Glass-Steagall-frågan uppe på Nordiska rådets möte

En reporter från LaRoucherörelsens tidning Executive Intelligence Review tog upp frågan om Glass-Steagall och krigshotet på Nordiska rådets möte i Köpenhamn.

Regeringsföreträdare och parlamentsledamöter från de fem nordiska länderna Finland, Danmark, Norge, Sverige och Island, samt de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen var samlade i den danska huvudstaden från 31 oktober till 3 november för att diskutera frågor rörande det nordiska samarbetet. Men det som egentligen sysselsatte allas tankar var förstås den akuta finanskrisen och krigshotet i Mellanöstern, och det lyftes fram av EIR-reportern Michelle Rasmussen på de tre presskonferenserna som hölls under loppet av mötet, med i tur och ordning statsministrarna, finansministrarna och utrikesministrarna.

Signifikativt var att Finland, vars öde bestäms av närheten till Ryssland, reagerade mest på risken för att konflikter i Mellanöstern ska leda till ett storkrig, och att Island, som kämpar med att komma på fötter igen efter bankernas vilda spekulationer, tog tydligt ställning för Glass-Steagall-lösningen.

På presskonferensen med alla åtta statsministrarna fick EIR-reportern ställa första frågan till dem. Hon sa:

– Vår redaktör, den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche, konstaterade efter det senaste EU-toppmötet att det inte alls hade löst kombinationen av de obetalbara skulderna och spekulationsskulderna. Och samtidigt har, efter dödandet av Khaddafi och ropen på att Syrien ska bli nästa plats för ett ingripande, relationerna med Ryssland blivit mera spända, vilket skulle kunna leda till en större konflikt, som tidigare på Balkan.

Hon frågade sedan om statsministrarna kunde tänka sig en Roosevelt-lösning på finanskrisen, byggd på en delning av bankerna så att skattebetalarna inte ska behöva garantera spekulationsförluster, och en omfattande kreditgivning för att bygga upp den reala, produktiva ekonomin.

När sedan statsminister Fredrik Reinfeldt efter den gemensamma presskonferensen personligen tillfrågades om han hade någon kommentar till frågan om Glass-Steagall, "med tanke på att den diskuterats under veckan innan i den svenska riksdagen", svarade han inte, men hans redan stora ögon blev tydligt ännu större. (Frågan hade veckan innan ställts till honom i riksdagen två gånger, och först andra gången kunde han kommentera denna frågeställning för första gången.)

Efter presskonferensen med finansministrarna gav Islands finansminister Steingrímur Sigfússon en exklusiv intervju till EIR. På frågan om Glass-Steagall sa han:

– Vi har inte diskuterat det direkt på vårt möte, men vi beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som ska se över vår politik beträffande banksektorn, med ett brett upplägg. De nordiska länderna är intresserade av att göra sin röst hörd i frågan om hur finanssektorn ska göras om.

– Det kommer givetvis att ske stegvis. Till att börja med måste man förhindra ett totalt sammanbrott av systemet, och de första åtgärderna kan alltså kallas ett slags räddningsåtgärder.

– Men personligen skulle jag hålla med om att man sedan måste ha en strategi för hur man går vidare och bygger upp ekonomierna och skapar tillväxt, och än så länge har man inte riktigt sett det i utformningen av åtgärdspaketen.

Steingrímur sa därefter:

– Jag välkomnar diskussionen som förs nu om Glass-Steagall, eller något sätt att garantera den vanliga kundorienterade bankverksamheten, och skilja den från den mer riskfyllda värdepappershandeln. Personligen är jag väldigt intresserad av den diskussionen, och vill att det verkligen ska bli av.

Han avslutade med att poängtera att det är stor skillnad på hur olika länder väljer att gå fram:

– Jag skulle rekommendera en närmare titt på det isländska programmet. Det var i flera avseenden oortodoxt, i hur vi utformade åtgärderna på både utgifts- och intäktssidan. Vi räddade välfärdstjänsterna från nedskärningar, så mycket vi kunde. På intäktssidan ökade vi beskattningen av höginkomsttagarna, de förmögna, de kapitalstarka.

På presskonferensen den tredje dagen med de fem nordiska utrikesministrarna fick EIR:s reporter också chansen att ställa den första frågan. Hon beskrev läget med det transatlantiska finanssystemets sammanbrott och uppladdningen för ett krig i Mellanöstern, och frågade: Vad kommer ni att göra för att förhindra att denna krigsdynamik i Mellanöstern ska leda till ett storkrig?

Den finske utrikesministern Erkki Tuomioja svarade att de nordiska länderna "kommer att göra allt de kan, i första hand genom EU, för att förhindra att konflikterna faktiskt leder till krig, eftersom krig aldrig är en acceptabel och produktiv lösning på vår tids problem". Efter presskonferensen sa Tuomioja till EIR att det har funnits olika motiv bakom den amerikanska politiken i många områden, och att den många gånger har drivits av andra motiv än frihet och avståndstagande från diktaturer.

EIR kunde alltså föra upp frågan om finanssammanbrott och krig med regeringsföreträdare för de åtta nordiska länderna, samt även med flera parlamentsledamöter, varav några var besökare från Ryssland och länder på Balkan. Många fick EIR-material om Glass-Steagall och LaRouches artikel om krigshotet.

See EIR giving the first question to the eight Nordic Prime Ministers at their joint press conference. See the video at: www.youtu.be/Y3FSIeBdeNA

See the EIR interview with Icelandic Finance Minister Steingrímur J. Sigfússon, See: www.youtu.be/Z7LImwQvfLU