EU:s Lissabonavtal ännu inte i hamn

Europeiska författningsexperter är eniga om att Irlands och Tjeckiens utlovade undantagsregler hänger i luften ochdärmed hela Lissabonfördraget.

I mitten a november påpekade en av Italiens ledande författningsexperter, professor Giuseppe Guarino, att EU:s Lissabonavtal ännu inte är i hamn. Trots att alla medlemsländer nu har undertecknat avtalet måste enligt Guarino en ny omgång omröstningar i de nationella parlamenten äga rum. Orsaken till detta är de två protokollen som ska behandla undantagen för Irland och Tjeckien. Protokollen har inte skrivits ned men under två sammanträden i Europeiska rådet har man förhandlat om undantagen och aviserat deras tillblivelse, vilket är legalt bindande. Det betyder i klartext att, trots att protokollen ännu inte har satts på pränt, har de samma värde som om de redan existerade. Enligt Guarino måste dessa protokoll nu skrivas och sedan godkännas av alla EU-medlemsländers parlament. Denna uppfattning delas av en av Tysklands viktiga författningsexperter.

Ett tänkbart scenario nu är att om protokollens detaljerade innehåll kommer till allmänhetens kännedom i alla andra EU-länder, skulle det kunna leda till missnöjesyttringar och krav om att samma eller liknande undantag införs i andra länder. Detta i sin tur skulle kunna leda till att nya författningsåtal mot Lissabonavtalet sätts igång.

I själva verket måste alla geopolitiskt motiverade EU-avtal från och med Maastricht-avtalet upphävas, eftersom de kommit till för att begränsa Tysklands utveckling efter enandet i finansoligarkins intresse och bara leder till hela Europas fortsatta realekonomiska kollaps. Europas suveräna nationalstater måste rädda sin industriella och vetenskapliga kapacitet genom att ansluta sig till LaRouche-planen för en utveckling av Eurasien.