Vad är synarkism?

Under och efter andra världskriget synade de franska och amerikanska underrättelsetjänsterna den franska Vichyregeringen, och kom fram till att den vimlade av så kallade synarkister, vilka hade varit mer än villiga nazikollaboratörer. Den franska synarkirörelsen ingick i en Europavid apparat bestående av industriledare, bankirer och regeringsfolk, som ville ha ett enat fascistiskt Europa, och som stödde Adolf Hitler och nazistpartiet som redskapen för sin vision. Synarkisterna hade infiltrerat och finansierat extrema politiska rörelser på både höger- och vänsterkanten.

I de amerikanska krigsarkiven finns en 18-sidig rapport från den franska militära underrättelsetjänsten, daterad juli 1941. Där heter det:

"Synarkirörelsen är en internationell rörelse som uppstod efter Versaillesfördraget. Den finansierades och leddes av vissa finansiella grupper hemmahörande i den internationella bankvärldens toppskikt. Dess mål i alla länder där den finns, är att störta parlamentariska regimer som inte anses tillgodose dessa gruppers intressen i tillräckligt hög grad ... Synarkirörelsen avser därför att ersätta dem med auktoritära regimer som är fogligare och lättare att styra. Makten skulle koncentreras hos industriledarna och hos utsedda företrädare för utvalda bankgrupper för varje land."

Rapporten understryker att den franska synarkirörelsen bara var en komponent i en internationell synarkistisk apparat, "organiserad och finansierad i alla länder av vissa industriledare och höga bankkretsar. På det internationella planet har den som målsättning att undergräva alla demokratiska regimer i världen, och ersätta dem med starkare regeringar, som är fogligare och vars ledning i varje land är centraliserad till ett antal filialer till storföretag och internationella bankintressen som samordnar sin verksamhet i hela världen."

Den amerikanske underrättelseveteranen och Harvardprofessorn William L. Langer skrev i boken Our Vichy Gamble att många i den franska bank- och industrivärlden "drömde om ett nytt 'synarkiskt' system, vilket betydde att Europa skulle styras enligt fascistiska principer av ett internationellt brödraskap av finans- och industrimän."

Tidiga rötter

Synarkismen är emellertid äldre än både fascismen och nazismen. Ordet "synarki" kommer från den franske ockultisten Joseph Alexandre Saint-Yves d'Alveydre (1842-1909) vars ursprungliga förebild var Napoleon Bonapartes regim.

Saint-Yves ville motverka det som han uppfattade som "anarki", särskilt anarki i de mellanstatliga förbindelserna, och formulerade en högerextrem ideologi som han kallade "synarki" (av grek. syn tillsammans och arkhe herravälde, regering, alltså "samregering" eller "samlingsregering", ett totalitärt styre under bankintressens överinseende). I boken Mission des souverains, först utgiven 1882, målade han upp en vision om ett Europa organiserat i korporationer bestående av ekonomer, bankirer och industrimän.

Synarkins korporativistiska synsätt influerade flera av de politiska rörelser som uppstod vid 1900-talets början, som t.ex. fascismen och Paneuroparörelsen, grundad under ledning av den venetianske greven Coudenhove-Kalergi.

En av talarna på Paneuropeiska unionens första massmöte i Berlin 1922, utanför Riksdagshuset, var Hjalmar Schacht, som senare skulle bli tysk riksbankschef och en av nyckelpersonerna bakom Hitler-kuppen. (En annan pådrivande person bakom Hitlers maktövertagande var, som Tore Fredin visar i sin bok, Marcus Wallenberg sr.)

Tio år senare, i oktober 1932, talade Schacht inför ett annat Paneuropamöte, och försäkrade att "om tre månader kommer Hitler att sitta vid makten ... Hitler kommer att skapa Pan-Europa. Bara Hitler kan skapa Pan-Europa."

I andra sammanhang lät Coudenhove-Kalergi som H.G. Wells eller Bertrand Russell, när han talade om att upprätta en "världsrepublik" som skulle "rädda freden med en styrkepolitik", efter modell av romarriket, som "kunde bevara freden så länge tack vare sina legioners militära överlägsenhet".

Efter kriget

Synarkisterna lät sig ingalunda avskräckas av att Hitlerprojektet hade slutat i fiasko. Vad de arbetade för var en universalfascistisk världsordning.

I ett dokument från november 1940, sammanställt av den amerikanska myndigheten Coordinator of Information, COI, en tidig föregångare till CIA, förklaras synarkisternas mål efter kriget vara:

"Att stoppa alla samhällsplaner som kan försvaga de internationella finansmännens och industriledarnas makt; att verka för den internationella finans- och industrivärldens fullständiga kontroll över all industri ...; att dra fördel av det fransk-tyska samarbetet för att träffa en rad överenskommelser med tyska industriföretag, och på så vis etablera en fast intressegemenskap mellan franska och tyska industriledare, vilket kommer att stärka den internationella finans- och industrivärlden; ... att åstadkomma en sammanslagning med den anglo-saxiska industrin efter kriget."

I Nürnbergrättegångarna frikändes bankiren Hjalmar Schacht. Han försvarade sig med att han, i sin egenskap som nazistisk riksbankschef och ekonomiminister, bara hade agerat som ombud för Internationella regleringsbanken. Han kunde, om så behövdes, bevisa för rätten att en internationell finansmannakabal låg bakom "Hitlerprojektet".

Sammanfattningsvis kan sägas att nazisterna som hade genomfört Förintelsen och startat kriget ställdes inför skranket och dömdes i Nürnberg, medan de som representerade den större synarkistiska planen gick fria och kunde gå vidare till nya uppdrag. Så levde den universalfascistiska planen kvar efter kriget.