållningen som nationer av både Irak och Syrien. Som vi pekade på, bör både Iran och Egypten engageras som regionala makter att stabilisera dessa två länder och Sverige och västvärlden borde stödja dessa länder i en sådan fredsansträngning för Irak och Syrien.

För övrigt anser EAP att kaospolitiken för Eurasien som Storbritannien driver av geopolitiskt intresse för att begränsa Kinas, Indiens och Ryssland växande ekonomiska makt, måste fördömas.

Med vänlig hälsning!
Ulf Sandmark
EAP

Från: UD MK Brevsvar
Skickat: den 10 september 2014 14:20
Till: "Ulf.Sandmark@nysol.se"
Ämne: SV: Sveriges stöd till terroriströrelsen ISIS (till Carl Bildt, svar går till ulf.sandmark@nysol.se) UF2014/51968/UD/MK

Hej Ulf!

Tack för ditt senaste mail till utrikesminister Carl Bildt. Jag har blivit ombedd att svara dig.

Det är många som har hört av sig till oss när det gäller ISIL:s framryckning i Irak och Syrien under sommaren, jag har därför inte möjlighet att gå in i detalj kring det du skriver.

Utrikesministern har uttalat sig om läget löpande under hela sommaren, både i medier och på sin egen twitter och blogg. Han besökte Bagdad, Erbil och flyktinglägret Baharka för ett par veckor sedan och har med egna ögon sett de fruktansvärda förhållandena. Sverige gör vad vi kan för att hjälpa till med humanitärt stöd - tält, filtar och sanitär hjälp - till de behövande.

Fredagen den 22 augusti besvarade han sex skriftliga frågor i riksdagen på ämnet. Svaret löd enligt följande (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa...):

"Situationen i Irak är som frågeställarna beskriver mycket oroande och alarmerande. Detta har jag själv kunnat konstatera vid mitt besök i Irak för några dagar sedan. Starkt ökade sekteristiska motsättningar i regionen, påskyndat av ett utdraget inbördeskrig i Syrien, har lett till den allvarliga situation vi ser idag i Irak, och Syrien, med förödande konsekvenser för kristna och andra minoriteter. Rapporter vittnar om svåra övergrepp och allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna. Samtidigt är den humanitära situationen desperat för många människor i Irak. Våldet måste upphöra och de mänskliga rättigheterna fullt ut respekteras. Religionsfriheten är central i ett öppet samhälle.

Mest akut handlar det nu om att bistå de utsatta människorna med humanitärt stöd. Därför har regeringen fattat beslut om att avsätta ytterligare 50 miljoner kronor för omedelbara humanitära insatser på plats i Irak. Det gör att Sverige sedan början av året har avsatt totalt närmare 150 miljoner kronor i humanitärt stöd i Irak med fokus på såväl livräddande insatser som personellt och materiellt stöd till FN:s humanitära samordningskapacitet. Utöver det riktade stödet är Sverige en av de största givarna av stora kärnstöd till humanitära organisationer. Utrikesdepartementet har vidare förstärkt den svenska diplomatiska närvaron i Erbil för att bl.a. kunna bistå svenska medborgare på plats.

Akut handlar det också om att stoppa ISIL:s framfart. Att USA, efter begäran av regeringen i Bagdad, påbörjat luftanfall mot ISIL är välkommet i detta avseende. Insatser av detta slag behöver kompletteras med en koordinerad politisk strategi. En hållbar lösning kräver en politisk process i Bagdad som utmynnar i en ny regering som är, och uppfattas vara, representativ för Iraks mångfald och som kan hantera de stora utmaningar som landet just nu står inför.

Frågor har väckts kring s.k. skyddade zoner för kristna och andra minoriteter i norra Irak. Dessa zoner är av erfarenhet svåra att upprätthålla. Tidigare försök visat att det är ett vanskligt alternativ med risk att bli en dödsfälla för redan utsatta människor. På lång sikt är det den politiska processen som är avgörande för att upprätta ett lagligt styre och skydd för kristna och andra minoriteter i landet. De militära medel som krävs för att långsiktigt skydda utsatta grupper måste vara sprungna ur den nya regering som Haider al-Abadi nu fått i uppdrag att bilda. Sverige driver på, inom EU och FN, liksom regionalt, för att på olika sätt ge stöd åt denna process.

Regeringen välkomnar att FN:s säkerhetsråd tydligt har fördömt ISIL:s attacker och krävt att övergreppen, inte minst mot olika minoriteter, omedelbart upphör. FN har, både genom säkerhetsrådet och med FN-insatsen på plats i Irak (UNAMI), en nyckelroll och en skyldighet att agera. Säkerhetsrådets beslut om riktade finansiella sanktioner, vapenembargo och reseförbud för medlemmar i ISIL och associerade grupper (resolution 2161/2014 och 2170) är något som Sverige välkomnar. Vi uppmanar säkerhetsrådet att fortsatt agera för att få stopp på våldet och övergreppen samt förbättra det humanitära tillträdet.

Vad gäller frågan om önskemål om självbestämmande för olika irakiska provinser, inklusive Nineveslätten, konstaterar regeringen att frågor om Iraks administrativa indelning och graden av självstyre måste lösas inom ramen för författningen och den politiska processen i Irak.

Situationen i Irak diskuteras kontinuerligt i EU-kretsen där Sverige driver på för ett samfällt och kraftfullt agerande. Vid ett extrainkallat möte i rådet för utrikes frågor (FAC) den 15 augusti antogs rådsslutsatser som tydligt fördömer ISIL:s agerande, uttrycker oro över MR-situationen och uppmanar till en inkluderande politisk process för att hantera krisen: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/....

ECHO [EU-kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd] har mer än fördubblat sitt humanitära stöd till Irak (totalt 17 miljoner euro) och även öppnat ett permanent fältkontor i Erbil."

Jag hoppas att det gav en bild av vad Sverige och resten av omvärlden gör för att motverka det akuta lidandet som har uppstått, och även för att långsiktigt minska de förföljelser som minoriteter i Syrien och Irak utsätts för. Tack för att du hörde av dig.

Med vänliga hälsningar

Sara Dennås
Politiskt sakkunnig
Utrikesdepartementet

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: automatsvar@regeringen.se [mailto:automatsvar@regeringen.se]
Skickat: den 19 augusti 2014 11:11
Till: UD Registrator
Kopia: ulf.sandmark@nysol.se
Ämne: Sveriges stöd till terroriströrelsen ISIS (till Carl Bildt, svar går till ulf.sandmark@nysol.se)

Från: Ulf Sandmark

E-postadress: ulf.sandmark@nysol.se

Meddelande: EAP hade rätt! Det var fel av Sveriges regering att stöda ISIS som "rebeller" i kriget mot Syrien. Nu är det dags för eftertanke och att helt bryta med ISIS och Saudiarabien! Det av Sveriges Radios journalister avslöjade brevet av Marcus Wallenbergs till regeringen i Saudiaffären visar hur Sverige manövrerades in i den brittiska krigspolitiken på samma sida som ISIS.
Här följer EAP:s rapportering i Saudifrågan och hur ISIS måste stoppas. MVH, Ulf Sandmark, EAP, 0736937896

Bryt med ISIS - Bryt med Saudiarabien!
Den 19 aug 2014

Regeringens smutsiga affärer med Saudiarabien drevs fram av Marcus Wallenberg personligen. Det visar hans av regeringen hemligstämplade brev som två undersökande journalister på Sveriges Radio avslöjade den 17 augusti. Wallenbergfamiljen har sedan gammalt en brittisk orientering av sin politik och det är i den brittiska krigspolitiken han drar in Sverige. Det var denna krigspolitik som föranledde Hussein Askary att i sitt uttalande i fredags ställa frågan: "Är Reinfeldt och Bildt krigsförbrytare?"

Wallenbergs påtryckningar förklarar varför den svenska regeringen har blivit så djupt engagerad i den saudiska regimen, som plågar världen med den wahabitiska terrorismen. Det är från Saudiarabien som den brutala terrorgruppen ISIS finansieras, beväpnas och hämtar sin sjuka ideologi. Den svenska vapenhandeln med landet fortsätter trots de brutaliteter ISIS gjort sig skyldiga till under många år i Syrien och Irak, nu senast mot kristna och andra grupper med brutala massavrättningar och kvinnoslavhandel. Saudisamarbetet visar att det bara är hyckleri, när regeringens olika partier fördömer ISIS under valveckorna.

Om regeringen, eller oppositionen, menade allvar med sitt fördömande av ISIS, skulle man också fördöma saudierna. Man skulle dessutom avbryta den svenska regimförändringspolitiken mot Irak och Syrien och istället börja stöda dessa länders regeringar i deras kamp mot terrorismen, inte minst mot ISIS. Sverige borde välkomna att regionens större länder Egypten och Iran engagerar sig mot den saudistödda terrorn och stärker Iraks och Syriens sammanhållning och utveckling. Sverige borde kräva att Turkiets och Jordaniens gränser omedelbart stängs för ISIS och andra terrorgrupper och för deras finansiering genom affärer i olja, sexslavar, människoorgan och stöldgods. Sverige borde kräva att Storbritannien, USA och andra Nato-länder helt slutar utbilda, underhålla, beväpna och vägleda ISIS och andra terrorgrupper, som använts som deras surrogatsoldater i Irak och Syrien.

Sverige och Wallenbergs Saab skulle aldrig fått tillgång till den saudiska vapenmarknaden om man inte hade haft ett samarbete med Storbritannien och dess försvarsgigant BAE. Saab och BAE hade en tid t.o.m. ett gemensamt marknadsföringsbolag för flygplanet JAS Gripen, ända till dess att mutskandalerna i Sydafrika, Ungern och Tjeckien satte stopp för samarbetet. Undersökningarna av dessa mutskandaler lades ned av regeringen i Storbritannien under premiärminister Tony Blairs tid och i Sverige skedde samma sak sedan Reinfeldt-regeringen blockerat tillräckliga anslag till åklagaren Christer van der Kwast. En stor del av den svenska försvarsindustrin har tillåtits säljas till BAE, bl.a. Hägglunds industrier, som Wallenbergs investmentbolag sålde. Sveriges utrikespolitik är också helt uppknuten till den brittiska krigspolitiken, som innebär att man tar sig rätten att avsätta andra länder regeringar. Den formulerades av Tony Blair 1999, i ett tal där han attackerade den Westfaliska fredens princip om alla staters suveränitet, vilken fram till dess varit grunden för FN. Denna Blairdoktrin kallas "skyldigheten att skydda" (R2P) och används för att utnyttja varje ny vändning i det katastrofalt sönderslagna Irak till att ytterligare splittra landet. Massakrerna på kristna i Irak av det saudiska ISIS används nu för att driva på det gamla scenariot att dela Irak, vilket kommer att göra ännu fler minoriteter, inklusive kurderna, sårbara och bädda för nya krig och massakrer.

Om regeringen menade allvar med sina fördömanden av ISIS skulle man fördöma även Storbritanniens regering. Storbritannien har ingått det jättelika vapenavtalet Al-Yamama med Saudiarabien. I avtalet ingår att BAE betalar "kommissioner" (mutor) till några ledande medlemmar av den saudiska kungafamiljen. Den viktigaste av dem är prins Bandar, som var arkitekten bakom vapenavtalet Al-Yamamah som slöts 1985 med premiärminister Margaret Thatchers regering. Prins Bandar använde denna svarta mutfond för att finansiera jihadistisk terrorism runt om i världen, inklusive åtminstone ett antal av de saudiska flygplanskapare som attackerade USA den 11 september 2001. Den saudiska regeringens koppling till detta terrordåd finns beskriven i de av både Bush- och Obama-regeringarna hemligstämplade 28 sidorna i den amerikanska senatens officiella utredning. Här ligger den verkliga dynamiten i Sveriges Radios avslöjande om Sveriges hemliga samarbete med Saudiarabien.

Sist men inte minst visar avslöjandet av Marcus Wallenbergs brev till regeringen, hur Sverige ovanför den valda regeringen styrs av en liten oligarki med kopplingar till det brittiska imperiet. Den påtryckning som Wallenberg gjorde ledde till att regeringen gick emot Sveriges lagar och myndigheter och startade ett hemligt projekt att bygga en sprängämnesfabrik åt just den regering som stöder och beväpnar internationella terrorgrupper inkl. dagens ISIS. Det är ett övertydligt exempel på hur svaga regeringar i parlamentarismens Europa inte styr sitt land, utan bara styr över folket för att oligarkins intressen ska skyddas. Det har uppenbarligen varit Tony Blairs uppgift, liksom under de senaste regeringsperioderna också Reinfeldts/Bildts och Göran Persons, vilken var den som började samarbetet om sprängämnesfabriken i Saudiarabien.

Det har varit oligarkins uppdrag åt de europeiska och amerikanska regeringarna att skydda det internationella finanssystemet genom gigantiska bankräddningspaket, en brutal åtstramning mot befolkningarna och en krigspolitik mot länder som inte underordnat sig denna politik. Med alla medel har regeringarna tystat och blockerat kraven på bankdelning och ett reglerat system av riksbankskrediter. Oligarkins politik har inte bara ökat fallhöjden inför finanssystemets tillfälligt uppskjutna krasch. Man har banat väg för extremism och medeltida krafter som slår sönder civilisationen. Islamiska Staten i Irak och Syrien (ISIS) är effekten av den samlade politiken från det brittisk-saudiska imperiet och dess supportrar i regeringar och finansinstitutioner i USA, Sverige och Europa.

Här finns Sveriges Radios avslöjande om hur regeringen vek sig för Wallenberg i Saudiaffären: http://t.sr.se/1Ajlf12

Läs Hussein Askarys uttalande "Är Reinfeldt och Bildt krigsförbrytare?" här [2]

Se artikeln på sid 7 i Ny Solidaritet nr 2012/1: Saudiaffären är bara toppen på isberget: http://www.larouche.se/nyheter/2014/08/18/saudiaffaren-ar-bara-toppen-pa...

Läs mera om BAE och 11/9 på: http://www.larouche.se/nyheter/2008/01/06/bae-arhundradets-skandal

Läs mer om kampen i amerikanska kongressen att offentliggöra de 28 sidorna om den saudiska monarkins inblanding i terrordådet 11 september 2001: http://larouchepac.com/node/31471

Källa:: http://larouche.se/nyheter/2014/08/18/bryt-med-isis-bryt-med-saudiarabie...

Länkar:
[2] http://larouche.se/artikel/ar-bildt-reinfeldt-krigsforbrytare