Skydda stålindustrin från det brittiska imperiet!

Tre stora internationella gruvbolag, de brittisk-australiska Rio Tinto och BHP Billiton samt brasilianska Vale, har med en kartellöverenskommelse drivit upp järnmalmspriserna med 80 till 130 procent. Denna prischock hotar stålindustrin i hela världen men också all verkstadsindustri, som drabbas av enorma följdprishöjningar på stål. Prischocken kan ovanpå effekten av finanskrisen och höga elpriser skapa en ny nedläggningsvåg i Industrisveriges ryggrad.

De tre bolagen i gruvkartellen har lyckats dominera marknaden så att de kunnat driva fram en spotmarknad för järnmalm, en spotmarknad kring vilken deras allierade i det brittiska imperiets banker nu håller på att bygga upp en multimiljard­dollarstor derivatmarknad, liknande den finansspekulation som manipulerat upp priserna på olja, kol och aluminium.

Gruvkartellen kommer att kunna ta ut en övervinst på 5 miljarder dollar i år genom sin makt att höja priserna. Enligt Financial Times beräknas derivataffärerna öka nästan tusenfalt, från 300 miljoner dollar i år till 200 miljarder dollar år 2020.

Vad som pågår är en plundring som nu går in på själva ryggraden i den reala ekonomin. Det anglo-holländska monetaristiska systemets finansiella förluster har huvudsakligen täckts med en plundring av sparade medel i pensionsfonder och fastig­heter osv. Skattebetalarna har belastats med enorma skulder för stödet till bankerna och betalar nu med kratiga nedskärningar i den allmänna välfärden med sjukvården som den nya stora måltavlan. Finanstillgångarna från kriminella aktiviteter, narkotikahandel och flyktkapital, som hanterats i det brittiska imperiets skatteparadissystem, har varit avgörande för att hålla bankerna flytande. Till det har nu kommit en direkt plundring av den reala ekonomin med rent spekulativa prishöjningar på olja , el, koks och mat.

I bakgrunden finns det brittiska imperiets strategi att med kontroll över råvaror dominera världen efter finanskraschen. Kina, Indien och tredje världen hålls tillbaka så att det brittiska imperiet, Europas gamla oligarker och kolonialländer skall fortsätta dominera världen. Kina har sedan gammalt känt det brittiska imperiet in på bara huden och har därför försökt säkra sin råvaruförsörjning genom samarbete med alla kontinenter. De håller just nu god min i elakt spel och betalar de höga priserna på olja och järnmalm, deras främsta sårbarhet i råvaruförsörjningen. De kinesiska stålföretagen, som samlat på sig 75 miljoner ton järnmalm i lager, har som ett kortsiktigt motdrag dragit igång en två månader lång bojkott av de tre kartellföretagen samtidigt som man ökat produktionen i sina egna gruvor.

Lyndon LaRouche har arbetat länge för att skapa ett fyrmaktssamarbete mellan Kina, Ryssland, Indien och USA, som skulle vara en tillräckligt stark allians för att krossa det brittiska imperiet och bana väg för en ny, rättvis ekonomisk världsordning. En huvudfråga i en sådan ny ordning är att garantera alla länders rätt till råvaror. Förutom sin plan för råvarusäkerhet har LaRouche också förespråkat en Vernadskijstrategi för att utöka världens råvaruförsörjning tillräckligt mycket för att alla människor skall kunna komma upp i en modern levnadsstandard. Det handlar om att i Vernadskijs anda utveckla de enorma råvarureserver som finns i Sibirien och alla områden i och kring Arktis. Världen står inför enorma behov att utveckla dessa nordliga områdena för att få slut på råvaruutpressningen mot tredje världens utveckling. Just Skandinavien är ett sådant område och med Golfströmmen och den nordliga bosättningen i Bottenviksbågen finns också en industrikapacitet och infrastruktur för att ta fram modellprojekt för hur Vernadskijstrategin skall kunna utvecklas även i de andra, mindre befolkade nordliga områdena.

Även om LaRoucheplanens fyrmaktssamarbete ännu inte kommit i gång på allvar, måste Sverige agera mot det brittiska imperiets järnmalmsprischock som mot en krigsförklaring där landets största industrier hotas av flygbombardemang. Det gäller att aktivt försvara det svenska folkets mänskliga rättighet att försörja sig och bidra till världens utveckling.

Regeringen och riksdagen vågade inte skydda kärnan i den svenska ekonomin från det brittiska imperiets utpressningspolitik när oljepriset konstgjort chockhöjdes år 2008 med hjälp av derivatspekulationer. Man har inte ens vågat bryta mot den brittiska globaliseringspolitiken på den egna elmarknaden, trots att svenska staten äger den största aktören Vattenfall. Nu måste regeringen se till att inte också de av statliga LKAB ägda järngruvorna följer de manipulerade världsmarknadspriserna på järnmalm och låter stålindustrin och verkstadsindustrin gå till spillo. Industrins överlevnad måste gå före politiken att LKAB, likt idag Vattenfall, skall ge en stor "vinst" åt staten.

1) Regeringen måste aktivt protestera mot det brittiska imperiets rövarmetoder. Kartellprissättningen är som en olaglig beskattning av hela världen. Derivathandel med järnmalm borde förbjudas, inte minst för den halvstatliga brittiskallierade banken Nordea, som direkt uppmanat sina kunder att investera i de brittiska piraternas kartellbolag, direkt emot svenska folkets och industrins intresse.

2) Regeringen måste se till att LKAB fortsätter med de långa, ettåriga järnmalmskontrakten med i första hand de svenska stålverken, men även i avtal med andra länder. Detta kan byggas ut till ett aktivt anti-kartellarbete där Sverige gör bytesavtal med andra länder om råvaror och råvarupriser. På så sätt kan ett internationellt samarbete utvecklas som går runt och ersätter de spekulationsstyrda råvarubörserna.

3) För att ytterligare gå emot kartellen borde staten omedelbart se till att den planerade öppningen av nya järnmalmsgruvor, Gruvberget i Svappavaara, den helt nya gruvan i Pajala och återöppningen av Grängesberg och andra Bergslagsgruvor genast kommer till stånd som en rivstart för lanseringen av en Vernadskijstrategi för Sverige.

4) I detta ingår också att regeringen rivstartar utbyggnaden av infrastrukturen för att stöda malmtransporterna. Först och främst genom att genomföra utbyggnaden av det löjligt få kilometer långa s.k. Industrispåret från Pajalagruvan till finska gränsen. Därefter gäller det att få fart på Norrbottniabanan och den finska Sallalänken till Murmanskbanan samt en ny bana upp till Kirkenes för att delta i den norska och ryska utvecklingen av gasfälten, som ett första steg ut i Barentshavet.

5) I infrastrukturen ingår också elektriciteten, där regeringen borde kompensera stålverken för prishöjningar på insatsvarorna med en sänkning av elpriset. Regeringen borde omedelbart återgå till en reglerad elprismarknad för stålindustrin med låga fasta elpriser, priser som skall lämna utrymme för utbyggnad av ny kärnkraft. En utbyggd kärnkraft med fjärde generationens högtemperaturreaktorer innebär också stora möjligheter att utvidga råvaruutvinningen till mer lågvärdiga fyndigheter.

Det tyska stålfacket har liksom stålindustrin internationellt börjat protestera mot kartellen.

Fackföreningen IGMetall på Thyssen Krupp Steel har tagit initiativ till den s.k. Duisburgappellen, där man kräver av sin förbundskansler Angela Merkel och EU-kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso att de omedelbart skall ingripa politiskt för att:

1. Stoppa råvaruspekulationen

2. Införa rättvisa handelsregler och ett konsekvent agerande mot råvarukarteller

3. Säkra framtiden för Europas industriorter och bevara våra arbetsplatser

En aktionsdag för Duisburgappellen planeras den 22 april.

Duisburgappellen kan läsas på engelska här

Alla som vill försvara stål- och verkstadsindustrierna mot spekulanterna kan skriva på Duisburgappellen men också verka för att både facket och stålindustrin engagerar sig för en aktiv näringspolitik med praktiska åtgärder och Vernadskijstrategin för att krossa det brittiska imperiets karteller.

Se videon där författaren presnterar kampanjen för att försvara stålindustrin här

Läs om LaRoucheplanen här!

Om Sveriges viktiga roll i världens råvarupolitik: Se
artiklarna:  "Sätt Sverige i arbete! Trygga världens råvaruförsörjning!"
sid 14-15 i Ny solidaritet och "Hur skall vi lösa
råvarukrisen?" sid 6 i Ny solidaritet.

Läs det tyska BüSo-flygbladet som delas ut i Duisburg här och franska Solidarité et Progrés flygblad som delas ut i Bryssel här Artikeln finns även på engelska och kan beställas på larouche@nysol.se

I Sverige har fr.a. Jernkontoret uttalat sig och rapporterat om
järnmalmsprischocken.

Stål-och järnbrukens Europeiska samarbetsorganisation Eurofer har också vänt sig till EU-kommissionen.

Europeiska Metallarbetarfederationen har också uttalat sig och protesterat i denna fråga