Riksbanken i centrum för LaRoucheplanen i Sverige

Det är med hjälp av Riksbanken som regeringen och riksdagen kan sätta alla arbetslösa i arbete. Det kan göras med samma kreditsystem som Alexander Hamilton använde för att ena USA till en federation av förenta stater. Med en liknande finansiering drog Roosevelt igång sitt New Deal på 1930-talet med infrastrukturprojekt och elektrifieringen av hela USA.

Med denna metod låter Riksbanken alla sina krediter gå ut i cirkulation via projekt. På så sätt skapar krediterna reala värden i form av järnvägar broar, vattensystem osv., vilket betyder att det alltid finns säkerhet för de pengar som sätts i cirkulation. På så sätt stabiliseras valutan. Projekten anlitar företag för att bygga och leverera insatsvaror och företagen anställer de arbetslösa. På så sätt kommer folk i arbete och betalar skatt, som får alla kommuner att gå på plus och börja expandera sina verksamheter i stället för att tvingas till dagens brutala nedskärningar.

De folkvalda i regering och riksdag måste ge direktiv till Riksbanken om vilka projekt som skall prioriteras och finansieras. På så sätt har Sverige, precis som alla självständiga länder med egen valuta, möjlighet att sätta sitt folk i arbete med att bygga den moderna infrastruktur och de bostäder som behövs för att Sverige skall kunna delta i att lyfta världen ur fattigdom och brist.

Att folket med hjälp av Riksbanken tar sitt öde i egna händer och styr krediterna till den reala ekonomin, innebär att Riksbanken slutar finansiera de svarta hålen i bankerna. Det innebär därmed också, att alla stora banker går i konkurs och sätts under konkursförvaltare, som omedelbart återöppnar bankerna för den allmännyttiga betalningsförmedlingen och transaktioner på de av staten garanterade privata bankkontona (upp till 500.000 kr i varje bank). I konkursen fryses resten av bankernas värdepapper tills det utretts vilka värdepapper som har med den reala ekonomin att göra, vilka staten sedan skyddar, till skillnad från de övriga, som tillhörde kasinot. Samtidigt som den reala ekonomin kan hållas igång, får staten i konkurserna, precis som skedde på Island, tillgång till alla de dokument som behövs för att utreda bankernas svindlerier med en Pecorakommission.

Förutom konkurssanering och kreditsystem, innehåller LaRoucheplanen fyrmaktsstrategin, som innebär att de fyra stora länderna USA, Kina, Ryssland och Indien går i ledningen för att skapa ett nytt internationellt finanssystem, ett nytt Bretton Woods, garanterat genom ytterligare gemensamma stora infrastrukturprojekt. Sverige måste stöda denna fyrmaktsstrategi och få del av det stora realekonomiska uppsvinget, men vi måste också själva använda vårt folkstyre och Riksbanken för att sätta landet på fötter.