Enbart Madoff- och Carnegiefallen kräver en svensk Pecorakommission!

Madoff-svindeln har lett till en halvmiljardförlust för kunder i Nordeas kapitalförvaltning. Efter modell av den amerikanska Pecora-kommissionen måste en svensk parlamentarisk kommission klarlägga hur svindleriet gått till för att skydda svenska medborgare från sådant i framtiden. Kommissionen resultat skall också kunna användas som grund för åtal mot befattningshavare och kundernas krav på gottgörelse från Nordea.

Carnegie Bank lånade ut 4 miljarder till en enda spekulant, vilket är långt mer i förhållande till det egna kapitalet än vad som är lagligt. Staten har genom sitt ägande full insyn och genom detta fall möjlighet att klarlägga viktiga delar av hur finanssystemet fungerar. Det finns redan en rapport av Advokatfirman Settervalls, där den nuvarande VD:n frias, men flera andra tidigare befattningshavare pekas ut som ansvariga. Rapportens innehåll hemlighålls, även om Svenska dagbladet fått tag i den, och idag kunnat rapportera detta. En svensk Pecorakommission måste tillåtas ta del i allt som hänt inom Carnegie för att utreda vad som hänt. Att staten skall sälja Carnegie och vill ha ett bra pris får inte hindra en sådan granskning med tanke på allmänintresset av att begränsa de skyhögt mycket större samhällsekonomiska kostnaderna av ett felfungerande finanssystem.

Även om missbruket av finanssystemet i Madoff- och Carnegiefallen är det uppenbara avstampet för en svensk Pecorakommission, är huvuduppgiften att undersöka orsaken till bank- och finanskollapsen och hur det svenska finanssystemet kunde dras in trots finansinspektionens och riksbankens övervakning. Målet är att lägga grunden till ny lagstiftning som skiljer bort missbruk och spekulation från bankernas verksamhet, vilket Franklin D. Roosevelt gjorde med Glass-Steagall-lagen, vilket var en förutsättning för den amerikanska ekonomins återuppbyggnad under 1930-talets New Deal och under efterkrigstiden.

De svenska bankerna fullgör i dag inte, trots de stora statliga hjälppaketen, sin funktion som kreditgivare åt näringslivet. Samtidig litar de inte på varandra tillräckligt för att interbankmarknaden skall fungera normalt. Det gör det nödvändigt kommissionen granskar ifall bankernas värderingar av sina tillgångar är överdrivna och om de döljer kreditförluster i sådan omfattning att de borde sättas i konkurs och rekonstrueras för att kunna börja fungera normalt.

Centralt för en svensk Pecorakommission är att utreda hur alla svenska banker kunde tillåtas finansiera framväxten av spekulationsbubblor i aktier, fastigheter, råvaror, Baltikum o.s.v. Hur har bankerna genom värdepapperiseringen och jäviga ratinginstitut kunnat skapa kredit många gånger om på basis av t.o.m. osäkra skulder? Det volymmässigt största missbruket är finansiering av derivat långt utöver den reala ekonomins eller utrikeshandelns behov. Globalt sett är derivathandelns underliggande värden 28 gånger världens samlade BNP. Denna handel med varor och värden man inte äger för att tjäna på prisförändringar på marginalerna, har möjliggjort för banker och andra finansinstiut att ta risker långt utöver sina tillgångar. Det är uppenbart att detta inte varit i överensstämmelse med vad som måste vara finanssystemets uppgift: att främja det gemensamma bästa genom utveckling av den reala ekonomin.

Undersökningen skall riktas mot bankernas speciellt skadliga, omfattande finansiering av företagsplundring och monopolisering av marknader genom riskkapitalbolag, ofta närstående bankerna. Detta missbruk av finanssystemet har under de senaste månadernas finanskris blivit ännu mer oroväckande eftersom mindre och medelstora företagare samtidigt har mycket svårt att få kredit och riskerar att drivas antingen till konkurs, självmord eller i händerna på de plundrare som gynnas av bankerna. Lockelserna i denna skadliga plundring har dessutom fått bankerna att ställa upp med så mycket likviditet att en bubbla skapats, som nu i kollapsfasen riskerar leda till hundratals miljarder i kreditförluster för bankerna enbart för lånen till riskkapitalbolag.

Med tanke på de långtgående statliga hjälppaketen till bankerna är det av vikt att undersöka vilka ytterligare risker som bankerna drar på sig när detta stöd ger möjlighet till ytterligare expansion av handeln med derivat och den kedjebrevsliknande värdepapperiseringen. Om bankerna på detta sätt drar på sig ytterligare förluster kommer kraven på ytterligare statligt bankstöd aldrig att ta slut.
Dokumentation

Dokumentet tillhör dossiern: