Hussein Askary svarar frågor om Peak Oil

Hej!

Se nedan  våra svar på ASPO Sveriges frågor inför valet 2010. Tack på förhand!

Mvh, Hussein Askary
Ordförande, Europeiska arbetarpartiet - EAP
LaRoucherörelsen i Sverige www.larouche.se

Från:
"ASPO Sverige"
Subject: Frågor inför valet 2010 från ASPO Sverige
Datum: den 27 juni 2010 12:00

Peak oil, är den punkt i tiden då världen uppnår maximal oljeproduktion, en produktion som sedan för alltid kommer minska då nya oljefynd inte längre kan kompensera för den fallande produktionen i gamla fält. En del seriösa bedömare menar att detta skedde år 2008. Hur ekonomin kommer att påverkas då världen går från ca 2 % ökat oljeutbud till en minskning med 6,7 % är en synnerligen relevant fråga! Flera tidigare studier av sambandet mellan oljekonsumtion och ekonomisk tillväxt visar på ett mycket intimt förhållande.
Inför det stundande valet ställer vi några frågor till Er, och skulle vilja ha era synpunkter på dessa

1. Hur stor andel av de fossila bränslena är möjliga att ersätta efter Peak Oil? och med vad?

Svar: LaRoucherörelsens och Europeiska arbetarpartiet- EAPs position ang. fossila bränslena sedan 1970-talets oljekris har varit: 1. Att reglera oljemarknaden genom ömsesidiga långsiktiga avtal mellan producent/konsumentländerna med stabila priser och leveranser utan mellanhänder i finansmarknaderna som manipulerar priserna och skapar konstgjorda brister för att tjäna extra bortom de verkliga produktionspriserna. En sådan mellanhand som skall bort är den internationella spotmarknaden. 2. Råolja och naturgas skall bättre tjäna de nationella ekonomierna och världsekonomin som industriella råvaror för kemiindustri och syntetisk material produktion, istället för att elda för energiinnehållet i dem. 3. Istället för fossila bränslen för energiproduktion, vill EAP satsa på utbyggnad av kärnkraft (både nuvarande fissionkraft och intensiv forskning i fusionskraft) för elproduktion, plus användning av restvärmen (speciellt om man bygger nya generationen högtemperaturreaktorer HTR) för processindustrin och framställning av alternativt bilbränsle som vätgas. Kärnkraft skall driva merparten av transporterna i samhället (se svar på fråga 4!).

2. Ser ni något behov av att ställa om det industriella jordbruket med tanke på Peak Oil? Hur lång tid anser ni vi har på oss innan läget blir kritiskt?

Svar: Nej, det industriella jordbruket är strategiskt och ekonomiskt nödvändigt för att garantera matproduktionen och skall inte användas för bränsleproduktion (t ex etanol). Det är viktigt att allt jordbruk drivs i den mest effektiva formen, som familjeföretag. Vad gäller Peak Oil och hur mycket tid vi har på oss innan läget blir kritiskt, se svar på fråga 3!

3. När kommer Peak Oil att finnas med i er planering för framtiden?

Svar: Det finns flera invändningar mot Peak Oil som ekonomisk koncept. Enligt den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouches syn på ekonomi som "fysisk ekonomi" med människans kreativitet i centrum, finns inga riktiga "begränsade resurser". Den malthusianska ideologin av det brittiska imperiet vill få människor att tro att råvaror och allt annat tar slut någon gång, och därför måste tre saker göras: a. begränsa befolkningsökningen, b. bromsa den teknisk/ekonomiska utvecklingen, c. låta imperiets multinationella bolag kontrollera råvarukällorna så att nationella regeringar inte gör slut på allt i deras iver att utveckla sina nationer och samhällen. Vetenskapligt sett är denna imperieideologi felaktig. Om man ser på mänsklighetens historia så har människor både ökat sin befolkningstäthet, den ekonomiska levnadsstandarden och övervunnit råvarubristen genom att skapa helt nya typer av råvaror som tidigare "inte existerade". Ett produktivt samhälle med tro på vetenskaplig kreativitet kan hantera minskad tillgång på två sätt: Den tekniska utvecklingen kan både öka prospekteringen av existerande råvaror som järnmalm, olja osv och nya sätt att utvinna mer av den (nya destilleringsmetoder av t.ex. den gigantiska resursen oljesand eller effektivare motorer) än man gjort tidigare så att det ökar både mängden och kvaliteten av råvaran: men det betyder inte att det kan göras i all evighet med samma mängd och kvalité, och det är då människor uppfinner en nya typer av resurser som är effektivare och intensivare. Till exempel, människan har tagit stora språng från ved till kol, olja och kärnkraft. Fusionskraft, om man inte förbjuder kreativitet som man gjorde i Sverige med "tankeförbudslagen" mot kärnkraftsutveckling sedan 1986, blir vårt nästa steg. Men allt hänger på den ideologi som råder i samhället. Under den rådande gröna kärnkraft/industrifientliga ideologin har Sverige och resten av världen inte några stora chanser att överleva den fossila bränsleepoken. Stannar man vid ett av utvecklingsstegen och nöjer sig med den, riskerar hela samhället att förbruka det som har skapats hittills i en självkannibalisering process och radera ut framtiden.

4. Hur ska transportarbetet lösas Post Peak Oil, och hur stor tror ni den blir i förhållande till i dag.

Svar: Ett modernt samhället bygger till en stor del på en fungerande infrastruktur, och en stor del av infrastruktur är transport. Mesta transporten av personer och varor bör, enligt EAP, ske genom kollektivtransporter som tågsystem inom städer och mellan städer (tunnelbana, spårbilar, höghastighetståg, och magnetsvävartåg). Dessa är snabbare, effektivare och mer ekonomiska än till exempel bil- och lastbilstransporter. Dessutom, alla dessa masstransporter kan drivas med ren el från kärnkraftverken. I Asien, speciellt Kina, satsas mer än någonstans på jorden just nu på denna typ av transporter plus kärnkraft. Dessa nationer siktar mer på framtiden, precis som USA och Europa de två decennierna efter andra världskriget. Numera ägnar vi oss i västvärlden åt navelskåderi, vidskepelse och finansiell spekulation. Men det är inte hopplöst! Som reflex mot den kritiska finanskrisen, kan tanken på den verkliga fysiska ekonomin vakna igen och vårt samhälle få tillbaka optimismen av ett produktivt industrisamhälle.

LaRoucheplanen för återuppbyggnad av den infrastrukturella basen kan läsas här http://www.larouche.se/artikel/pamflett-laroucheplanen-har-skapas-jobben

LaRouches plan för garanterad försörjning av råvaror för alla världen länder tas upp här
http://www.larouche.se/nyheter/2008/06/13/larouche-sa-kan-oljeprisinflat...

En aktuellt strid mot de imperialistiska råvarukartellerna är fördubblingen av järnmalmspriserna och det tas upp här http://www.larouche.se/artikel/skydda-stalindustrin-fran-det-brittiska-i...

Kampen mot nolltillväxt befolkningsbegränsning och industrifientlighet tas upp i dokumentärfilmen "Sanningen om LaRoucherörelsen i Sverige - EAP" på larouche.se

ASPO Sverige är en politiskt och fackligt obunden organisation, som arbetar för att sprida kunskap om Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet vilket är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil energi i olika former.
--
Svaren från andra politiska partier är publicerade på hemsidan: http://www.asposverige.se/