Ny Sidenväg är en ny världsordning!

I nuläget äger en strategisk omgruppering rum bland världens länder, som trots de hemskheter som pågår i Sydvästasien och Ukraina och den överhängande transatlantiska finanskollapsen, ger grund till hopp om att den rådande civilisatoriska krisen kan besegras. Hjärtat i denna positiva vändning är en ny finansstruktur som BRICS-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) upprättat och en ny ekonomisk plattform som framträtt i byggandet av Nya Sidenvägen, vilket Kina satt som utrikespolitisk prioritet.

Ett alternativ till det bankrutta brittiskdominerade och dollarbaserade finans- och ekonomiska systemet tar nu form. Med sin Världsbank och Internationella Valutafond (IMF) har länderna i Västeuropa och Nordamerika självmant flyttat sin ekonomiska filosofi från Franklin D Roosevelts riktiga amerikanska system, att pengar och statliga krediter ska investeras i utvecklingen av samhället i allmänhet och infrastruktur i synnerhet, till ett system av frihandel, konsumtion och finansiell spekulativ verksamhet. Dessutom försökte Västvärlden genom IMF och Världsbanken att tvinga andra nationer i Afrika, Asien och Sydamerika att acceptera att vara slavar under dessa institutioner, genom åtstramning och begränsning av statens ansvar för sitt folks levnadsvillkor. Detta hade förödande effekter på alla dessa nationer sedan mitten av 1970-talet. Men den tiden verkar nu vara förbi!

BRICS-ländernas statschefer träffades den 15 juli i Fortaleza, Brasilien, för det sjätte BRICS-toppmötet, där de undertecknade Fortalezadeklarationens 72 punkter, vilka innefattar det historiska beslutet att gemensamt grunda Nya Utvecklingsbanken (NDB), för finansiering av infrastruktur- och andra projekt i BRICS och andra utvecklingsländer och med säte i Shanghai. NDB ska inledningsvis kapitaliseras till 50 miljarder dollar, tio miljarder från varje land.

I Fortalezadeklarationen beslutas även att upprätta en gemensam beredskapsreserv (BRICS Contingent Reserve Arrangement - CRA), på inledningsvis 100 miljarder dollar, för att "hjälpa länder föregripa kortfristiga likviditetsproblem".

NDB är helt klart fröet till ett helt nytt internationellt finanssystem med utveckling och nationell suveränitet i centrum. Som Brasiliens president Dilma Rousseff sa: "Banken erbjuder alternativ infrastrukturfinansiering för utvecklingsländernas behov med hänsyn till ineffektiviteten hos lånen från de traditionella internationella finansinstitutionerna."

Raden av bilaterala samtal runt toppmötet i Fortaleza bjöd även på en mängd kärnkraftsavtal, vilket understryker den kvalitativa skillnaden mellan dessa nya grupperingar och rådande internationella finansinstitutioner. Bland dessa finns avtal mellan Ryssland och Argentina och mellan Brasilien och Ryssland. I upptakten till toppmötet tillkännagav även Sydafrika planer på att satsa på kärnkraft. Den transatlantiska världen är tvärtom i färd med att överge sina högteknologiska energikällor.

Den nya sidenvägsstrategin

Ovanpå detta lägger Kina grunden till Asiatiska Infrastrukturinvesteringsbanken (AIIB), med aktiekapital på inledningsvis motsvarande 50 miljarder dollar. De nya institutionernas mål är också att minska dollarberoendet och börja handla i egna nationella valutor.

Kinas president Xi Jinping och ett antal regeringsrepresentanter har på alla internationella forum upprepat betonat på vilka principer den nya sidenvägen vilar: ömsesidig utveckling, icke-konfrontation, ömsesidig respekt och dialog, respekt för varandras val av socialsystem, stöd för den andres strategiska intresse, absolut respekterad suveränitet och fördömande av varje form av hegemoni.

Grundidén är att Kinas enorma ekonomiska utveckling, som omvandlat det mesta av landet sedan Deng Xiaopings reformer, kan kopieras av andra länder och därigenom besegra fattigdom och underutveckling. Olika aspekter av sidenvägspolitiken finns redan på dagordningen: Förbindelser längs den historiska rutten i Centralasien; sidenvägen till sjöss med byggandet av en "andra panamakanal" i Nicaragua med kinesisk hjälp och det strategiska samarbetet mellan Ryssland och Kina som slöts på toppmötet i maj mellan presidenterna Vladimir Putin och Xi Jinping. Principerna omfattar också premiärminister Li Keqiangs erbjudande att förbinda alla afrikanska huvudstäder med snälltåg.

Det är ingen överdrift att påstå att både Utvecklingsbanken och Kinas nya sidenvägsstrategi i stort sett är en återspegling av LaRoucherörelsens 40-åriga kamp för en ny rättvis ekonomisk världsordning med idéer som Internationella Utvecklingsbanken, som Lyndon LaRouche föreslog redan på 1970-talet som alternativ till IMF och Världsbanken, och byggandet av Eurasiska landbron, som Schillerinstitutet, LaRouche och EAP föreslog efter Sovjetunionens fall 1991. Sverige behöver EAP och dess idéer för att bli en del av den nya världsordningen för fred och ekonomisk utveckling.

Se videon : Världslandbron och läs mer om Nya Sidenvägen

Tillbaka till Valpamfletten!