Hur Glass-Steagall stänger Wall Street

Den mäktiga rörelsen för ett återinförande av bankdelningslagen Glass-Steagall har gjort det nödvändigt för LaRoucherörelsen i USA, LaRouchePAC, att förklara mer i detalj hur denna lag stänger Wall Street. Med sex åtgärder kan detta maktcentrum för kriminell verksamhet förhindras fortsätta sin mordiska politik mot den reala ekonomin och den amerikanska befolkningen. Utan Glass-Steagall kan det röra sig om miljoner döda även i USA. Med denna lag kan den amerikanska regeringen städa ut Wall Streets förgiftade skräp ur finanssystemet och återskapa ett fungerande banksystem, som kan förse den reala ekonomin med produktiva krediter och få igång en nödvändig tillväxt – dvs. det amerikanska kreditsystem som finns inskrivet i konstitutionen och infördes av USA:s första finansminister Alexander Hamilton.

I en videofilm på tolv minuter berättar LaRouchePAC:s Leandra Bernstein om hur Glass-Steagall ålägger banker att "inom en viss tidsrymd bestämma sig för om man skall göra sig av med sin kasinoverksamhet och behålla skyddet från insättargarantimyndigheten FDIC, eller om man skall låta sina investeringar, värdepappershandel och annan spekulationsverksamhet tas bort från det statliga skyddsnätet och få förlita sig på den fria marknaden. De flesta av dessa verksamheter är hopplöst bankrutta och kommer att gå under men knappast någon av betydelse kommer att gråta över det. ... Wall Street kommer praktiskt taget att stängas och skickas på obegränsad semester”, säger Bernstein med ett leende som bara måste ses.

"Detta kommer att göra slut på föreställningen att finansinstituten måste räddas till varje pris. Så kallade ’systemviktiga finansinstitut’ (på engelska: G-SIFIs) kommer inte längre att kunna utpressa regeringar med påståenden om att deras undergång skulle leda till att hela samhällsekonomin rasar ihop."

Glass-Steagall är det enda som kan stå emot den redan beslutade banklagen Dodd-Frank (Obamas s.k. finansreform) som innehåller undantagsbestämmelser som tillåter att allting kan offras, pensioner, sparkonton, företag, välfärdsinstitutioner, människoliv, dvs. Detroitpolitiken, för att rädda det som prioriteras före allt annat: de "systemviktiga finansinstituten", dvs. storbankerna på Wall Street.

"Vill du dö... så gör ingenting", säger Bernstein. "Vill du leva, så är vi beredda att sköta den amerikanska ekonomin. Vi är beredda att återinföra Glass-Steagall!"

Här följer en sammanfattning av de sex konkreta åtgärder som kan och måste genomföras med hjälp av Glass-Steagall. Listan har utarbetats av EIR:s ekonomiredaktör Paul Gallagher och kommer att specificeras ytterligare allteftersom situationen utvecklas.

Först: Åtala banker på Wall Street och i Europa för brottsligt berikande på allmänhetens bekostnad:
* Den bedrägliga försäljningen av derivatprodukter som ränteswappar till städer, län och delstater måste föras under åtal för värdepapperssvindleri gentemot aningslösa placerare, nämligen de finansansvariga vid dessa förvaltningar vilka övertalats att köpa dessa papper.
* Väck åtal mot det berikande som gjorts genom konstlad hyperinflatering av priser på råvaror och tjänster. Ett exempel är banken J.P. Morgans elhandelsupplägg i Kalifornien, vilket innebar försäljning av el till Kaliforniens kraftbolag för 999 dollar/MW när det gängse priset var 12 dollar/MW.

För det andra: Dra in tillstånden för Goldman Sachs och Morgan Stanley-Smith Barney att vara bankholdingbolag. Derivat, bolånebaserade papper (MBS) och andra instrument avlägsnas då från deras bankenheter och blir en del av räkenskaperna för deras finansbolagsenheter. Det betyder att det inte kommer att finnas någon möjlighet till varken bankstöd eller skuldreduktion, varken bail-out eller bail-in, för dessa värdepapper.

För det tredje: Använd lagens förbud för statligt garanterade affärsbanker att hålla vissa typer av värdepapper – inklusive derivat och bolånebaserade papper (MBS) – i sina räkenskaper.

Förbudet innebär att den amerikanska staten inte får använda statens kredit från centralbanken Federal Reserve eller FDIC som säkerhet för utlåning eller inköp av dessa värdepapper. Återigen betyder det att det inte kommer att finnas någon möjlighet till varken bankstöd eller skuldreduktion, varken bail-out eller bail-in, för dessa värdepapper. Det betyder också att Federal Reserve inte kan behålla sitt för tillfället 1.300 miljarder dollar stora innehav av MBS-papper. De Wall Street-banker som sålde dem till Federal Reserve kommer därför att få återköpa dem till det pris som Federal Reserve köpte dem för. Den uppenbara frågan är: Har dessa banker 1.300 miljarder dollar eller mer för att köpa tillbaka sitt skräp?

För det fjärde: Använd lagens förbud för affärsbanker att äga råvaror, råvarumäklarfirmor, som MFGlobal, eller anläggningar för råvaruproduktion och transport. Det betyder att de måste sälja dessa enheter, som utan likviditeten från affärsbankverksamheten högst osannolikt kommer att överleva.

För det femte: Använd lagens krav gentemot banker som står utanför den amerikanska banklagens räckvidd och därför ej låter sig inordnas under Glass-Steagall-lagens villkor. Detta innebär att Federal Reserve måste avsluta alla sina lån till europeiska bankers amerikanska filialer och måste kräva ett återköp av alla de värdepapper, MBS och amerikanska statsobligationer som Federal Reserve har köpt från dessa banker under tiden med kvantitativa lättnader (QE 1-4). Det innebär också att nästan alla europeiska bankers amerikanska verksamheter måste stängas eller omedelbart omorganiseras till helt separata bolag.

För det sjätte: Bryt upp alla de stora amerikanska bankholdingbolagen, som Citigroup, Wells Fargo, Bank of America och J.P. Morgan Chase, vilka måste skilja av sina finansbolag (t.ex. Wells Capital Management, Merrill Lynch, JPM Hedge Fund Services och Bear Stearns Investment Bank) för att kunna förbli affärsbanker. Morgan Stanley-Smith Barney och Goldman Sachs måste fråntas sin bankstatus som man erhöll när man tog emot bankstödet TARP, eftersom man inte har någon affärsbankverksamhet.

Sammanfattningsvis: Detta är sanningen om Glass-Steagall som knappast någon, inte ens lagens främsta förespråkare, talat om. LaRouchePAC anser att alla har rätt att veta nyttan med lagen och vad som kommer att hända när den införs. Och Wall Street har rätt att veta hur det skall stängas.

Se videon med Leandra Bernstein på engelska på http://larouchepac.com/node/27570