Lös pengamysteriet!

Ett återinförande av den ursprungliga bankdelningslagen Glass-Steagall skulle på sikt betyda att USA och därmed också Europa går tillbaka till det sanna "amerikanska politiska ekonomiska systemet". Det etablerades efter de amerikanska koloniernas revolution 1776 mot det brittiska imperiet och grundandet av den amerikanska konstitutionella republiken.

Alexander Hamilton utformade detta system, både som en av författarna till konstitutionen och som USA:s första finansminister. Hamilton slog fast att det amerikanska systemet bygger på naturrättens principer och inte på fiendens människosyn, dvs. det brittiska imperiets frihandel, girighet och slaveri.

Den viktigaste principen i det amerikanska systemet var att statens främsta uppgift är att skydda och främja den allmänna välfärden för nu levande och framtida generationer, inte att se till "marknadens" bästa.

Detta skulle säkerställas genom en statlig kontroll över valutan, krediter och banksystemet, så att trångsynta privata intressen inte får gå före samhällets allmänna välfärd.

Detta skulle vidare betyda att den av staten skapade valutan skall kanaliseras i form av krediter från en nationalbank genom reglerade privata banker till produktiva projekt i infrastruktur, industri, jordbruk, sjukvård, utbildning och vetenskapliga projekt. Privata banker och företag garanteras både friheter och skydd för att delta i detta nationsbygge.

Detta var kärnan i det amerikanska ekonomiska systemet, som gjorde USA till världens starkaste ekonomiska kraft på jorden, fram till mordet på John F. Kennedy 1963.

Pengar har således inget inbyggt värde. De är ett politiskt styrmedel för att åstadkomma ett visst resultat. Pengar finns i systemet som ett smörjmedel, men pengarnas värde är beroende av samhällets inriktning på att bygga sin framtid och huruvida regeringen lyckas styra mot detta mål. En valutas värde ligger i intentionen hos samhällets medlemmar att bygga samhället både fysiskt, kulturellt och moraliskt och att arbeta för att säkra dess framtid.

Att öka arbetskraftens kreativa produktiva förmåga, att öka energiflödetstätheten i de ekonomiska processerna, och att öka den relativa potentiella befolkningstätheten är tre av nyckelelementen i denna process. Och dessa tre principer är centrala i Lyndon LaRouches metod att göra ekonomiska prognoser och att ge råd om riktningar för den amerikanska ekonomin och andra ekonomier. Det är den djupa kunskapen om "det amerikanska politiska ekonomiska systemet" och den vetenskapliga metoden som har gjort LaRouche och hans rörelse så unikt placerade att presentera lösningen på den existentiella kris världen befinner sig i idag.