Tysklands nya energiomställningsplan: Miljöfascism i global skala

Skriv på resolutionen för att stoppa WBGU!

I en artikel med rubriken "Global likriktning? 17 juni är den tyska motståndsrörelsens dag!" uppmanar BüSos ordförande Helga Zepp-LaRouche alla att läsa en "Sammanfattning för beslutsfattare: Värld i förändring: Ett samhällskontrakt för en stor omställning" utgiven av den tyska regeringens Vetenskapliga råd för globala miljöförändringar WBGU, som hon beskriver som "ett oblygt förslag till global miljöfascism, en grön världsdiktatur i traditionen från Thomas Hobbes, H.G. Wells och Carl Schmitt". Tyskarna, och alla andra människor i världen, får inte upprepa misstaget som många begick på 1920-talet, när de inte läste Adolf Hitlers "Mein Kampf" och tog den på allvar, skriver hon.

Lyndon LaRouche har också sagt att WBGU-planen måste stoppas: "Det som Hitler gjorde var beskedligt jämfört med det man vill göra nu ... Om man lyckas genomföra det här i Europa så kan man säga att civilisationen går mot sitt slut. Min uppgift är att sätta stopp för detta."

LaRouche konstaterade att "Sammanfattningen för beslutsfattare" är en "produkt av den brittiska underrättelsetjänsten, avsedd att lägga Europa under en fascistisk nolltillväxtdiktatur". Forskningsrådets ordförande, prof. Hans Joachim Schellnhuber, som tilldelades den brittiska imperieorden av drottning Elizabeth II i Berlin 2004, hoppas kunna få Tysklands förbundskansler Angela Merkel att den 17 juni fatta beslut om att all kraftproduktion från kärnenergi, kol, olja och gas ska avvecklas i Tyskland, som det första steget mot att tvinga på Tyskland och därefter hela världen hans brittiska uppdragsgivares stora plan för globalt folkmord.

Med i WBGU sitter också prof. Nebojsa Nakicenovic, verksam på Wiens teknologiska högskola och vice chef för International Institute for Applied Systems Analysis, IIASA.

I det följande återges innehållet i WBGU:s och Schellnhubers 32-sidiga "Sammanfattning för beslutsfattare":

Demagogiskt framställer WBGU sin folkmordsplan som livad av samma anda som de "demokratiska" upproren mot olika diktatoriska regimer, och hävdar: "Omställningen till ett koldioxidreducerat samhälle är därför ett etiskt imperativ i lika hög grad som avskaffandet av slaveriet och fördömandet av barnarbete." Man likställer alltså användningen av fossila bränslen och kärnkraft med slaveri, och tycker att mänskligheten ska befrias från både kärnkraft och fossila bränslen. "Kärnkraftskatastrofen i Japan visar att vi måste välja snabbspåret till en koldioxidreducerad framtid utan kärnkraft."

Om det ska bli möjligt måste den nationella suveräniteten avskaffas. "Omställningen kan bara lyckas om nationalstaterna låter globala samarbetsmekanismer gå före sina egna kortsiktiga intressen. Vid seklets mitt måste de globala energisystem till stor del vara koldioxidfria. All koldioxidreduktionsstrategi måste bygga på en kraftigt ökad användning av förnybara energikällor, och den infrastruktur som fordras för det."

"WBGU avråder bestämt från användning av kärnkraft. Befintliga kraftverk bör snarast möjligt ersättas av hållbar energiteknik. Kärnkraftsavvecklingen får inte kompenseras genom att energiproduktion baserad på brun- eller svartkol återupptas eller intensifieras."

WBGU föreslår dessutom detta inte bara för den industrialiserade delen av världen utan också för utvecklingsländerna. "Även de fattigare utvecklingsländerna måste på medellång sikt rikta in sig på en utvecklingsväg med låga utsläpp."

För att möjliggöra denna fascistiska omställning vill WBGU få till stånd ett nytt samhällskontrakt, som eliminerar nationalstaten. "Nationalstaten kan inte längre anses vara den enda grunden för kontraktsförhållandet."

Detta nya samhällskontrakt innebär ett radikalt paradigmskifte: "Omställningen till ett koldioxidreducerat samhälle är inget mindre än ett paradigmskifte från ett fossilt till ett efter-fossilt samhälle."

Rapporten föreslår sedan en fascistisk omställning av den tyska staten på alla nivåer på grundval av en människofientlig, industrifientlig, vetenskapsfientlig grön ideologi: "De tyska myndigheterna bör genomgå en klimatanpassning på statlig, delstatlig och kommunal nivå."

Samtidigt som den tyska nationen ska "anpassas" till underkastelse, ska själva den suveräna nationalstaten helt och hållet underställas övernationella organ som ytterst sett styrs av det brittiska imperiet. "Staten som sådan går utöver nationsgränser och suveränitet, särskilt i frågor som gäller klimatet, energin och miljön; även här fordras nya över- och transnationella institutioner."

"WBGU råder den tyska regeringen att stödja en förstärkning av EU:s lagstiftningsrätt, så att en europeisk energistrategi kan slås fast och genomföras, inbegripet beslut om respektive energikällor, samt utbyggnad och återuppbyggnad av gränsöverskridande infrastruktur, för att uppnå ett koldioxidreducerat, EU-täckande energisystem till 2050 byggt på största möjliga andel förnybara energikällor."

På det globala planet vill man byta ut Internationella atomenergiorganet IAEA mot en internationell organisation för förnybar energi, IRENA, vilken sedan kunde "steg för steg ... vidareutvecklas till ett Internationellt organ för hållbar energi."

WBGU vill också att "Världsbanken ska ta fram en mätbar sofistikerad strategi för omställning till koldioxidreduktion." Strategiska "partnerskap för koldioxidreduktion" ska också upprättas. "En konkret åtgärd är den stora utvidgningen av energipartnerskapet mellan Afrika och Europa och den möjliga utvidgningen av Desertec längre söderut."

Ifråga om jordbruket "vill WBGU understryka den stora betydelsen av en snabb och mer långtgående liberalisering av världshandeln med jordbruksprodukter inom WTO. Jordbruksbidragen inom EU och de övriga OECD-länderna bör snart minskas ytterligare och utvecklingsländernas tillgång till marknaden förbättras."

"På nationell och EU-nivå rekommenderar WBGU inrättandet av nationella Gröna investmentbanker", alltså gröna finansbolag.

G20-gruppen är tänkt att spela en särskild roll: "Använd G20 som drivkraften för en hållbar global energi- och klimatpolitik. ... Den tyska regeringen bör uppmuntra G20 i dess strävan till en hållbar energipolitisk agenda, och skapandet av de institutionella grundvalar som fordras för ett effektivt globalt samarbete." Då skulle G20 "till och med kunna bli drivkraften till en modernisering av hela FN-systemet."

Vad FN anbelangar föreslår WBGU "en översyn av FN-stadgan" och "en fullständigt omstrukturerad FN-organisation". Där ingår "inrättandet av ett råd för hållbar utveckling, på samma nivå som FN:s säkerhetsråd." Man rekommenderar också inrättandet av en Världskommission för koldioxidreducerad urban utveckling och en Global kommission för hållbar markanvändning.

Vad WBGU i praktiken säger är att Tyskland ska tas över av det brittiska imperiet och göras till drivkraften för en omställning av EU, G20 och FN som ett led i en global folkmordsplan.

WBGU medger: "På det politiska planet krävs det att man går utöver vedertagna suveränitetsbegrepp på ett sätt som aldrig tidigare skett i historien."

En annan viktig målsättning är att sätta press på tongivande länder i utvecklingssektorn som motsatte sig en sådan uppenbart folkmordsmässig imperiepolitik så sent som på Köpenhamnskonferensen: "För Tyskland och EU är de stora länderna som nu håller på att industrialiseras - Kina, Indien och Brasilien - särskilt viktiga i detta hänseende."

Ett annat inslag i planen är att man inte bara vill få bort fossila bränslen och kärnkraften, utan också hindra utvecklingen av fusionskraften: "Anslagen till energiproduktion med hjälp av kärnfusion kan sträckas ut över en längre tid så att medel frigörs för mer prioriterade uppgifter."

Det man vill ha är handel med utsläppsrätter: "WBGU anser handel med utsläppsrätter vara ett verksammare instrument" än t.ex. skatter.

I övrigt föreslår WBGU en total omläggning av det tyska utbildningssystemet för att hjärntvätta befolkningen och undanröja allt motstånd mot den stora planen: "Omställningsutbildning bör ges en högre prioritet i den tyska hållbarhetsstrategin." Dit hör "nya kombinationer av grund- och doktorandutbildningar, lärarutbildningsmoduler för omställning av relevant systemutbildning och examensprogram för omställningsvetenskaper ... möjlighet till livslång praktikutbildning." WBGU vill också ha nya "handelshögskolor för koldioxidreduktion och tvärvetenskapliga fakulteter för koldioxidreducerad markanvändning, energiforskning, urbanisering och omställningsspecifik företagsledning för att understödja omställningsprocessen."

Och som avslutning, efter allt prat om demokrati och privata intitiativ, slår WBGU-rapporten diktatoriskt fast: "Industrisamhällets fossila-nukleära metabolism har ingen framtid ... Alltså måste man komma överens om inget mindre än ett nytt samhällskontrakt."

Skriv på den internationella resolutionen för att stoppa WBGU och dess "Stora omställning" här

Länkar till WBGU:s sammanfattning och viktiga bakgrundsartiklar finns här