Världens regeringar och parlament måste omedelbart stoppa spridningen av hysterin kring den förmodade klimatförändringen!

Sedan hedgefondchefen Al Gores ovetenskapliga film och IPCC:s fjärde rapport kom ut pågår en regelrätt indoktrinering av medborgare och folkvalda, till den grad att olika länder har genomfört ”omskolningskampanjer” i skolorna med hjälp av denna film. Tvärtemot den massiva propagandan är hypotesen om en av människan förorsakad klimatförändring inte vetenskapligt fastlagd. Bilden som målas upp i medierna av att det råder ”konsensus i forskarvärlden” är farligt vilseledande.

Denna teori sprids av en liten grupp tvivelaktiga politiska institutioner som exempelvis IPCC, med hjälp av ett massivt ekonomiskt stöd. Ett exempel på motståndet bland välrenommerade forskare är uppropet från Oregon Institute of Science and Medicin mot Kyotoprotokollets skadliga effekter, som hittills har undertecknats av 17.200 naturvetare.

2000-talets existentiella utmaningar som till exempel bristen på energi och vatten i takt med att världsbefolkningen får del av den ekonomiska utvecklingen kräver en drastiskt ökad energiproduktion, som bara kan säkerställas med vetenskapliga och teknologiska framsteg. Åtgärder för att spara energi eller effektivisera energianvändningen tar ingen hänsyn till detta faktum. De bortser dessutom från att den mängd energi och utsläpp som hushållen kan spara är försvinnande liten jämfört med det som industrin och yrkestrafiken står för. Med tanke på att världen redan lider av energibrist på grund av uteblivna investeringar i kärnkraftsproduktion skulle den föreslagna minskningen av koldioxidutsläppen sätta punkt för all fortsatt ekonomisk utveckling.

Det sorgligaste och lömskaste med de politiska och ekonomiska åtgärder som man vill få industriländerna att genomföra, är att man hävdar att detta görs för kommande generationers eller utvecklingsländernas skull. Det är precis mot dessa senare som den industrifientliga ”klimatpolitiken” slår hårdast. Både Afrikanska unionen, 77-gruppen i FN och Alliansfria rörelsen har varnat för att en internationellt genomförd minskning av koldioxidutsläppen i praktiken skulle stoppa den industriella och därmed också den samhälleliga utvecklingen i Afrika och andra delar av världen, och på det viset leda till ett folkmord i global skala.

När samhället befinner sig i en så allvarlig kris som nu är det djupt oansvarigt att saluföra en obevisad hypotes som sanning, och att dessutom också sprida en farlig existentialistisk och anti-humanistisk människosyn. Martin Durkin, som gjorde TV-dokumentären The Great Global Warming Swindle, förklarade i en intervju den 14 mars att den så kallade miljörörelsens historiska rötter ligger nära fascismen och rasteorierna vid 1900-talets början, vilket också framgår av den historiska dokumentationen.

Vi riktar därför en maning till världens regeringar och parlament att tillåta en fri debatt i denna fråga, att stoppa alla indoktrineringsåtgärder i skolorna med hjälp av Al Gores propagandafilm och att under inga omständigheter lägga fram lagförslag som grundar sig på en så tvivelaktig och uppenbart politiserad teori.

(För mer information om detta uttalande, kontakta oss.)