Monitor och Fysisk ekonomi, augusti 2011: Från förtvivlan till hopp!

Monitor och Fysisk ekonomi, augusti 2011 Innehåll:

1. Ledare: Från förtvivlan till hopp!
2. USA: Skuldtaksbluff utnyttjas för fullmaktslag
3. USA: Budgetnedskärningar utom för banker
4. USA: Budgetnedskärningar utom för banker
5. Terror i Norge: Se sammanhanget!
6. 9/11-attacken 10 år: Britternas roll till ytan
7. Breivik ej ensam om sitt tankegods
8. Afrikas horn: Bara oligarkisk cynism
9. Schillerinstitutets internationella konferens: "Rädda civilisationen från avgrunden"
Fysisk ekonomi augusti, 2011
10. Den oligarkiska principen: Termodynamikens andra huvudsats
11. Banker dikterar EU-politiken

Ladda ner nyhetsbrevet Monitor (pdf)

Ladda ner bilagan Fysisk ekonomi (pdf)

Monitor, augusti 2011

1. Ledare: Från förtvivlan till hopp!

Under en dimridå av terrorattacker, hot om terrorattacker och hot om nedgradering av nationers kreditbetyg från oligarkiska finansinstitut, lyckades diktatorn i Vita Huset, Barack Obama, att tvinga/lura kongressen att rösta igenom vad kan beskrivas som en hitlerkupp, en kupp som gjordes med förevändningen av höjningen av USA:s lånetak och budgetbalanseringen. USA:s folkstyre sattes ur spel och man tillät massiva nedskärningar av befolkningens välfärd och strypning av investeringar i den reala ekonomin. Samtidigt hörs röster på den misslyckade Europeiska kontinenten kräva att politiker och regeringar "gör mer" för att tillfredsställa och lugna "marknaden", det vill säga att straffa sin egen befolkning för att betala bankernas och finansbolagens spelskulder. Detta kan göras, som vi har läst så ofta i kommentarer de senaste veckorna, genom skapandet av en "europeisk superstat" under en diktatorisk EU-regim där de suveräna medlemsstaterna inte längre får bestämma över sina ekonomier, därför att, som det står i kommentarerna, marknaden har bedömt att regeringar kan inte sköta sina ekonomier. Dessutom, kan man inte längre tolerera protester från arga medborgare mot fascistisk åtstramning, eftersom dessa protester "göder extremism" och terrorism!

Men, som det har hänt så ofta i historien, blir vad makthavarna tror är deras styrka till deras svaghet, och deras skenbara seger till deras nederlag. De självaste marknaderna som krävde Obamas diktaturstyre, kollapsade dagarna efter kongressen godkänt det. Som det bör vara klart för läsare av LaRoucherörelsens rapporter, så är systemet sedan länge dött. Det kan inte återupplivas. Ju längre man väntar med att begrava det, desto större onödiga uppoffringar måste nationer göra, vilket tillintetgör deras realekonomiska potential som de behöver för att återhämta sig från kollapsen, dvs de gräver sin egen grav.

Oligarkin och politiker som arbetar i dess tjänst, som fascisten Tony Blair och hans beundrare i USA, Europa och här i Sverige, tror de kan valla människor som man gör med får. Det kan funka ibland, som det gjorde i Europa i 1930-talet, men bara om medborgarna accepterar att behandlas som boskap. Nu är situationen sådan att befolkningarna inte längre riktigt tror på politiker, massmedia och finansexperterna längre. De flesta har insett att alla deras löften, om att "krisen snart är över", "bara vi stramar åt lite mer" och "räddar banksystemet" med lite mer av nationernas nuvarande och framtida resurser, är rena lögner eller i bästa fall inkompetent dravel. Folket har kunnat se på TV under varje tillspetsning av finanskrisen hur dessa oligarkins tjänstefolk har gått från falsk optimism om att läget är under kontroll, till frenetiska hot och psykotiska utbrott att om man inte ytterligare stramar åt statsbudgeten och räddar banker med nya massiva flöden av pengar, så kommer hela världsekonomin att kollapsa.

Detta ger oss ett perfekt läge att vända hela situationen, genom att visa de frustrerade och förtvivlade medborgarna en tydlig och effektiv väg ur krisen. Dessa medborgare har inget annat val än att kämpa mot detta system för att överleva. Vår förhoppning att denna kamp blir fredlig, effektiv och snabb. Det är därför Lyndon LaRouche och hans internationella rörelse gått i högvarv för att få igenom den nödvändiga lösningen. LaRouche har samtidigt varnat för att oligarkin kan ha många möjligheter att skapa kaos och förvirring för få igenom sin vilja. Terrorattacken i Oslo, Mumbai och en rad andra ställen nyligen bör ses i detta sammanhang. Vi har inte hela bilden om vad eller vilka som låg bakom Anders Behring Breiviks sataniska handlingar, men vi vet att det brittiska imperiet har möjlighet att skapa sådana chockerande händelser som det skedde den 11 september 2001! Målet är att skapa förvirring bland de människor som bör fokusera på att lösa samhällets kris, att diskutera de idéer som kan leda dit och att krossa imperiets system.

Vi har idéerna som kan lösa krisen, (som vi gjorde det klart ännu en gång på Schillerinstitutets internationella konferens i Tyskland i 2-3 juli). Det som behövs är medborgare och även politiker som kan ta ledarskap med dessa idéer som vapen. Vi kan vända förtvivlan till hopp, och det skenbara nederlaget till seger!

***

2. USA: Skuldtaksbluff utnyttjas för fullmaktslag

Den amerikanske statsmannen Lyndon LaRouche varnar för att kongressens beslut att höja skuldtaket är i själva verket en fullmaktslag som avskaffar konstitutionen. Det är Obamas hitlerkupp. Så fort innehållet på uppgörelsen blev känd den 1 augusti drog LaRouche igång en totalmobilisering av sin organisation LaRouchePAC i USA för att försvara USA:s konstitution. Tvärt emot vad medierna rapporterade är kongressens godkännande en katastrof, som kommer att kasta in USA och världen i kaos.

Vad som beslutades var en omedelbar budgetnedskärning på 917 miljarder dollar. Vad som är ännu värre, är man tänker inrätta en "superkommitté" med tolv kongressmän, 6 republikaner och sex demokrater. Denna skall till den 23.11, i vad som realiteten är ett dekret, bestämma om budgetnedskärningar på ytterligare 1200 till 1500 miljarder dollar. Detta skall sedan kongressen på julafton få "besluta" om med antingen ja eller nej. Inga tillägg eller ändringar får göras i vad "superkommittéen" bestämt. Även om kongressmajoriteten säger nej till förslaget, kommer en automatiknedskärning att genomföras, med hälften på republikaners hjärtefråga, försvaret, och hälften på demokraternas, social- och hälsovården.

Med införandet av ett sådant diktatoriskt undantagsstyre kommer den amerikanska författningen helt sättas ur kraft mitt i sammanbrottsfasen för det internationella finanssystemet. Att sätta kongressen på autopilot är att införa en hitlerlik fullmaktslag, som 1933 skapade ett politiskt faktum som inte gick att vrida tillbaka.

Det finns motstånd från kongressens progressiva grupp liksom den afroamerikanska , vilket framgick av att så många som 161 kongressledamöter röstade emot jämfört med 261 för. Även i senat röstade 26 emot, medan 74 gav efter för diktaturen. Många ledamöter står under massivt tryck från president Obama och Wall Street, som hotar med nedgradering av USA:s statsskuld med hjälp av ratinginstituten som faktisk tjänar City of London och Wall Streets målsättningar.

Alternativet till den hotande diktaturen är, som LaRouche betonar, ett omedelbart införande av bankdelningslagen Glass-Steagall, som ligger färdigt att antas på kongressens bord i form av Marcy Kapturs förslag H.R 1489 med numera 32 medmotionärer och Maurice Hincheys förslag H.R. 2451 med fem medmotionärer. Lagförslaget har ett brett stöd i landets delstater och fackföreningar. Denna lag skulle genast göra bankernas spekulationspapper värdelösa och skulle sätta Wall Street och London i konkurs, i stället för det amerikanska statshushållet med skattebetalaren som gisslan. Glass-Steagall skulle samtidigt lösa budgetkrisen och skuldtakskrisen genom att stryka bort behovet av det enorma bankstödet och även kunna driva in återbetalning av felaktiga bankstöd. Glass-Steagall är det främsta försvaret mot diktatur och mot att vanliga medborgare dör i massor på gatorna.

3. USA: Budgetnedskärningar utom för banker

Svenska banker kräver fler döda amerikaner. Redan dör sjuka och hemlösa på gatorna i USA. Det är vanliga amerikaner som blivit av med jobb, hem och sjukförsäkring, som går under på gatorna i olika omständigheter. I Svenska Dagbladet den 2 augusti krävde bankekonomer vid två av de svenska storbankerna mer åtstramning än vad den amerikanska budgetuppgörelsen kommit fram till. Cecilia Hermansson, chefsekonom på Swedbank, är inte nöjd:
- Enligt bedömare krävs tre fjärdedelar nedskärningar och en fjärdedel skattehöjningar för att klara budgeten under en tioårsperiod. Då är 1000 miljarder dollar alldeles för lite.

Jan Häggström, chefsekonom på Handelsbanken, kvirrar också:
- 1000 miljarder dollar under en tioårsperiod är bara en tredjedel eller en fjärdedel av vad som slutligen kommer att krävas längre fram.

De har med sina brutala åtstramningskrav anslutit sig till finanssystemets torpeder: ratinginstituten, som dikterat villkoren för det amerikanska folket.

Vid ett förhör i amerikanska representanthusets bankutskott den 27 juli berättade Deven Sharma, chef för ratingistitutet Standard & Poor´s i London, att deras chef för avdelningen för statslån, David Beers, hade varit i nära kontakt med USA:s finansminister i ett tidigare hemligt e-postutbyte om den amerikanska kreditvärderingen. Några dagar senare uttalade sig David Beers själv offentligt och sa, att om USA skulle behålla sin höga värdering på AAA, krävdes inte bara politisk enighet om en höjning av lånetaket, utan också en neddragning på cirka fyra tusen miljarder dollar av budgetunderskottet under ett årtionde.

Vad president Obama gjort är att förhandla med den republikanske majoritetsledaren John Boehner om just genomförandet av ratinginstitutets krav på 4000 miljarder dollar i nedskärningar under en tioårsperiod. Bakom ryggen på demokraterna var Obama redan från början redo att offra miljoner amerikaners pensioner och sjukvård. Han har därmed helt enkelt expedierat krav som hans egen finansminister Geithner tidigare konspirerat med ratinginstitutet om att genomdriva. Det som nu delvis kommit i dagen, är alltså hur ratinginstituten dikterat skuldtakskompromissen och den övergång till fullmaktslagar den innehåller.

Ratinginstituten, som betalas av sina kunder, bankerna, företräder enbart finansmarknadens intressen och har systematiskt skyddat bankernas berg av förgiftade värdepapper. Ingen nation får låta sig dikteras av deras finansdiktat, om man inte vill förgöra sig själv.

4. 16 hemliga biljoner extra till bankerna

Den amerikanska revisionsmyndigheten GAO (Goverment Accounting Office) har i en 239-sidig rapport avslöjat stora oegentligheter vid en balansrevision av själva centralbanken Federal Reserve. Den illustrerar hur bankerna kunnat ta för sig av bankräddningspaketen i en slags självbetjäning.

Revisionen visade att Fed-chefen Bernanke i mars 2008 helt egenmäktigt hade använt en undantagsklausul för "ovanliga och tvingande omständigheter" i lagen för Federal Reserve, vilken gjorde det möjligt att för första gången sedan 1930-talets depression även ge krediter till "ickebanker". Totalt flödade "nödkrediter" på mer än 16000 miljarder dollar till Wall Streets finansbolag och utländska banker. Största delen av de illegala "nödkrediterna" gick dessutom via privata förmedlare, framför allt JP Morgan Chase, Morgan Stanley och Wells Fargo, som på konkurrensskyddade kontrakt kunde ta in 600 miljarder dollar i förmedlingsavgifter för detta!

Otaliga Fed-medarbetare och utomstående förmedlare gavs fullständigt fria händer, även om det förelåg klara intressekonflikter. GAO-revisorn nämner som ett exempel hur den tidigare chefsekonomen för Goldman Sachs och nuvarande ordföranden för Fed i New York, William Dudley fick tillstånd att behålla sina aktier i General Electric, inklusive dess finansverksamhet, liksom försäkringsbolaget AIG, samtidigt som han beviljade hundratals miljarder i "nödkrediter" till dessa bolag. Ett annat exempel var chefen för JP Morgan Stanley, som tilläts sitta kvar i styrelsen för Fed i New York, när hans institut erhöll 390 miljarder dollar i kredit och skötte den viktiga funktionen som avräkningsplats för hela "nödkreditprogrammet".

Lyndon LaRouche ansåg, efter att den 26 juli ha tagit del av denna rapport, att centralbankschefen Bernanke, finansminister Geithner och president Barack Obama, "måste sättas bakom galler" för sin medverkan i förskingringen av skattemedel för "bankräddning".
- Det fanns aldrig något beslut att ge 16000 miljarder dollar i nödkrediter till att rädda Wall Street och utländska banker, sa han och fortsatte:

- Det fanns hela tiden ett alternativ i form av mitt lagförslag för att rädda hus och hem, och banker (HBPA), ... där jag krävde ett omedelbart införande av Glass-Steagall och stopp för alla vräkningar under hela omläggningen av hela Federal Reserve-systemet. Det är högförräderi att rädda Wall Streets och Londons spelskulder, och Bernankes tal om nödsituation för att släppa loss 16000 miljarder dollar för att rädda obetalbara spelskulder som aldrig kunde betalas, var ett kriminellt bedrägeri. President Obama fortsatte detta kriminella bedrägeri genom att, inför EU:s Greklandsuppgörelse II den 21 juli, lova Angela Merkel att USA:s Federal Reserve och finansministerium också skulle vara långivare i sista hand till den europeiska valutaunionen.

- Det finns bara en sak att göra. Sätt Bernanke, Geithner och Obama i fängelse genast. Idén att amerikanska folket skall hållas ansvariga för räddningspaket för tusentals miljarder dollar till lurendrejade, värdelösa, obetalbara skulder, är oförlåtligt och måste straffas med brottsåtal och hårda fängelsestraff, avslutade LaRouche

Efter skuldtaksbeslutet har alla tre stora ratinginstituten anting sänkt eller hotat sänka USA:s kreditbetyg, trots skuldtaksuppgörelsen och avskaffandet av USA:s konstitution. Bankerna går på i ullstrumporna och kommer att kräva hur mycket offer som helst av alla andra än sig själva fram till de stoppas med Glass-Steagall.

5. Terror i Norge: Se sammanhanget!

Innan alla detaljer av terror attentatet i Norge den 22 juli är uppklarade (om de någonsin blir det), måste alla medvetna medborgare och ärlige politiska ledare placera attentatet i sitt rätta sammanhang. Världen befinner sig i den värsta finanskrisen i mänsklighetens historia. För makthavarna i det angloholländska monetära finansiella systemet står det helt klart, att de hittills använda "fredliga" lösningarna för bankerna och hedgefonderna är överspelade. För dem återstår bara diktatur som "lösning" i Europa, USA och globalt. Den enda verkligt fungerande alternativa handlingsvägen, att dela bankerna enligt Glass-Steagall, innebär att finanssystemet underordnas människornas och produktionens behov, vilket innebär att finansmarknadens aktörer förlorar det mesta av sina "tillgångar" och makt. Det är det brittiska imperiets mardröm, som de vill undvika.

Därför har Lyndon LaRouche varnat för en ny stor terrorattack, ett nytt större 11 september av någon sort, som skall tjäna som en ny riksdagshusbrand för att möjliggöra diktatur. Det vi nu är inne i är ett uppspel till denna stora statskuppskatastrof, där chockerande terrordåd, som de i Norge i helgen, och andra destabiliseringar kommer att både skapa en miljö och avledning inför den stora attacken. Det är den vi måste fokusera på, säger LaRouche.

Det blir i detta sammanhang nödvändigt att undvika att gräva ned sig i Breiviks manifest och särskilt inte låta sig avledas av brittisk information om de oändliga intrigerna mellan deras manipulerade gäng och motgäng. De 28 hemligstämplade sidorna i den officiella amerikanska utredningen av 11 september klarlägger Saudiernas, och deras herrar britternas, inblandning. Både presidenten Bush och hans efterträdare Obama håller detta hemligt, och inbjuder tillsammans med alla andra, som håller tyst om det, till de kommande nya stora statskuppsförsöken mot USA och Europa. På samma sätt som Breivik kunde gå omkring och köpa hjälpmedel, vapen, sprängämnesingredienser och hyra bilar i eget namn, kan britterna organisera terrorn så länge ingen ifrågasätter dem trots 11 septemberutredningen.

LaRouche varnade för en "Ny riksdaghusbrand" som förevänding för diktatur, i ett samtal med medarbetare i sin politiska aktionskommitté LPAC den 23 juli och förklarade att för det nuvarande konkursade internationella finanssystemet ser man ingen annan möjlighet att fortsätta. Det är i detta sammanhang man måste se den nya vågen av terrordåd och -hot den senaste perioden, framför allt de ytterst brutala dåden i Norge på fredagen den 22 juli.

Det är speciellt allvarligt nu eftersom finanskrisen nu är desperat. Händelserna i slutet av juli och början av augusti har visat tydligt att skuldkrisen är utom kontroll i USA och EU och kan detonera när som helst. De olika försöken att finna en "lösning" åt det oligarkiska finanssystemet, har ingen möjlighet att lyckas, utan skapar bara mer kaos och instabilitet. Deras enda återstående alternativ är diktatur.

Utvecklingen liknar det som hände mellan januari och september 2001, då många olika terrorhot tjänade till att förbereda och maskera angreppen den 11 september på World Trade Center i New York och Pentagon i Washington. Förutom de vidriga terrordåden i Norge skedde nya terrorbombningar i Mumbai och varningar för angrepp på New Yorks tunnelbana. Den 23 juli skedde minst fyra ovanliga skottlossningar i USA där förövare sköt in i folksamlingar.

Lyndon kunde år 2001 se terrorhotet redan i januari. Han kunde då varna för att en "riksdagshusbrand" skulle anstiftas, utifrån den ideologi som den inkommande Bush/Cheney administrationen hade. De neokonservativa, som då tog makten, trodde på att styra genom undantagslagar precis, som Hitler gjorde sedan det tyska riksdagshuset bränts ned 1933. Under våren och sommaren 2001 skedde olika provokationer och avledningsmanövrer. Lyndon LaRouche fortsatte att varna för det akuta hotet av "assymetrisk" krigföring, som sedan förverkligades genom terrordåden den 11 september, genomfört av anglo-saudiska krafter kring BAE stora vapenavtal "Al Yamama".

6. 9/11-attacken 10 år: Britternas roll till ytan

10-årsdagen av 11 september-attentaten närmar sig och britternas roll flyter upp till ytan. De brittiska BAE-pengarna för att finansiera de saudiska kaparna diskuteras äntligen öppet, och bekräftar de rapporter som sedan länge publicerats på larouche.se. Det handlar om hur medlemmar i den saudiska kungafamiljen stödde attentaten med pengar ur BAE-fonden Al Yamamah, samma smutsiga fond som alltid funnits i bakgrunden för mutorna som BAE betalat ut bl.a. i samband Saab:s försäljning av Gripenflygplanet till Tjeckien och Sydafrika.

I amerikansk morgon-TV den 11 juli talade den f.d. senatorn Bob Graham, som ledde den amerikanska kongressens utredning om 11 september-attentaten, öppet om den saudiska inblandningen. Han talade om prins Bandar och BAE-mutorna, och om hur medlemmar i den saudiska kungafamiljen på olika sätt stödde attentaten. Graham har skrivit en roman som handlar om 11 september-attentaten.

I det senaste numret av Vanity Fair finns en lång artikel, "The Kingdom and the Towers", skriven av Anthony Summers och Lynne Swan, som berättar om hur flera medlemmar i den saudiska kungafamiljen finansierade al-Qaida och personer som utförde attentaten den 11 september 2001. Artikeln bygger på en bok som kommer ut i USA senare denna månad, där paret gör en grundlig genomgång av 11 september-attentaten, med tonvikt på den saudiska kungafamiljens delaktighet och president George W. Bushs mörkläggning.

Många av avslöjandena i Vanity Fair-artikeln är välbekanta för läsarna av larouche.se, bl.a. de som gäller de saudiska underrättelseofficerarna Basnan och al-Bayoumi, som hjälpte två av attentatsmännen från det ögonblick de kom till Los Angeles år 2000. De tog också emot pengar från BAE som betalades ut via prins Bandars bankkonton i Washington. Pengarna kommer från den svarta fond som britterna skapat med hjälp av BAE:s vapenaffärer med Saudiarabien. Denna jättelika fond som kallas Al Yamamah, används för att finansiera smutsiga affärer och terrorism åt brittiska imperiet runt om i världen. Det prins Bandar och saudiska kungahuset gjorde med BAE-pengarna markerar den brittiska statens kontroll över 911-attacken. Artikeln tar utförligt upp turerna kring de 28 sidor av kongressens utredning som president Bush censurerade och fortfarande är hemligstämplade, där spåret som ledde från 911-kaparna till det saudiska kungahuset beskrivs.

7. Breivik ej ensam om sitt tankegods

- Historia, närhet och fattigdom gör att Frankrike och Europa kommer att översvämmas av människor från söderns misslyckade samhällen. Europas historia är vit och judisk-kristen. Framtiden är det inte.

Detta är inte ett citat ur Anders Behring Breiviks manifest utan ett citat från Frankrikes nuvarande handelsminister Pierre Lellouche från 1991 taget ur Samuel P. Huntingtons bok Civilisationernas kamp från 1996. Lellouche har inte ändrat åsikt sedan dess. Ett citat från år 2006:
- Jag föddes i ett arabland och vet vad islam och islamisk kultur är och jag hyser en stor uppskattning till den, trivs att vistas i arabländer och känner en stor vänskap. [...] Med det sagt kommer vi att inom 50 år ställas inför en gigantisk konfrontation mellan modernitet och anhängare av detta i högsta grad totalitära och bakåtsträvande religiösa system. De kommer att försöka att använda våld. De kommer att använda terror, mycket inom arabländerna och i Europa och USA om de kan, så vi måste försvara oss.

Man behöver inte gå till obskyra webbsidor för att hitta idéerna som kan ha inspirerat Breivik. Det är allmängods inom de högsta politiska och akademiska kretsarna i hela västvärlden. Huntingtons bok är det mest kända exemplet. Denna bok och Breiviks manifest har samma grundsyn på det mänskliga samhället. Allt handlar om konkurrens, hot och konflikter. I närsamhället konkurrerar individer med varandra. I länder konkurrerar kommuner eller liknande med varandra. I civilisationer konkurrerar och hotar länder varandra. Till sist för civilisationerna en kamp på liv och död mot varandra. Detta är Huntingtons världsbild liksom Breiviks. Med denna bild av mänsklighetens historia agerar de sedan på alla områden såsom religion, vetenskap, ekonomi, kultur, filosofi och politik.

Var finns de monoteistiska religionernas sannings- och kärleksbudskap? Var finns idéerna om människan som en kreativ skapande varelse som aktivt bygger en bättre värld i samarbete med varandra?

I den spretiga debatt som uppstått om manifestet finns ingen diskussion om dessa skilda synsätt på mänskligheten och dess historiska utveckling. Det finns inte heller någon diskusson om det historiska förhållandet mellan Islam och det kristna Europa under 1400 år. Varför? Troligen därför att "eliten" inte ens har upptäckt sin egen människosyn och inte har någon genomtänkt historiesyn.

8. Afrikas horn: Bara oligarkisk cynism

Idag kommer skräckhistorier från Somalias "dödens väg" där flyktingar utan mat fortsätter att fly. En del av dem går hundratals kilometer till de överfyllda flyktinglägren i Kenya. För oligarkerna fungerar dessa nyhetsartiklar om den desperata matkrisen på Afrikas horn, som ett cyniskt skryt för deras och deras lakejers politik för minskning av "överbefolkningen".

Nyhetsbevakningen nämner inte faktumet att krisen uppstod på grund av

1) att inget har gjorts för att utveckla de drabbade ländernas ekonomier, av de intressen som nu pratar om bristen på mat. De enorma dammbyggena i Etiopien har i stället motarbetats av både FN-anknutna organisationer och av miljörörelsen och endast kunnat börja byggas med kinesiskt stöd. Shibelifloden i Somalia har haft färdigplanerade vattenregleringsprojekt i årtionden. EU:s och andra fiskeflottor renrakar Somalias rika fiskevatten på all fisk som mals till fiskmjöl till fr.a. fiskfoder.

2) att det behövs matprisreglering. Istället framställer de det falskeligen som en "naturkatastrof" som det inte finns någon långsiktig lösning för, utan bara kräver kortsiktigt matbistånd. Spekulanterna har frenetiskt kastat sig in i matvaruhandeln och utnyttjat de drabbade ländernas oförmåga att köpa tillräckligt med mat för redan uppblåsta priser för att driva upp priserna ännu högre. De blodsugande spekulanterna har fokuserat på jordbruksvaror. I jämförelse med andra typer av råvaror, har maten haft det största inflödet av spekulationspengar på råvarubörserna sedan årets början.

Den svenska regeringen under ledning av biståndsminister Gunilla Carlsson har "ingripit" med upprepade höjningar av biståndet till de svältdrabbade. Men samtidigt som man ger med ena handen, låter man i sin marknadsfundamentalism spekulanterna ta ännu mer ur den andra och både driva ännu fler i svält och ödelägga svenska jordbruk. Istället för att jaga bort de utländska fiskeflottorna, så jagar man bara de somaliska piraterna. I stället för att se människorna som en resurs, så propagerar fortfarande svenska Sida för befolkningsminskning i det underbefolkade Afrika. I stället för att tillsammans med EU hosta upp den miljard dollar som behövs till de svältande, öser man hundratals miljarder till bankstöd i de krisdrabbade länderna i EU.

9. "Rädda civilisationen från avgrunden"

Schillerinstitutets internationella konferens den 2-3 juli 2011 presenterade ett utomordentligt program för ekonomisk återuppbyggnad och en klassisk kulturell renässans, allt till syftet att "rädda civilisationen från avgrunden". De ungefär 350 deltagarna, många av dem ungdomar, från många olika länder, samlades i Rüsselsheim, Tyskland, för att höra fyra paneldiskussioner:

1. Det globala finanssystemets omedelbara desintegration, eller stiftandet av en Glass-Steagall-lag?

2. Vetenskapens överlägsenhet över ideologin

3. Afrikas industrialisering: Europas moraliska test

4. Klassisk kultur och kreativitet: den kommande renässansen

Några tal som absolut måste höras är huvudtalet av Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche, två tal av ekonomen och statsmannen Lyndon LaRouche, och en presentation om hur det är möjligt att förutse jordbävningar, av den ryske vetenskapsmannen Sergej Pulinets.

Ett viktigt genombrott för Schiller Institutet i år var mobiliseringen av viktiga personer från flera organisationer, statliga institutioner, fackföreningar och före detta rådgivande ekonomer till regeringar och viktiga näringslivs institutioner i både Europa och USA, som deltog i konferensen och bidrog med sina erfarenheter om finanskrisen genom tal och presentationer eller brev och hälsningar till deltagarna.

Videor från talen, och inte minst musikprogrammet, har offentliggjorts på LaRoucherörelsens webplatser på flera språk och kan hittas på svenska sidan www.larouche.se

Fysisk ekonomi augusti 2011

10. Den oligarkiska principen: Termodynamikens andra huvudsats

av Lyndon LaRouche

Ett utdrag ur Lyndon LaRouches webcast 21 juli 2011

Det stora problemet här är att folk har lagt sig till med en politik som kallas termodynamikens andra huvudsats. Termodynamikens andra huvudsats är en bluff. Den stämmer inte alls. Det är faktiskt lätt att påvisa, vetenskapligt. Alla som tror på termodynamikens andra huvudsats är galna, vare sig de vet om det eller inte, vare sig de gör det medvetet eller ej, eftersom universums kända uppbyggnad är emot detta antagande om en termodynamikens andra huvudsats. Det används som ett sätt att förstöra mänskligheten.

Termodynamikens andra huvudsats förutsätter att det finns en barriär i universum, som gör att det alltid kommer att ske en försämring vad gäller den potentiella befolkningstätheten för människorna som finns på den här planeten. Det är ren och skär lögn! De som tror på termodynamikens andra huvudsats blir underkända i fysik - eller fysiken underkänner dem - någotdera.

Det finns inget skäl att tolerera, eller bevisa, eller tillåta att termodynamikens andra huvudsats får bestämma politiken i USA eller Europa, eller någon annanstans, men särskilt inte i USA. Men det är termodynamikens andra huvudsats som ligger bakom den såkallade gröna rörelsen.

Meningen med den gröna rörelsen har varit i århundraden, till och med årtusenden, att döda människor. Motivet för dödandet kallas den oligarkiska principen. Det bästa exemplet på det officiellt i den europeiska historien hittar man i Makedoniens kung Filip. Filip gjorde en överenskommelse med perserriket, och den överenskommelsen var i princip en överenskommelse om termodynamikens andra huvudsats. Det kallas den oligarkiska principen. Man menade att den oligarkiska klassen måste styra världen, och att de som inte tillhör den oligarkiska klassen kommer att klassas som boskap, eller något slags djur. De ska hållas nere i antal, de ska hållas dumma, de ska hindras från att få tillgång till någon form av vetenskaplig kunskap. Folkmängden ska regleras därefter, så att den inte blir större än vad man kan klara av med en viss låg teknisk nivå, som bestämmer storleken på den slavbefolkning man kan ha.

Poängen är, att om man höjer slavarnas produktivitet, med hjälp av vetenskapliga och liknande former av framsteg, så kommer de att ta över! Om de är många och högkvalificerade kommer de att ta över. Vad händer då med oligarkin?

Det är den här överenskommelsen som kallas den oligarkiska principen. Och den europeiska historien sedan dess, och faktiskt ännu längre tillbaka, har varit präglad av denna idé om den oligarkiska principen.

Det mest typiska exemplet på detta är penningsystemet: om man tror på monetarismen, så tror man på den här oligarkiska principen. Den är en lögn! Lögnen är termodynamikens andra huvudsats, i våra dagar. Den som tror på ett slags utnötningsprincip är faktiskt helt dum i fysik. Den vetenskapsman som gillar den är antingen en lögnhals, eller helt enkelt okunnig, eller dum i huvudet.
Det som vi ser uppenbarat för oss visar att detta är lögn! Politiken som styr Obama-administrationen är en massmordisk politik som är en lögn! Allting i den politiken är en lögn. Alla som reciterar den, med en akademisk examen, är lögnhalsar! De är kanske dumma i huvudet - det är deras sätt att komma undan.

Det är detta som är faran. Storbritanniens prins Philip sa förut att två miljarder människor är det högsta tillåtna. Nu har man reducerat det till en miljard människor som ska få leva. Ni andra kommer att dödas, för ni måste passa in i en politik som innebär högst en miljard människor.

Brittiska imperiet är mänsklighetens fiende

Jaså, du stöder Obama? Vem ska du äta! Vem ska du döda? Alla de som kallar sig professorer, vetenskapsmän, experter, som ställer sig bakom den här politiken, de är värre än Hitler, mycket värre än Hitler. Hitler var en barnrumpa, jämfört med det här gänget.

Vilka är det som står bakom det? Det brittiska imperiet, den engelska drottningen! Den som nu är USA:s president är hela mänsklighetens fiende. Han är en större fiende till mänskligheten än vad Adolf Hitler var. Den som stöder hans politik, den gröna politiken, stöder en Hitler-politik mot sig själv.

Det här har pågått länge. Titta på Afrika: Afrika är utsatt för permanent kannibalism från brittiskt och annat håll. Och det är en politik som du stöder? Som du tolererar? Du stöder en ledamot av senaten, eller en ledamot av representanthuset, som stöder den här politiken? Är du inte då en massmördare, delaktig i massmord på antagligen dig själv och dina närmaste.

Det här är lögn! Det stämmer inte alls! Hur ligger det till? Man har studerat livet på jorden, hur livet uppstod på jorden, utvecklingen av olika livsformer, hur arterna som har funnits på jorden har förändrats, hur olika djurpopulationer har skiftat i storlek, olika typer av växtlighet och så vidare, och människor - människor har bara funnits i ett par miljoner år under hela den här perioden.

Under hela den här perioden har det med jämna mellanrum inträffat olika fall av massdöd, som har drabbat växt- eller djurlivet - massdöd. Men varje massdöd har inneburit att vissa arter har gått under, men att det har uppkommit arter som tillhör en högre ordning än dem som dukade under. Det är detta som är principen. Universum är anti-entropiskt. Det finns ingen termodynamikens andra huvudsats. Det är bara en ond lögn.

Det är så det har gått till. De djurarter som dukade under var väldigt ineffektiva jämfört med dem som uppstod senare. Det var inte den ena djurarten som ersatte den andra. Det var en allmän ökning av det som vi nu kallar energiflödestätheten, en ständig utveckling mot högre livsformer, som var utrustade med större förmåga än de som hade dött ut.

Nästan alla sådana övergångar från en lägre nivå på livet till en högre har varit förknippade med förändringar i artsammansättningen. De lägre arterna dog ut, men de byttes inte ut den ena mot den andra, utan sett till hela variationsrikedomen så ersattes de av arter som tillhörde en högre ordning, som var mer utvecklade, mer produktiva. Livsprocessernas energiflödestäthet på den här planeten ökade! Det är inte bara arterna som utvecklas, utan energiflödestätheten som den här utvecklingen innebär fortsätter hela tiden att öka. Det har aldrig funnits någon period som har överensstämt med miljötänket.

Allt miljötänk är en lögn! Det är en illasinnad lögn som, när den tillämpas i verkligheten, leder till folkmord.

Afrika är ett typiskt folkmordsområde. Vem begår folkmord i Afrika? I första hand britterna. Men också andra: de som äger Afrika, som styr över befolkningen, som styr över deras livsvillkor, som hindrar utvecklingen av fungerande vattensystem, och alla sådana saker. Det pågår ett medvetet folkmord mot Afrika!

Och den speciella betydelsen av detta är att nu kommer det hit, till Europa och till USA. Folkmordet kommer hit till oss! Och du lägger din röst på en grön kandidat? Du tolererar en grön politik? Den gröna rörelsen kommer, om den får fortsätta, att utplåna en stor del av mänskligheten, och vrida utvecklingen tillbaka. Den som stöder den gröna rörelsen är i praktiken antingen kliniskt galen eller en brottsling. Den gröna rörelsen är ett brott; det är inte en politisk rörelse.

11. Banker dikterar EU-politiken

av Helga Zepp-LaRouche (Ordförande för internationella Schiller Institutet och tyska Bueso, EAP:s systerparti)

På EU-toppmötet i Bryssel den 21 juli förvandlades EU helt kuppartat till en transfereringsunion, där huvudbördan vältras över på de tyska skattebetalarna. I anslutning till det nya räddningspaketet till Grekland på sammanlagt 109 miljarder euro beslutades om en utvidgning av EU:s räddningsfond EFSF, så att den från och med i höst ska kunna köpa tillbaka grekiska och andra förgiftade statsobligationer, eller låta banker och försäkringsbolag byta ut sådana sjuka obligationer mot nya friska papper, nu garanterade av EFSF.

Det som har målats upp som en "stor framgång" för Angela Merkel, nämligen att privata investerare ska tvingas delta i räddningspaketen, visar sig vid närmare påseende vara något helt annat: kvasi-giftiga statsobligationer, med ett marknadsvärde som nu är kanske hälften eller mindre av det ursprungliga, förvandlas till nya obligationer som ska ha löptider på mellan 15 och 30 år och en låg räntesats på 3,5 procent. Bankerna ska skriva av 21 procent och får därmed byta till sig obligationer värda 79 procent mot sådana som nu bara är värda knappt 50 procent? En fin affär för bankerna!

"Ett första steg mot en europeisk valutafond", trumpetade Sarkozy. "Embryot till en europeisk skuldsättning", konstaterade La Republica. "En yttersta garant för betalningssystemet har sett dagens ljus", menade den italienska affärstidningen Il Sole 24 ore. "Euroområdet har blivit en fullständig ansvarsgemenskap", skrev Frankfurter Allgemeine Zeitung. Och mycket riktigt, i och med ESFS utvidgning kommer denna fond att nu också kunna bevilja preventiva kreditlinjer till länder som råkat i svårigheter, och den får till och med lägga ut pengar på en rekapitalisering av banker. Alltså ett stort steg i riktning mot det europeiska finansministerium som ECB-chefen Trichet har efterlyst. Och som Jacques Attali, den grå eminensen bakom Mitterrand, nyligen skrävlade: man byggde från början medvetet in fel i eurosystemet, för att den europeiska federala staten under krisförhållanden så småningom skulle kunna drivas igenom i alla fall.

Vem som ska styra den tilltänkta EU-staten, det gav det senaste toppmötet en vink om. FAZ citerade bankfolk om resultatet av överläggningarna: "Vi måste vara nöjda med lösningen, [Deutsche Bank-chefen] Josef Ackermann sitter ju med vid bordet." Faktiskt samlades en handfull toppbankirer några timmar innan på Rue de la Loi 155 i Bryssel, bara några kvarter från EU-rådets högkvarter, och formulerade de sista detaljerna i det redan förberedda Grekland/EFSF-paketet, som de 17 stats- och regeringscheferna sedan från klockan 12 till 21 "utarbetade", d.v.s. översatte till en "acceptabel" kommuniké från EU-rådet. Bankgruppen leds av Josef Ackermann och kallas Institute of International Finance (IIF). Den har sitt säte i Washington och säger sig vara "den enda globala finansinstitutionen i vilken de 140 ledande bankerna, försäkringsbolagen och kapitalförvaltningsbolagen från 70 länder har slutit sig samman". [En annan i ledningen för IIF är dess skattmästare Marcus Wallenberg.]

Vid sidan av Ackermann var IFF representerat av styrelseordföranden för den (i "förmögenhetsvärde" mätt) största banken, Baudouin Prot från BNP Parisbas, och IFF:s kanslichef Dallara, som var där för att telefonledes bistå stats- och regeringscheferna med "teknisk rådgivning".

Resultatet tillmötesgår således inte bara eurons arkitekter, som från början avsåg att göra EU till ett övernationellt imperium, utan framför allt också finansoligarkin, som till varje pris vill upprätthålla högriskspekulanternas kasinoekonomi.

Meningen är att EFSF ska vara en gigantisk ryggsäck (Bad Bank) i vilken de förgiftade värdepapperen från felspekulationer dumpas på befolkningens bekostnad. Därmed skapas en sedelpressmekanism som motsvarar Ben Bernankes "kvantitativa lättnad 3" - den eldar på hyperinflationen, men den eliminerar på intet vis faran för ett okontrollerat sammanbrott.

EU-topparna och deras "tekniska rådgivare" har nämligen inte ens antydningsvis talat om behovet av en återreglering av banksektorn. De blundar ihärdigt för hela det problemkomplex som har blottlagts av det amerikanska representanthusets Angelideskommission och senatens Levinkommission, som t.ex. problemet med skuggbanker, kreditförsäkringar, värdepapperisering m.m. Nya megakatastrofer, statsbankrutter och hyperinflationer är alltså förprogrammerade.

Men det finns viktiga kretsar som har insett farorna. Kurt Lauk, ekonomisk rådgivare till de tyska kristdemokraterna, varnar t.ex. för att Europa "skyndar med stora steg mot en okontrollerad transfereringsunion". Clemens Fuest, vetenskaplig rådgivare till det tyska finansministeriet, konstaterar: "Förbundsdagens budgetbefogenheter har kanske inte formellt men faktiskt och politiskt ytterligare begränsats."

Eftersom den av alla EU:s stater dikterade brutala åtstramningspolitiken bara kan fortsätta att ruinera Greklands, Irlands, Portugals, Spaniens, Italiens och alla andras ekonomier, så kommer dessa staters förmåga att betala tillbaka krediterna att närma sig noll.

Men vi har inte så mycket tid på oss. I och med EU-beslutet att göra EFSF till en mekanism som gör att man kan köpa tillbaka förgiftade statsobligationer har finalmatchen gått till förlängning, Ben Bernankes "qualitative easing 3" gäller även för Europa. Härnäst kommer kanske fru Merkel att avbryta sin semester för att då och då ta en flygtur med herr Ackermann över Bryssel, Frankfurt och London och kasta ut sedelbuntar från helikoptern.

Det enda alternativet till den här politiken, som leder till en hyperinflation som hotar Tysklands välstånd och medborgarnas besparingar, är att omedelbart sätta punkt för kasinoekonomin genom att dela bankerna. Affärsbankernas avdelningar som förvaltar spararnas insättningar och honorerar människors livsverk bibehålls och ställs under statligt beskydd, för att de i ett kreditsystem ska kunna ge krediter till den reala ekonomin. Avdelningen för högriskspekulation, som uppstod genom avregleringen, måste däremot bara stängas och upphöra helt.

Den nuvarande EU-politiken är ett hot mot Tysklands grundlagsfästa karaktär som en demokratisk och social stat. Om du inte vill leva under IFF:s och dess verkställande organs "Governance"-diktat, om Tyskland och dess framtid är dig kär, då ska du gå med i BüSo, för ett system med delade banker, för den nya D-marken, för fasta växelkurser, för ett Nytt Bretton Woods-system!

***