En miljon nya jobb i Sverige

Tillbaka till EAP:s program för valet 2010 >>>

Ett nytt kreditsystem innebär att vi kan sätta hela folket i fullt arbete. Vi kan få slut på de ständiga neddragningarna och den enorma ungdomsarbetslösheten. Det kräver ett helt nytt sätt att tänka, efter alla år då de finansiella resurserna i stället dragits bort från industri och produktion och in i finansbubblorna.

Med ett kreditsystem kan vi starta så många projekt att vi i stället måste börja tänka på vad som måste komma först, och vad som måste vänta. Klart är, att vi inte så länge till kommer att kunna leva på att andra världsdelars folk arbetar nästan gratis åt oss, när de börjar få det bättre i en ny, mer rättvis ekonomisk världsordning. Vi måste snabbt själva börja arbeta produktivt i stor omfattning igen och producera minst lika mycket som vi konsumerar och investerar. Vi kommer att behöva minst fördubbla antalet aktiva i industrin och annan produktion. Det betyder att Sverige får en miljon nya produktiva jobb. Dessutom kommer det att behövas en upprustning och omorganisation av tjänstesektorn för att se till att de nya producenterna får utbildning, sjukvård, barnpassning och annan service, som är nödvändig för att de skall kunna fungera. Vi måste genast börja tänka på hur de unga skall kunna ta dessa jobb. De har inte den yrkesutbildning som krävs - hur det skall lösas skall vi tala om senare.

En sak är klar. I denna nya situation kommer det att vara brist på ungdomar. En av de högsta prioriteterna är att ge ungdomarna en infrastruktur där de inte slösar bort sin tid. Transporterna måste gå så snabbt som möjligt med magnettåg. Ungdomarna kommer inte att hinna plocka kottar och träflisor för att elda med. De behöver den effektivaste och mest koncentrerade kraftkällan i form av fjärde generationens kärnkraftverk. Med ett litet folk i ett stort land kommer denna effektivaste infrastruktur att ge ungdomarna en chans att arbeta konkurrenskraftigt med andra världsdelar.

Just den situationen att ungdomarna är så få och behöver den effektivaste, snabbaste och energitätaste infrastrukturen, skulle med rätt prioriteringar bli en stor konkurrensfördel. Används kreditsystemet för att dra igång denna typ av projekt som ger ungdomarna en chans att arbeta effektivt, innebär det att varje projekt också blir lärorikt. Sverige kan då hålla sig framme i utvecklingen av dessa nya system och skapa nya industribranscher runt projekten, industrier som kan sälja på export, när andra länder vill bygga liknande saker. Sverige måste därför bygga höghastighetståg med magnetteknik så att restiden mellan Stockholm och Göteborg kortas till 59 minuter och mellan Stockholm och Malmö/Köpenhamn till 75 minuter. Sverige bör därför bygga ut lokaltrafiken med spårtaxi och automatiska godstransportsystem allmänt i städerna, i stället för gamla spårvagnar.

Projekten måste också inriktas på att ta i bruk nya råvaror, som kan ligga till grund för nya industribranscher. Om gasledningarna från Nordnorge och Sydnorge byggs genom Sverige kan naturgasen bli en ny stor råvara, inte bara för raffinaderierna på västkusten, utan också för järnbruken och för vår avancerade kemiska industri inom skogsindustrin längs hela Norrlandskusten. För detta och för de nya gruvorna kommer det att krävas nya järnvägar upp till Nordnorge och till Finland och ryska Kolahalvön.

När nya samhällen skall byggas i Sverige, måste de byggas med tanke på att de kan göras till modeller för de tusentals gruv- och stationsstäder som skall byggas i Sibirien och Inre Asien. - modeller för hur människor skall kunna arbeta, utbilda sig, forska och leva familjeliv i vad som idag är ödemarker. Detta gäller också de nya bostäder som måste byggas i Sverige för att bygga ikapp den bostadsbrist min generation lämnar efter sig. Människor har inte bara sina drifter att tillfredsställa, och fysiska behov som att sova, äta och hålla sig rena. Människan är inte ett djur, som den fascistiska funktionalismen predikar. Människan har också en själ som behöver röras av skönhet och kärlek. Den nya utmaningen för bostadsbyggandet är att bygga vackra städer, städer som inte är större än att man tidigt kan hinna hem och umgås i familjen efter arbete och skola.

För att sätta en miljon människor i nya produktiva arbeten räcker det inte med infrastruktur och bostadsbyggande. Sverige har inte skapat några nya stora företag under hela efterkrigstiden, med undantag för IKEA och HM, som byggts på billig arbetskraft utomlands. Tvärtom har storindustrin, tillsammans med bankerna, den korporativa staten och, på senare år, EU, gjort allt för att hålla tillbaka etableringen av nya storindustrier som konkurrerar om arbetskraften, finanserna och makten. Sverige måste, som i början på 1900-talet, ta fram nya snilleindustrier. Företagen och universiteten måste stödjas att likt de tidiga uppfinnarföretagen avknoppa nya industrier. Det räcker inte med att ta fram ny teknik. Uppfinnare måste tillåtas att utveckla sina idéer till industrier. Produkter som bygger på nya patent från företag och universitet måste ges minst fem års skattefrihet. Speciella krediter måste finnas tillgängliga för sådana nya företag.

Mot detta står alla inbitna vanor om att tänka smått och att klara sig med gamla grejer, nu cementerade genom den "gröna" ideologin. Viktiga stora projekt har stoppats av den s.k. miljörörelsen hand i hand med finanssektorn. Bankerna har fått hjälp av miljörörelsen att styra de finansiella resurserna till sina bubblor. Därför är Sverige inte med i Nordens största projekt - den gigantiska utbyggnaden av de norska gas- och oljefälten utanför Nordnorge. Den ryska gasledningen byggs nu förbi Sverige på Östersjöns botten. Nordens nya stora järnverk, baserat på norsk naturgas, svensk järnmalm och svensk teknik i det stora Ironmanprojektet, som planeras byggas utanför Trondheim. Nordens nya kärnkraftverk byggs i Finland. Kommunikationerna till Norge är urusla och broarna till Finland har man inte talat officiellt om sedan 1960-talet. Hade inte Danmark drivit igenom Öresundsbron, hade bromotståndaren Tok-Olle Johansson i Centerpartiet fortfarande varit allenarådande. Precis som Glass-Steagall-lagen och ett nytt kreditsystem gör upp med finanspolitiken, måste vi ta itu med den "gröna" politiken om inte Sverige skall sluta som bara ett vargrevir på kartan.

Se programpunkten som video: www.larouche.se/val2010

ulf.sandmark@nysol.se