Lissabonfördraget är “anti-westfaliskt”

Nu när en av Lissabonavtalets huvudförfattare öppet yttrat avsikten med fördraget, ger en snabb genomläsning av det konsoliderade fördraget, med detta i åtanke, följande text:

Artikel 32

Medlemsstaterna ska samråda med varandra inom Europeiska rådet och rådet om alla utrikes- och säkerhetspolitiska frågor av allmänt intresse för att fastställa en gemensam inställning. Innan någon åtgärd får vidtas i internationella sammanhang eller något åtagande som skulle kunna påverka unionens intressen får göras, ska varje medlemsstat samråda med övriga medlemsstater i Europeiska rådet eller rådet. Medlemsstaterna ska genom ett konvergent uppträdande säkerställa att unionen kan hävda sina intressen och värderingar i internationella sammanhang. Medlemsstaterna ska vara solidariska sinsemellan.

Artikel 34

1. Medlemsstaterna ska samordna sitt uppträdande inom internationella organisationer och vid internationella konferenser. De ska där hävda unionens ståndpunkter. Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska svara för denna samordning. ...

2. ... Medlemsstater som också är medlemmar av Förenta nationernas säkerhetsråd ska samråda med varandra och hålla övriga medlemsstater och den höga representanten fullt informerade. Medlemsstater som är medlemmar av säkerhetsrådet kommer då de fullgör sina uppgifter att hävda unionens ståndpunkter och intressen, dock utan att detta ska påverka deras ansvar enligt bestämmelserna i Förenta nationernas stadga.

När unionen har intagit en ståndpunkt till en fråga på Förenta nationernas säkerhetsråds dagordning, ska de medlemsstater som är medlemmar av säkerhetsrådet begära att unionens höga representant inbjuds att lägga fram unionens ståndpunkt."

Det som återges ovan är endast en väldigt liten, men trots allt väldigt viktig, aspekt av hela Lissabonpaketet: att den westfaliska fredens princip, som inte bara räddade civilisationen från sig själv men som är själva definitionsprincipen för moderna nationalstater, ska ersättas av ett typiskt påtvingat fascistiskt "consensus".

 

Referenser

Konsoliderade versioner av Lissabonfördraget:

http://www.lissabonfordraget.se/material/dokument.php

Den ursprungliga, icke-konsoliderade versionen av fördraget:

http://www.eu-upplysningen.se/Aktuellt/Lissabonfordraget/