Franske presidenten kräver Nytt Bretton Woods

I ett kraftfullt tal i staden Toulon i Frankrike på torsdagkvällen den 25.9 krävde franske presidenten Nicolas Sarkozy, trots viss inkonsistens, att en ny Bretton-Woods-konferens sammankallas innan årets slut. Först tog han itu med den rädsla som ”en kris utan motstycke” skapat hos franska folket: ”Rädslan hindrar oss att ingripa, att engagera oss. När man är fylld av rädsla har man inga drömmar; man tänker inte framåt”.

Första delen av talet var en svidande attack på finanskapitalismen, som har ”förrått” den produktiva kapitalismen:

– Med slutet på det finansiella kapital som tvingat på sin logik på hela ekonomin, och bidragit till att pervertera den, har också en viss idé om globalisering tagit slut. Idén om en allsmäktig marknad, som inte hindras av några regler eller politisk inblandning, var galen. Under tiotals år har man skapat villkor där industrin tvingats underkasta sig den kortsiktiga finansiella avkastningens logik... Man lät bankerna spekulera på marknaderna i stället för att sköta sitt jobb att mobilisera sparkapital för att gynna ekonomisk utveckling ... Man finansierade spekulanten före entreprenören.

– Det systemet var inte kapitalism, sa Sarkozy. En marknadsekonomi är en reglerad marknad, en marknad för att tjäna utveckling, för att tjäna samhället, för att tjäna alla. Den är inte en djungelns lag ... Kapitalismen är inte kortsiktig, utan långsiktig, en uppbyggnad av kapital, långsiktig tillväxt. Kapitalismen tillhör inte spekulanten. Den tillhör entreprenören; kompensation för arbetet, för mödan, för intitativet.

– Det får vara slut med självreglering; slut med laissez faire; slut med att marknaden alltid har rätt.

Bland de områden han sa han skulle gripa tag i var ”chefernas och marknadsaktörernas löner; hur man kan straffa finansfolk i stället för aktieägare och anställda; återregleringen av bankerna”.

– Det kommer att bli nödvändigt att tvinga dem att finansiera ekonomisk utveckling i stället för spekulation ... skapa insyn i komplexa sparformer ... skatteparadis ... blankning  ... den kontinuerliga handeln av köpande och säljande alla tider på dygnet, en mekanism som spelar en stor roll för att driva upp spekulationsbubblor i marknaden... den systematiska undervärderingen av valutor som yuan och dollar mot vilka euron inte kan konkurrera.

– Jag återupprepar därför här, att jag ser det som nödvändigt att stats- och regeringscheferna för de stora länderna möts före årets slut för att dra slutsatserna av den finansiella krisen och koordinera ansträngningar för att återskapa förtroendet. Jag har kommit med detta förslag i fullt samförstånd med den tyska förbundskanslern, fru Merkel, som jag talat med och som delar samma oro för finanskrisen och de lärdomar man bör dra av den. Jag är övertygad om att felen sitter djupt och att man måste återskapa hela världens finans- och valutasystem, som gjordes i Bretton Woods efter andra världskriget, för att skapa sådana instrument för internationell reglering som globaliseringen och internationaliseringen av transaktionerner gjort nödvändiga.

Sarkozy använde den amerikanske finansministern Paulsons statliga räddningspaket för att visa att statliga ingripanden i ekonomin är nödvändiga. ”Inget kan vara värre än att vara dogmernas fångar” ... Europa måste handla och ”ändra reglerna”, sa president Sarkozy i sitt 12 sidor långa tal.

Här kan du läsa Jacques Cheminades kommentar på talet. Cheminade är ledare för EAP:s franska systerparti.