Flygblad: Skall vi dö för ett sjukt finanssystem – eller välja lösningen?

Tryck flygbladet som pdf svenska/media/Skallvi_0.pdf

Med förra veckans beslut av både EU:s centralbank och amerikanska Federal Reserve att öppna penningslussarna har den ultimata penningplundringen dragits igång, en hyperinflationspolitik som berövar människor alla penningtillgångar och löner. Det kommer att inom kort slå sönder hela det internationella betalningssystemet och skapa kaos i hela produktionssystemet och samhället. Tiden är utmätt. Ett nytt finanssystem måste genast införas – innan det blir världskrig också!

Det sjuka finanssystemet har under årtionden byggt upp så stora skuldberg att om de betalas skulle vi alla dö. Finanssystemet hålls ihop genom att det driver fram en vansinnig rovdift som ödelägger vår framtid. Målet att pengar skall skapa pengar har tillåtits dominera, så att fundamentala gränser överskridits, som rätt till liv, samhällets överlevnadsbehov, ja hela tanken på framtidssatsningar. Allra tydligast syns detta i att en halv ungdomsgeneration inte tillåts komma in i ett ordnat arbetsliv och hur både tillfälligt och fast anställda arbetare används enligt slit- och slängmetoden. Värst behandlas en svartanställd armé av hundratusentals papperslösa flyktingar och migrantarbetare, vars orimliga livsvillkor mer och mer styr vad ungdomar och arbetslösa "får kosta" i det f.d. välfärdslandet Sverige.

Sedan 1990-talets svenska bankkris "löstes" med åtstramningar för samhälle och produktion, fortsätter nu neddragningarna in i märg och ben. Det var bankerna som räddades på bekostnad av alla andra. Det skedde genom att bankerna fick börja ta ut ockerlika realräntor, vilket idag fortsätter att skapa orimliga bankvinster varje år. Bankerna tilläts styra in Sveriges kreditvolym till den ena nya spekulationsbubblan efter den andra. För bubblornas skull tömdes också de bankstyrda svenska storföretagen på sina kassatillgångar, så att de slimmats och avskedat folk eller likt Astra Zeneca bara lägger ned hela forskningen i Södertälje.

Bankernas plundring av företag har systematiserats genom de riskkapitalbolag de tillåtits skapa. Med dem töms företagen när kortsiktiga vinster skapas genom utflyttning av svensk industriproduktion, avstyckningar och försäljningar till de värsta konkurrenterna. Bankerna ger riskkapitalbolagen enorma krediter, medan däremot de företag som hotas har svårt att få låna från samma banker. Sedan riskkapitalbolagen tillåtits sätta tänderna i den offentliga sektorns vård, skola och omsorg betalar även den delen av samhället till den sjuka bankstödspolitiken, men nu är det inte bara arbetskraft och varuproduktion som förstörs, nu är det samhällets svagaste och sårbaraste människor som offras, ibland med sina liv, för att hålla värdepapper i bankerna högt värderade.

På väg bli mycket värre
Det finns inga tecken på någon vändning för denna politik. Alltsedan 1970-talets oljekriser och tredje världens skuldkris har skuldbergen byggts upp genom att nya skulder skapats för att betala gamla skulder. Tredje världen betalade tidigt med fattigdom och svält och miljontals döda, industriländerna betalade med radikalt nedskurna framtidssatsningar, som i Sverige halverades. Denna penningfixerade sparpolitik är så ingrodd att Anders Borg säljer ut Sveriges rymdteknik och kallar den moderna järnvägstekniken med magnetsvävartåg för "sciencefictiontåg", eftersom han bara kan tänka sig höghastighetståg med 1800-talets rälsteknik.

Lehmankraschen för fyra år sedan accelererade uppbyggnaden av skuldbergen med bankräddningspaketens mångbiljonbelopp. Den senaste veckans beslut i eurons och dollarns centralbanker öppnar nya metoder att accelerera skulduppbyggnaden. Nu är det Sydeuropa som tvingas stänga ned välfärd och produktion likt Afrika och tredje världen. Skulduppbyggnaden, samtidigt med nedskärningarna av den fysiska ekonomin, kan när som helst slå ut i en hyperinflation, men inte bara i ett land i taget som tidigare, utan i hela västvärlden på en gång - det stora rånet av människornas tillgångar och löner.

Världskrigshotet
Ryssland, Kina och starka länder i tredje världen vägrar låta sig rånas för att betala västvärldens bankkris. Precis som alla kanoner i finanssystemets arsenal nu dundrar på för att ge ett konstgjort uppsving till den brittiske marionetten Obamas presidentvalskampanj, är hela västvärldens diplomatiska, militära och propagandaarsenal inriktad på att med krigshot mot Syrien och Iran tvinga Ryssland och Kina att backa. Efter att ha systematiskt ha flyttats fram under Obamas fyraåriga regeringsperiod, är den största delen av den amerikanska kärnvapenarsenalen, med kraftsamling de närmaste månaderna, utplacerad för att sätta tryck på Ryssland och Kina. Med blockuppdelningen kan minsta provokation utlösa ett kärnvapenkrig.

I Israel pågår en full debatt om denna akuta risk för kärnvapenkrig, i samband med ett anfall mot de iranska kärnteknikanläggningarna. De absolut högsta tidigare ledarna för de israeliska försvarsstyrkorna och underrättelsetjänsterna Mossad och Shin Beth motsätter sig, tillsammans med många ledande politiker och debattörer, ett israeliskt militärt anfall mot Iran. I Sverige, som är grannland till Ryssland, har ingen i riksdagen och regeringen förmått sig till att agera mot utpressningen av Ryssland, trots att krigshot inte kan vara ett alternativ i kärnvapenåldern. Hela mänsklighetens överlevnad står på spel i ett kärnvapenkrig, inte bara p.g.a. vätebombernas oerhörda direkta sprängverkan, utan p.g.a. den miljökatastrof som följer av de stoftmoln som förmörkar solen åratal efter explosionerna. Filmen "Unsurvivable" som LaRoucherörelsen har producerat, visar det som alla måste veta om vad forskningen vet om effekterna av kärnvapenkrig. När det börjar, vet nästan ingen om det förrän det är för sent.

Krig får inte vara ett medel för politisk och ekonomisk utpressning i kärnvapenåldern. Ändå har Nato och dess allierades satraper Saudiarabien och Qatar en front inne i Syrien med tusentals legosoldater, ihopsamlade från världens värsta terrororganisationer som al-Qaida. Dessa utländska legosoldater betalas, underhålls, utbildas, beväpnas och understöds (bl.a. med information från militära spaningssatelliter) av Nato och dess allierade. Sverige hävdar att biståndet till detta krig mot Syrien är en "humanitär intervention" enligt den av krigsförbrytaren Tony Blair utvecklade doktrinen om "ansvar att skydda" (R2P). Under 1980-talet attackerades Nicaragua av den likaledes USA-understödda Contrasgerillan, som ville avsätta den "sandinistiska diktaturen". Innebär dagens stöd för det brittiska imperiets Blairdoktrin gentemot Syrien, att Sverige tänker ompröva sitt fördömande av Contrasgerillan, eller CIAs kupp 1973 i Chile, eller ...?

FN-sändebudens fredsplan har ingen chans att lyckas om inte detta stormaktsanfall mot Syrien avbryts. Eftersom det brittiska imperiet, som styr finanssystemet, använder detta krig och ett israeliskt överfall på Iran, med de amerikanska kärnvapnen stridsberedda i bakgrunden för att få Ryssland, Kina och hela tredje världen att backa, kan varken regeringarna i Syrien eller Iran, Ryssland eller Kina, göra mycket för att stoppa kärnvapenkrigshotet. De ges endast alternativen att kapitulera och se sitt folk börja dö i finanssystemets brutala åtstramning, eller kämpa för sin frihet att själva bestämma sin ekonomiska utveckling. Avvärjningen av kärnvapenkrigets fasor hänger på om västvärldens krigshökar, inklusive Sveriges, hålls tillbaka och framför allt på om Obama snabbt och lagligt kan avsättas.

Men eftersom krigshotet beror på finanskrisen, kan också en lösning av finanskrisen avvärja krigshotet. Om spekulationens skuldberg avvecklas, finns inga skulder att driva in med kärnvapenutpressning. En lösning på finanskrisen är därför nödvändig för att avvärja båda de omedelbart hotande katastroferna, hyperinflation och kärnvapenkrig. Finns det då någon lösning?

Trestegslösningen
1. Bankdelning. Finanssystemet saneras från spekulationsbubblornas skuldberg genom bankdelning, som tillåter den delen av bankerna som ägnar sig åt spekulationsverksamheter (värdepappershandel), att gå i konkurs. Detta görs genom att statens garanti för dagens universalbanker begränsas till att gälla enbart den samhällsnyttiga delen av banken som sköter betalningssystem, bankomater, insättarkonton och vanliga företagskrediter. Denna så kallade affärsbanksdel kan hållas öppen med statens garanti, om bankdelningen görs innan hyperinflationen tar fart. Då kan banker och människor fungera, trots finanssystemets oundvikliga krasch. De bortspekulerade pensionerna och upptrissade bostadslånen kan inte räddas genom nya bankräddningspaket, vilket betyder att ytterligare garantiåtgärder endast måste riktas direkt till pensionärer och hemägare.

2. Produktiva krediter. Riksbanken, eller Riksgälden, ges ansvar för att skapa alla nya krediter, som riktas till ämbetsverk, kommuner och via sanerade banker till företag för produktiva in­­vesteringar i infrastruktur och bostäder. Gunnar Strängs finansregleringsmetoder används för att styra bankernas, pen­sions­fondernas och försäkringsbolagens kreditvolym till produktiva investeringar, där saker faktiskt byggs eller skapas för de utlånade pengarna, och inte till riskkapitalbolagens företagsplundringar. Trots finanskollapsen kan då regering och riksdag börja dra in alla arbetslösa i produktiva arbeten.

3. Energität infrastruktur. Regering och riksdag startar infrastrukturprojekt och bostadsbyggande som sätter hela landet i arbete och kopplar upp oss till en Marshallplan för Medelhavsområdet. För att inte nya bubblor skall byggas upp, måste projekten skapa värden som minst motsvarar de krediter som skapas. Det innebär att prioritet måste läggas på projekt med hög energitäthet, som alltså har en fysisk avkastningspotential som kan garantera penningvärdet.

För den som förstår riktig ekonomi, och inte bara är duktig på att räkna pengar, är just magnetsvävartågen en sådan investering. Deras energitäthet gör att de sänker den direkta restiden Stockholm–Göteborg till 59 minuter och Stockholm–Malmö till 75 minuter, samtidigt som de har möjlighet att stanna på fler stationer däremellan, sänker underhållskostnaden till 34 procent och kan köras förarlöst i motsats till Anders Borgs 1800-talsteknik. Samtidigt innebär magnetsvävartekniken ett teknologiskt utvecklingssprång som höjer kunskapsnivån i hela produktionssystemet. Det är just den typen av statliga projekt med hög energitäthet som kan öka den inhemska produktionen och ta vara på arbetarnas kunskaper och potential.

Det är självklart att personalens kunskaper inte kan komma till användning och utvecklas i en miljö präglad av ett dagligt trixande för att avleda statliga och kommunala anslag för vård, skola och omsorg till riskkapitalbolagsvinster. På samma sätt som energitätheten kan ökas med ny teknik, kan kvaliteten i vård, skola och omsorg bäst utvecklas om personalen ges utrymme för att tillsammans med sin närmaste enhetsledning ansvara för fasta årliga anslag utan möjlighet till vinstuttag. I åratal har det funnits valfrihet i vården genom att stiftelser och ideella föreningar drivit vård, skola och omsorg parallellt med statliga och kommunala inrättningar. Det är kreativiteten som måste få bli ekonomins kärna för att återskapa en uppfinnar­driven real ekonomisk tillväxt.

– Se videon "Unsurvivable" (35 min) för att förstå vad Obamas kärnvapenkrig innebär: http://www.larouche.se/node/3191
– Läs Lyndon LaRouches inledande inlägg om världsläget till ett möte med diplomater i Washington den 2.8 http://www.larouche.se/artikel/en-krigsplan-for-att-forhindra-ett-tredje...
– Se videon från mötet om "Slutspelet för finanssystemet och världskrigshotet" med tal av Hussein Askary, ordf. LaRoucherörelsen i Sverige - EAP, och Ali Mella, ordförande för Syriska stödkommittén för demokrati: http://www.larouche.se/artikel/eap-mote-om-slutspelet-for-finanssystemet...
– Läs om Marshallplanen för Medelhavsområdet www.larouche.se/nyheter/2012/06/24/marshallplan-for-medelhavsomradet