Bankdelning ett av Vatikanens tre förslag att lösa finanskrisen

En delning av bankerna i linje med Glass-Steagall-lagens föreskrifter finns med bland de förslag till en reform av det internationella finans- och valutasystemet som Vatikanens Råd för rättvisa och fred lade fram den 24 oktober, inför G20-ländernas toppmöte i Cannes nästa månad.

Vatikanen menar att det behövs en tydlig åtskillnad mellan det som hör till vanlig bankverksamhet och det som finansbolag sysslar med, s.k. investment banking. Då skulle man effektivare kunna handskas med det s.k. "skuggbanksystemet", som står utanför alla regleringar och kontroller.

Vatikanen framhåller två orsaker till den nuvarande krisen, dels Bretton Woods-institutionernas försvagning sedan 1970-talets början, dels avregleringen av finansmarknaderna, som har skapat en situation där finansmarknaderna växer mycket snabbare än den reala ekonomin.

I sitt förslag till en reform av det internationella finans- och valutasystemet som svarar mot alla folks behov, nämner Vatikanen (a) en skatt på finansiella transaktioner, (b) rekapitalisering av banker med offentliga medel endast på villkor att bankerna agerar för att utveckla den reala ekonomin, samt (c) en tydlig åtskillnad mellan vanlig kreditgivning och investment banking. "En sådan åtskillnad skulle göra att man effektivare kan handskas med det s.k. skuggbanksystemet som inte är underkastat några regler eller begränsningar."

Vatikanen manar alla som har möjligheten, att hjälpa människorna i världen att se framtiden an, inte med oro, utan med hopp och solidaritet. Däremot är Vatikanen helt ute och flummar med sin krav i samma utalande på globaliserat ekonomisk världsstyre. De tror tydligen världen kan styras precis som de vill göra med en allomfattande religion. Nej, för att deras kristna värderingar skall spridas behöver de nationalstater där människor med goda avsikter har ett gemensamt språk, styre och därmed inflytande. Bara genom människors möjligheter att påverka kan några kristna värderingar ha inflytande. Med kravet på globalisering av den ekonomiska politiken motverkar Vatikanen de kristna idéernas inflytande.