Miljörörelsens rasistiska rötter

Det keynesianska ekonomiska alternativet: Ren fascism!

Långt före Nazi-Tyskland fanns det brittiska imperiet. Det har dominerat världen i mer än 200 år. Nästan alla rasistiska, människoföraktande teorier om människans ursprung och hennes förhållande till naturen, och skillnaden mellan "raser", har sitt ursprung i det brittiska imperiet. Imperiet är inte England eller folket på de brittiska öarna. Imperiet var från början ett multinationellt anglo-holländskt bolag, Ostindiska kompaniet. Det är en parasitär finans-ekonomisk oligarki som har velat styra och manipulera världen och människorna på planeten genom kontroll över handel, råvaror och framför allt över kunskapen, precis som de mytiska olympiska gudarna gjorde. De har en stark tro på att deras makt, "överlägsenhet", har genetiska rötter; och precis som det var med den "ariska" rasen under nazismen, så är det med den "anglosaxiska" rasen för de övre klasserna på de brittiska öarna.

Men efter den amerikanska revolutionen, grundandet av den amerikanska republiken och med frihetskampen i Europa, behövde imperiet "vetenskapliga" argument för att behålla sin makt över världen. Bland alla de ondskefulla teorier som imperiet skapat, har rasbiologin och dess avkomma, miljöfanatismen, varit de dödligaste.

Tyvärr har många naiva människor i Sverige, som vill göra väl i världen, gått på den lögn som miljörörelsen har matat dem med. Det är samma lögn som gav oss folkmord i Indien, Afrika och även i Europa under nazismen. Detta är ingen överdrift. Till exempel var rasbiologin på 1920- och 1930-talen lika "vetenskaplig" och populär som klimatförändringshysterin är i dag. Men kan du dra slutsatserna av den miljöideologi som sprids i dag, utifrån vad du vet om konsekvenserna av tidigare påhitt? Många tyskar sade under Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget att "de inte visste" att det som de trodde på skulle leda till folkmord! Läkarna och vakterna i Auschwitz sade: "Vi gjorde bara vårt jobb!"

Bli inte förvånad om du upptäcker att Sverige bidrog en hel del till eländet; inte för att folket och alla ledare i Sverige tyckte om nazismen, utan för att de beundrade och följde det brittiska imperiet och dess "vetenskapliga" traditioner. I dag, under den värsta ekonomiska krisen i modern tid, vill Sveriges ytterst anglofila politiska ledare, massmedier och experter från höger och hela vägen till vänster, ta oss nedför samma väg med uppmaningen att Sveriges regering och hela världen måste följa Gordon Brown och hans keynesianska "gröna" lösning på krisen.

WWF:s människoförakt

Miljörörelsen har aldrig varit en gräsrotsrörelse, även om dess sympatisörer bland 40-talisterna rökte mycket gräs 1968 och därefter. Den ledande internationella "miljöorganisationen", Världsnaturfonden WWF, grundades 1961 av kungligheter och adelsmän. En av grundarna var en icke ångerfull Hitler-sympatisör, prins Philip av England; en annan en tidigare medlem av det nazistiska SS, prins Bernhard av Holland. En tredje var Julian Huxley, som före andra världskriget var ordförande i det brittiska rasbiologiska sällskapet, Eugenics Society. Efter kriget blev han den förste ordföranden för FN:s vetenskaps- och kulturorgan Unesco. Julian Huxleys farfar, Thomas Huxley, var en nära medarbetare till biologen och antropologen Charles Darwin.

För att ännu en gång bevisa sin lust att bli av med de "överflödiga" människorna på planeten, gav WWF ut en ny rapport den 29 oktober i år under namnet "Living Planet Report 2008", där man påstår att tre fjärdedelar av världsbefolkningen lever i länder som förbrukar mer naturresurser än vad "Jordens biokapacitet" kan klara av. Därför, argumenterar rapporten, måste regeringar tvinga fram åtgärder som kommer att "minska befolkningen, individuell konsumtion, resurser som används och avfall som förekommer i produktionen av varor och tjänster". WWF kräver att detta minskas med en tredjedel. Om vi även tänker på den nuvarande kollapsen av produktion internationellt, och den matkris och svält som råder i stora delar av världen, är det inte svårt att inse att WWF:s råd skulle leda till massmord.

WWF:s grundargument är att människans blotta existens på jorden är en "belastning": Ju mer människor, desto värre konsekvenser för naturen. Den senaste rapporten betonar att "mänsklig efterfrågan på mat, vatten, energi och råvaror" kan reduceras genom en drastisk minskning av antalet människor på jorden, och sänkning av levnadsstandarden för dem som blir kvar. Imperiepolitiken har sedan andra världskrigets slut redan utrotat miljontals människor genom svält, sjukdomar och krig om råvaror i Afrika. Men WWF vill ha en mer systematisk eliminering av människor, detta med ett snällt "rädda planeten"-ansikte.

Tillbaka till Malthus och Darwin

Det mesta av den moderna ekologiska ideologin, inklusive den nazistiska rasbiologin, har byggt på axiomen att människan är ett djur och att naturresurserna är begränsade, och eftersom människor bara är en annan form av djur med ekologiska begränsningar, kommer en befolkningsökning att leda till försämrad tillförsel av näring och därför till svält och massdöd. Denna ideologi utesluter att mänsklig kreativitet och vetenskaplig utveckling kan ta bort "gränserna", så att det blir möjligt att försörja fler människor med en högre levnadsstandard.

Den första stora akademiska yttringen av denna ideologi kom i själva verket från det brittiska imperiets och Ostindiska kompaniets egen skola i Haileybury, där professor Thomas Malthus (1766-1834) kokade ihop sin "befolkningsteori". Han hävdade att människor förökar sig geometriskt (1, 2, 4, 8, 16 ...) medan matproduktionen ökar aritmetiskt (1, 2, 3, 4 ...) och att naturen till slut måste balansera denna ojämna utveckling genom utrotning av människor genom svält och sjukdomar, speciellt bland de fattigaste och svagaste i samhället. Men, när kritiker konfronterade Malthus med det faktum att vetenskaplig utveckling kan leda till en lika stor ökning av tillgången på mat, var hans naturliga reaktion att stoppa utvecklingen. Han ansåg att arbetare inte borde få mer lön än tillräckligt för överlevnad, och deras barn borde inte få någon utbildning. Och det är precis det som Ostindiska kompaniet gjorde i Indien och kolonierna i Afrika. I själva England och Irland inspirerades den brittiske premiärministern William Pitt d.y. att avskaffa lagen om statliga matransoner och stöd till fattiga.

Malthus' idé influerade Charles Darwin (1809-82) och hans antropologiska påhitt. Låt oss läsa lite vad denne hyllade Darwin, som våra barn tvingas "tro" på i skolan, sade i den här frågan:

"Några anmärkningar om det naturliga urvalets verkan på civiliserade folk kan emellertid vara värda att tillfogas: Mr. W.R. Greg har på förtjänstfullt sätt diskuterat detta område, liksom tidigare mr Wallace och mr Galton, och de flesta av mina anmärkningar har hämtats från dessa tre författare. Bland vildar går de som är svaga i kroppsligt eller själsligt hänseende under, och de som överlever har i allmänhet utmärkt hälsa. Vi civiliserade människor gör däremot vårt yttersta för att förhindra denna utsortering. Vi bygger fristäder för de imbecilla, lytta och sjuka, vi har omsorg om de fattiga och våra läkare gör sitt bästa för att rädda livet på alla in i det sista. Det finns anledning att förmoda att vaccinationen har räddat livet på tusentals människor som tidigare skulle ha gått under i smittkoppor. I ett civiliserat samhälle fortplantar följaktligen svaga medlemmar sitt släkte. Ingen som har sysslat med husdjursavel kan betvivla att detta är synnerligen skadligt för människosläktet. Det är förvånande hur fort brist på omsorg eller missriktad omsorg medför att en husdjursras försämras, men utom i fallet människan själv är knappast några så okunniga att de låter sina sämsta djur föröka sig."1

Varken eleverna i våra skolor eller lärarna uppmanas att gå till källorna för att själva se vad Darwin eller Francis Galton säger i sina böcker. De får nöja sig med att läsa en akademisk Darwin-beundrares beskrivningar i skolböckerna.

Galton är rasbiologins fader. Tidigare i sin bok visar Darwin sin beundran för Galtons människoföraktande teorier:

"Variationerna eller olikheterna i den mentala förmågan hos människor av samma ras, för att inte tala om de än större skillnaderna mellan människor av olika raser, är så välkänd att inga ord därom behöver sägas _ Säkerligen är allmän intelligens, mod, gott och dåligt temperament överförda egenskaper. Hos människan ser vi liknande fakta i nästan varenda familj; och vi vet i dag, tack vare mr Galtons beundransvärda arbete, att genialitet har en tendens att ärvas; och det är å andra sidan alltför säkert, att galenskap och försämrade mentala förmågor likaledes går i arv i familjer."2

Detta den brittiska elitens förakt för svaga människor, både i deras eget land och i världen utanför, betraktades som vetenskaplig i stora delar av Europa, men förfinades ytterligare i de akademiska kretsarna hela vägen fram till nazismens gaskammare.

Rashygien

1840 uppfann svensken Anders Retzius "skallindexet". Eftersom människan bara är ett biologiskt väsen, enligt Darwin, så skulle det vara enkelt att "mäta" intelligens, moral, trohet osv fysiologiskt. Sonen Gustaf Retzius tog frågan vidare och var 1882 med och grundade Svenska sällskapet för antropologi och geografi, som bl.a. fokuserade på skallmätningar i hela landet. Slutsatsen av de undersökningar som gjordes fram till 1902 var, enligt sällskapet, att Sverige hade den renaste grenen av den germanska rasen i världen! Det kanske kan förklara Hermann Görings och andra nazisters fascination för Sverige.

Men det fanns ett problem där. Precis som i England fanns det i Sverige nämligen många fattiga, sinnessjuka, handikappade och kriminella, som man påstod berodde på deras gener. Då kom "rashygien" in i bilden. Lösningen som Sveriges rasbiologer föreslog var således att samhället skulle "rensas" från dessa defekta individer, som utgjorde en biologisk och ekonomisk belastning för samhället.

År 1920 röstade Sveriges riksdag enhälligt för grundandet av det första statliga rasbiologiska institut i världen! Rasbiologiska institutet i Uppsala blev direkt en världssensation, och intresserade rashygienister kom till Uppsala för att studera och föreläsa. Bland dem fanns Eugen Fischer, den tyske läkare som var på Rasbiologiska institutet 1924 och som två år senare grundade det tyska rasbiologiska institutet i Berlin. Fischer var ansvarig för att "vetenskapligt" legitimera utrotningen av miljontals judar, zigenare och mentalsjuka samt tvångssteriliseringen av hundratusentals tyskar som inte passade in i det germanska idealet. Trots att tvångssteriliseringarna upphörde i Tyskland med nazismens fall, fortsatte de i Sverige fram till 1975! Steriliseringarna var i regel riktade mot kvinnor (90 procent).3

Naturromantik och nationalsocialism

De stora rashygienisterna var nästan uteslutande både darwinister och naturromantiker. Det var därför inte konstigt att naturromantikerna drogs som en magnet till nationalsocialismen och att många naturskyddsföreningar anslöt sig till nationalsocialismen. En av de mest kända förespråkarna för att gå "tillbaka till naturen" i Tyskland var Ernst Haeckel, biologen som gjorde Darwin och Huxley populära i Tyskland i slutet av 1800-talet. Han var också en stark förespråkare av den germanska rasens överlägsenhet. Haeckel grundade i Tyskland flera "ekologiska holistiska" föreningar som studerade de ekologiska sambanden mellan organismer och miljön. Haeckel och hans "lära" utvecklades efter första världskriget till en extremt nationalistisk, antiindustriell, antisemitisk soppa.

Satan tillbaka i fårakläder

Efter kriget klagade Sir Julian Huxley på att "Hitler hade förstört rasbiologins rykte" som vetenskap. Men Huxley stannade inte vid Hitler, utan fortsatte med sitt uppdrag: att främja och skydda imperiets intressen. Som första ordförande för Unesco samlade han samma rasbiologer och ideologer omkring sig, till en ny attack mot mänskligheten. Från Sverige rekryterade han bl.a. Gunnar Dahlberg, ordförande för Rasbiologiska institutet i Uppsala, och Gunnar "Folkmaterialet" Myrdal för att i Genève ordna en "mjuklandning" för rasteoretikerna, där man rentvådde sig från rasfrågan och gick skottfri,4 medan nazister hängdes i Nürnberg.

Grönt folkmord

Rasbiologin fick efter nazismens fall ett nytt ansikte. Britterna (och återigen en del svenskar) började nu skrika om "befolkningsexplosionen" i tredje världen. Vad de i själva verket menade var att om de nationer i Asien och Afrika - som det brittiska och andra imperier koloniserat och ekonomiskt utplundrat - nu skulle utvecklas, skulle det betyda att dessa folk skulle behöva naturresurserna som finns i deras egna länder. Det skulle beröva britterna och deras allierade kontrollen över världsekonomin. År 1974 blev detta USA:s officiella politik, nedskriven i en då hemlig promemoria NSSM-200, under dåvarande chefen för nationella säkerhetsrådet Henry Kissinger. Denna promemoria argumenterade för att befolkningstillväxten i länderna i den s.k. tredje världen måste stoppas med alla möjliga medel, eftersom den utgjorde ett hot mot USA:s och dess allierades säkerhet. Det betydde att dessa länder skulle berövas modern teknik, och i stället skulle IMF och Världsbanken komma in med åtstramningspolitik, kondomer och "anpassad" teknologi som skulle se till att dessa nationer hölls kvar i fattigdom. Förbud mot DDT - med hjälp av lögnaktiga, ovetenskapliga miljöskyddsgrunder - har skördat fler liv i Afrika och Asien genom malaria än vad till och med Hitler lyckades med på sin tid i Europa.

Industriländerna förmåddes samtidigt att "frivilligt" sätta stopp för sin egen teknologiska utveckling. Från och med 1968 års sex-knark-rock-"kulturrevolution" i Amerika och Europa, som vände sig mot förnuft, vetenskap och industriell utveckling, blev miljörörelsen en "gräs"-rotsrörelse. 40-talister marscherade som hypnotiserade chocktrupper mot kärnkraft. Optimismen som månlandningen hade skapat i hela världen sopades bort med Vietnamkriget, Bretton Woods-systemets kollaps 1971 och den ekonomiska depression som följde på oljekrisen 1973.

Krisen i dag

Nu när finanskrisen har slagit till mot världens ekonomi, vill den brittiska regeringens Gordon Brown och sympatisörerna till den liberala imperiepolitiken återuppliva den gamla fascistiska lösningen från 1930-talets Europa. Man kallar det till och med "ett nytt Bretton Woods", men det är inte Franklin Roosevelts ursprungliga idé, utan John Maynard Keynes monetära system man syftar på. Med Browns förslag skulle det skapas en ekonomisk diktatur under IMF, en världsvaluta och en världsregering, och det skall inte finnas självständiga nationsstater som kan skydda sin befolkning mot globala privata ekonomiska intressen. Allt detta kommer att drivas igenom med hårdhänt åtstramning och en grön miljöfasad.

I Sverige har vi sett både högerns frihandelsliberaler och vänsterns socialister hylla Brown och uppmana till en återgång till Keynes' "stimulans"-konsumtionsekonomi. Man undrar om de anglofila redaktörerna på t.ex. DN och Aftonbladet förstår vad de pratar om eller vem Keynes var.

Keynes var en fascist som hade Hitlers totalitära Tyskland i åtanke när han utformade sin penningteori på 1930-talet. I sin fortsatta formgivning av monetära system, 1941-42, erkände han att han utnyttjade nazisternas finansminister Hjalmar Schachts "fyndiga" bilaterala clearingarrangemang för sina idéer om IMF och en världsvaluta. Han till och med gav ut den första utgåvan av sin bok "General Theory" i Tyskland 1937, med motiveringen att läsarna i den totalitära staten skulle vara mer mottagliga för hans teorier. Keynes var också en hängiven beundrare av Francis Galton och rasbiologin. Han satt i styrelsen för det brittiska rasbiologiska sällskapet 1937-44 och höll 1937 föreläsningen Galton Lecture i ämnet.

Råder det någon tvekan om vart ett ekonomiskt system som tänkts ut av en sådan man skulle leda?

Faran är nu, efter att industriländernas befolkningar har gått igenom en djupt penetrerande miljöhjärntvätt och ständigt bombarderats med klimatskräckhistorier i massmedierna, att folk inte gör motstånd mot den ekonomiska självmordspolitik som Al Gore, Gordon Brown, Maud Olofsson med flera föreslår. De så kallade "infrastruktursatsningar" som föreslås just nu är inget annat än en återgång till nazisternas autobahnbyggen med spadar. Ett exempel i dag på "grön teknologi" är förbränning av spannmål som etanolbränsle i bilar, när miljoner människor i världen svälter, eller utnyttjandet av fattiga som slavar i sockerrörsplantager i Brasilien och Afrika, också för etanolproduktion. Den keynesianska modellen utnyttjar befolkningen, speciellt de arbetslösa, i lågteknologiska processer. Lönerna i samhället måste därför sänkas lägre och lägre, och till slut, som det gick i Italien och Tyskland, fick folk jobba bara för mat i arbetslägren.

Problemet i dag är den populära "tron" på miljöhot och klimathot. Det viktiga är inte om folk vet vad de pratar om, eller om de själva väljer ondskan. Det räcker för dem om det är populärt eller godkänt av "experterna". Populärkulturen blir den honung genom vilken det dödliga giftet marknadsförs.

  1. Ur Charles Darwin, "Människans härkomst", kapitel 5, övers. Nils Uddenberg, Natur och Kultur 2006, s. 131.
  2. Kapitel II - Om sättet på vilket människan utvecklats från någon lägre livsform. Detta kapitel finns inte i den ovannämnda svenska översättningen. Översättningen här är gjord av Elias Dottemar, LaRouches ungdomsrörelse (LYM).
  3. Se Marija Runcis, "Steriliseringar i folkhemmet", Ordfront 1998.
  4. Se UNESCO, The Race Question, 1950.