LaRouche: Federal Reserve bör nu implementera ett kreditsystem i två skikt

Lyndon LaRouche uppmärksammade den 10 juni att en kamp om räntepolitiken just nu pågår inom den amerikanska centralbanken Federal Reserve.

LaRouche har upprepade gånger betonat att vad Federal Reserve omedelbart måste göra, snarare än att bara höja eller sänka räntenivån, är att implementera ett kreditsystem i två skikt under federal kontroll. Federal Reserve måste tillhandahålla låga räntor för produktiva investeringar, samtidigt som man låter räntesatsen stiga till en avskräckande nivå för spekulativa investeringar. Detta är det enda sättet att stabilisera finansmarknaderna. Man kan inte bära de mängder av dåliga skulder som existerar. En räntepolitik på två nivåer skulle omedelbart sänka spotmarknaderna och skulle slå hårt mot Amsterdam och London, såväl som mot spekulanter som George Soros. Samtidigt måste man upprätta en brandvägg för att skydda bankerna, vilket specificerats i LaRouches lagförslag Homeowners and Bank Protection Act (HBPA).

Detta förslag skulle få omedelbart stöd från regeringarna i Ryssland, Kina och Indien, och även från vissa viktiga institutionella krafter i Europa. Det skulle också få stöd av de undre 80 procenten av inkomstskikten, som lider av hyperinflationens effekter.