Fransk fd statsminister förespråkar diktatur i EU

Frankrikes förre premiärminister Edouard Balladur, känd för att hans politiska profil är formad av finansintressen, publicerade i Le Figaro den 17 februari, sina egna förslag på hur krisen inom Eurozonen ska kunna lösas. Förslagen är liktydiga med att införa en Vichy-liknande bankdiktatur i Europa, genom Euroländerna och dess finansministrar. Liksom Ottmar Issing och andra inom ECB, varnar Balladur att om "en eller flera av [Eurozonens medlemmar] skulle dra sig ur, kommer krisen inom Eurozonen möjligen att kunna leda till en explosion.".

Enligt Balladur så beror problemen inom Eurozonen på att Maastrichtfördraget inte gick tillräckligt långt. "Vi måste gå ännu längre och skapa ett hållbart system för att fullborda den enkla monetära unionen som godkändes genom/ingick i Maastrichtfördraget. EMU måste nu bli en ekonomisk union."

Vad som behövs, enligt Balladur, är "... att Eurogruppen, bestående av de 16 medlemsländernas finansministrar, ska ges befattningen att godkänna de budgetplaner som har utarbetats av regeringarna INNAN DE SKICKAS TILL RESPEKTIVE PARLAMENT." Balladur förespråkar att det inte ska vara en detaljerad budget, utan den skulle endast presentera "helhetsmängden av offentliga utgifter; det vill säga de inom stat, kommun, departement och socialtjänsten." Varje budget skulle antas genom ett majoritetsbeslut av Eurogruppen, där varje lands röst baseras, liksom inom IMF, på dess ekonomiska och finansiella tillgångar. Det är endast då som budgeten skulle kunna skickas vidare till de olika nationernas parlament." Balladur menar att detta naturligtvis skulle väcka protester: "Har då inte verkställandet av de åtstramningar i respektive budget, fastställt av medlemmarna inom Eurozonen, godkänts av respektive regering? Låt oss vara realister ..." hävdar Balladur. Om vi ska kunna ha ett minimum av koordinationsförmåga "så måste vi ge Eurogruppen nya maktbefogenheter och erkänna att varje medlemsstat måste ge efter för förpliktelser som begränsar deras handlingsutrymme.".

Efter denna andra fas av integration, föreslår Balladur en tredje: koordinationen av de sociala och skattesystem inom Eurozonen, detta för att undvika att de väldiga skillnaderna mellan länderna skulle kunna generera onormala konkurrensförhållanden. "Även om denna grundläggande innovation skulle leda till ett ifrågasättande av staternas suveränitet, så skulle detta kunna beslutas snabbt," avslutar han, direkt efter att de åtgärder som kommer att åläggas Grekland har visat sig effektiva.

Lägg märke till att Balladur har inflytande över Sarkozy - när Balladur var premiärminister var Sarkozy budgetminister i hans regering. Balladur gav ut en bok under Sarkozys inledande period som president, om hur utrikespolitiken borde se ut/formas. Där uppmanar han till ett förstärkande av den transatlantiska alliansen, detta för att, i synnerhet, kunna ha en möjlighet att bemöta de asiatiska ländernas framväxt.