Tom Gillesbergs tal till danska folketinget

I Danmark har parlamentarikerna vänt sig till LaRoucherörelsen för att få en ordentlig analys av den nuvarande globala finanskrisen. Den danska LaRoucherörelsen med Schillerinstitutets ordförande Tom Gillesberg kallades den 17 januari 2007 till det danska folketingets utskott för politisk-ekonomiska frågor för att avge vittnesmål.

Gillesberg sa:

Vi är här idag, därför att den kreditkris världen upplevt de senaste sex månaderna är en del av hela det globala finanssystemets sammanbrott. Endast genom att sätta hela finanssystemet under konkursförvaltning och införa ett Nytt Bretton Woods-system kan vi undgå totalt kaos.

Folketinget bör därför arbeta för införandet av ett sådant Bretton Woods-system och se till att de danska myndigheterna inför regler för att skydda befolkningen, den fysiska ekonomin och vårt bank- och finansväsen.

Den internationella finanskrisen

När den internationella kredit- och finanskrisen bröt ut i slutet av juli, i och med att den amerikanska subprime-krisen drog undan mattan för gigantiska internationella finansvärden och banker som t.ex. IKB-banken i Tyskland och den brittiska Northern Rock började gå omkull, hoppades de flesta att den tyska finansinspektionen BAFIN överdrev, när den kallade krisen för den värsta bankkrisen sedan 1930-talet.

Idag har det visat sig att det är värre än vad BAFIN fruktade. Vi har inte att göra med en subprime-kris med några otursamma spekulanter, utan i ett sammanbrott av hela det internationella finanssystemet. Systemet är genomsyrat av många års finansspekulation, som har skapat fiktiva pappersvärden, som nu måste nedskrivas med enorma miljardbelopp.

De 500 miljarder kr, som världens banker hittills tvingats avskriva pga subprime-krisen, räknar Deutsche Bank med skall växa till 2.000 miljarder kr - 33 Kattegattbroar. Samtidigt brister nu andra bubblor som aktiebubblan, bostadsbubblan, kreditkortsbubblan och förr eller senare även den gigantiska derivatbubblan. Enorma pappersvärden går upp i rök.

Det kommer att driva en stor del av världens finansinstitutioner i konkurs och är en kris, som i omfattning och djup övergår 1930-talets och leder tankarna till finanssammanbrottet på 1300-talet då finanshusen Bardis och Peruzzis konkurs inledde den mörka medeltiden. Central-bankernas försök att skjuta krisen framför sig genom att sänka räntan och skjuta till massivt med likviditet kommer endast att leda till hyperinflation, precis som skedde i Weimar-Tyskland 1923 - men denna gång i global skala.

LaRouches förslag till ett Nytt Bretton Woods-finanssystem

Lyndon LaRouche, ekonom och tidigare demokratisk presidentkandidat, har länge pekat på hur krisen byggts upp till det nuvarande sammanbrottet. I samma anda som Roosevelts åtgärder på 1930-talet har han varnat för finansvärldens önskan om att låta befolkningen betala krisen genom en drakonisk åtstramningspolitik och har i stället föreslagit ett Nytt Bretton Woods-finanssystem, som innebär att man drar det gamla finanssystemet genom ett ordnat konkursförfarande och inför ett nytt valutasystem med fasta växelkurser.

Det kan säkerställa fungerande banker och de långsiktiga krediter till fysisk-ekonomisk uppbyggnad, som är nödvändiga för den framtida globala handeln och vår nationella välfärd.

Som första åtgärd i den akuta krisen föreslog LaRouche i augusti "2007 års lag för skydd av bostadsägare och banker", som kan rädda de miljoner amerikanska bostadsägare som hotas av vräkning, och skydda de amerikanska bankerna. I gengäld kan finansspekulation, hedgefonder och "kreativa" finansinstrument få gå under av sig själva.

LaRouches lagförslag har lagts fram i åtta amerikanska delstatskongresser (ytterligare fem är på väg), har antagits av 30 amerikanska städer och har redan börjat påverka det amerikanska presidentvalet.

Därefter, menar LaRouche, måste USA dra i gång ett New Deal, och tillsammans med Ryssland, Kina, Indien och andra länder grunda det nya Bretton Woods-finanssystemet och ett internationellt samarbete om stora infrastrukturprojekt, som t.ex. den eurasiska landbron och en tunnel under Berings sund. Redan 2005 beslutade det italienska parlamentet att ge regeringen i uppdrag att verka för etableringen av ett nytt finanssystem och förra veckan publicerades underskrifter från 40 franska borgmästare - varav två ledamöter i nationalförsamlingen - för ett Nytt Bretton Woods.

Vad gör vi i Danmark?

Här hemma har Schillerinstitutet och jag själv tagit upp denna debatt. I valet i november 2005 hade vi affischtexten: "När bubblan brister ... Ett Nytt Bretton Woods" och i det senaste Folketingsvalet affischer med: "Efter finanskrisen: Magnettåg över Kattegatt". Samtidigt har vi delat ut mer än 200.000 kampanjtidningar, för att se till att vi alla i god tid kan förbereda oss inför den finansiella flodvågen, som är på väg.

Danmark skall behålla kronan och vårt unika realkreditsystem, och snarast möjligt avskaffa de nya farliga SDO-lånen. Finansinspektionen måste kartlägga de problem som våra banker har exponerat sig för utomlands (även via utländska dotterbolag) och genom den kraftigt stigande utlåningen här hemma. Det krävs åtgärder för att få ned riskerna. Samtidigt måste vi bereda oss på konsekvenserna av en kollaps av den danska bostadsbubblan och motsvarigheten till den amerikanska subprime-krisen: De hundratals danska pantbrevskaruseller, som snart kommer att kollapsa tillsammans med bostadsbubblan.

Framstormande banker har okritiskt lånat ut pengar till byggprojekt, som dem i Örestad, med ringa säkerhet. Bostadsägare med stigande värden har övertalats till att ta investeringslån med "säkerhet" i värdeökningen, vilka har använts till konsumtion och finansiella hävstångseffekter, som pumpat upp bubblan på den danska aktiemarknaden. Allt detta kommer att drabba de danska bankerna och hela vår ekonomi hårt.

Folketinget måste agera

Folketinget måste ålägga regeringen att verka för genomförandet av ett Nytt Bretton Woods-finanssystem och genom åtgärder liknande "2007 års lag för skydd av bostadsägare och banker" se till att danska medborgare och dansk ekonomi skyddas.

Folketinget måste också ge regeringen i uppdrag att förbereda en snabbstart av angelägna anläggningsinvesteringar, som kan hålla i gång den danska ekonomin och påbörja ett national-ekonomiskt skifte bort från en konsumentdriven ekonomi, där servicejobb ersätter produktiv näringsverksamhet. Vi måste gå tillbaka till en investeringsbaserad ekonomi, där investeringar i infrastruktur, produktion och vetenskapligt och teknologiskt framåtskridande skapar grundvalen för ökad produktivitet och en högre levnadsstandard för hela befolkningen.

Infrastrukturbudgeten bör tredubblas, så att vi, utöver de självklara akuta motorvägs- och järnvägsinvesteringarna, kan få igång bygget av brukarbetalda fasta förbindelser över Femarnbält, Kattegatt och Helsingör-Helsingborg och ett offentligt betalt danskt magnettågsnät. Detta magnettågsnät kommer inte enbart att reducera restiden mellan Köpenhamn och Århus till 25 minuter, utan kommer, när det är fullt utbyggt, att binda samman hela Danmark och ta över en stor del av person- och godstransporterna. Ett inter-nationellt spårnät kommer inte bara att ta oss till Stockholm, Oslo, Hamburg och Berlin på mindre än fem kvart, utan ända till Asien och Amerika.

Webcast med LaRouche

Den internationella krisen vi står mitt i, är utan historiskt motstycke och kan inte lösas inom det nuvarande finanssystemets ramar. Den hotar inte enbart vår nuvarande och framtida välfärd, utan är med aktiv hjälp från imperiefraktionen i Storbritannien redan i gång med att utlösa globalt kaos och en ny mörk tidsålder. Men om vi tar de nödvändiga modiga politiska stegen, kan vi inte bara övervinna den akuta krisen utan också skapa en global renässans, som ger alla nationer och folk möjlighet att skapa en människovärdig framtid.

Ikväll klockan 19:00 kommer Lyndon LaRouche att hålla en webcast från Washington om allvaret i den nuvarande krisen och vägen ut ur den. Det skulle vara en bra idé att lyssna och att därefter, i det italienska parlamentets efterföljd, bjuda in LaRouche till Folketinget för att ytterligare diskutera dessa frågor.