LaRouche: "Det nuvarande monetära systemet är sjukdomen"

BMF.ru, den ryska radiostationen Business FM:s hemsida, publicerade den 3 december en intervju med den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche med rubriken "Det nuvarande monetära systemet är sjukdomen". Journalisten Natalia Bokareva, vars frågor LaRouche besvarade den 27 november, presenterade intervjun med följande ord: "Det enda sättet att rädda världsekonomin är att gå tillbaka till Bretton Woods. De ytliga förändringar som föreslås av G-8 och G-20 kommer inte att rädda världen. Den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche förklarar varför i en intervju med BFM.ru."

Dagen efter underströk BFM.ru: "LaRouche uppmanar världen att återvända till Roosevelts ekonomiska recept; till ett kreditsystem istället för ett monetärt globalt finanssystem." (Dagen innan hade den ryske aluminiumindustrialisten Oleg Deripaska gått ut med ett förslag att rädda den ryska industrin genom att följa Roosevelts New Deal-politik.) Sedan följer intervjun som här kan läsas på svenska. För den som vill läsa den på ryska, gå till http://www.bfm.ru/news/2008/12/03/larush.html.

BFM.ru: Många politiker upprepar om och om igen att det globala finanssystemet behöver reformeras. Hur anser du att denna nya ordning skall se ut – ska vi skapa några nya tillsynsinstitutioner eller omorganisera de som redan finns (IMF och Världsbanken) och få dem att helt ändra inriktning? Vad är möjligt och nödvändigt att genomföra den närmaste tiden?

LaRouche: Alla föreslagna reformer som man försöker genomföra inom det nuvarande monetära systemet kommer att vara katastrofala misslyckanden. Det är det nuvarande monetära systemet självt som är sjukdomen. Detta system kan inte botas; det kan bara ersättas. Alla försök att reformera det nuvarande systemet kommer att vara ett snabbt steg mot en verklig katastrof.

Vad som krävs är att vi ersätter det nuvarande monetära systemet med ett kreditsystem baserat på avsikten i USA:s grundlag, precis som president Franklin D. Roosevelt hade avsett i sitt förslag som han specificerade som ett Bretton Woodssystem. Förvirringen runt denna fråga uppstår därför att det IMF som infördes av britterna och Trumans USA var ett monetärt system,  inte ett kreditsystem. Orsaken till den möjligen katastrofala förvirringen hos de flesta regeringar i denna fråga beror på att president Franklin Roosevelt var antikolonialist och avsåg att utrota kolonialismen och liknande övergrepp med sin IMF-reform. Truman, en högerpolitiker allierad med Churchill, använde den möjlighet som skapades genom Roosevelts död till att försvara de tidigare införda brittiska imperialistiska och koloniala förhållandena. Det brittiska imperiet styr nu världen, åtminstone för stunden.

När president Nixon 1971 lät dollarn flyta, upphörde den att vara en oberoende valuta och degraderades steg för steg till att bli en leksak för det anglo-holländska liberala monetaristiska systemet. Det är detta nu hopplöst konkursmässiga, monetaristiska system självt som har nått skedet för dess slutgiltiga sammanbrott. Alla länder som letar förändringar inom det nuvarande systemet kommer helt enkelt att falla sönder ganska snart, kanske så snart som inom några månader.

Ryssland vore den troligaste av de möjliga initiativtagarna till en sådan reform, om USA skulle stödja Ryssland i ett sådant agerande. Då skulle Kina, som förtvivlat behöver en sådan lösning, och Indien, vars situation inte är lika krisartad för tillfället, kunna forma en grupp av fyra, som kunde bli kärnan runt vilken andra länder kunde samlas som medlemmar. Ett sådant initiativ skulle nästan säkert bli framgångsrikt; inget annat alternativ finns i sikte.

BMF.ru: Hur viktigt anser du det vara med en noggrannare övervakning av globala företag och speciellt med en kontroll över spekulativa kapitalrörelser?

LaRouche: Obönhörligt genomdrivande av en politik mot spekulativa kapitalrörelser är nödvändig för varje land som avser att överleva den nu snabbt nalkande allmänna sammanbrottskrisen för alla existerande moneteristiska system.

Pengar har inget inneboende värde. Det är därför som alla traditionella ekonomer har misslyckats totalt i sina försök till långsiktiga ekonomisk-statistiska förutsägelser. Det finns inget sätt på vilket pengars värde automatiskt, vid förändringar i ekonomin, anpassar sig till värden för människor. Förutsägelser, där jag har varit mest framgångsrik av alla som ägnat sig åt sådana, måste göras med utgångspunkt i fysiskt kapital och vetenskapliga-teknologiska komponenter, inte statistiska teorier.

Penningvärden måste regleras inom ett rimligt intervall av uppskattningar. Ett sådant system kallas ett protektionistiskt system. Människor som idag bara tänker i termer av köpa och sälja är okunniga om den viktiga roll som långsiktiga kapitalförbättringar inom produktion och grundläggande ekonomisk infrastruktur har.

De protektionistiska åtgärderna måste inte bara försvara de långsiktiga realkapitalkraven, utan de skall också garantera en ständigt ökande takt av tekniska förbättringar i det fysiska kapitalets effektiva produktivitet, mätt per capita och per kvadratkilometer. Dessa kapitalbildningar involverar tidsrymder från 25 år till 50 år och längre. Garanterandet av behövlig långsiktig fysisk kapitalbyggnad och av ökad energiflödestäthet per capita och per kvadratkilometer måste ingå i den politiska processen. Som ett exempel, är det nödvändigt att öka kraftproduktionens energiflödestäthet (vilket betyder fissions- och fusionskraft) för att möta de behov på levnadsförhållanden som jordens nuvarande befolkning har. Utan ett system med fasta växelkurser är ingen långsiktig framgång möjlig för någon modern ekonomi.

BFM.ru: G7 är idag ett slags representativ klubb som inte fattar beslut. Tror du att det är nödvändigt att utöka medlemskapet i denna elitklubb och att ändra dess funktionsprinciper? Skulle detta kunna inkludera skapandet av en ny regleringsorganisation kapabel att fatta beslut som är bindande för dess medlemmar?

LaRouche: Glöm G7 och liknande strukturer. De är bara likkistor i vilka minnet av sönderfallna nationella system som ansluter sig till dem snart kommer att begravas. Det är nödvändigt att skapa ett nytt system. Det enda fungerande första steget måste vara att skapa en kärngrupp för ett nytt världsomfattande kreditsystem (inte ett monetärt system) av det slag som president Franklin Roosevelt i själva verket avsåg. Det måste vara ett kreditsystem med fasta växelkurser, inte ett monetärt system.

BFM.ru: Just nu lanseras omorganisationsidéer för det globala finanssysemet av olika politiker i olika länder. Kan du skönja någon politisk ledare som har tillräcklig auktoritet och makt för att förstå och förena alla dessa synpunkter och vara pådrivande i denna revolution.

LaRouche: För närvarande beter sig alla regeringar mycket dåraktigt när det gäller dessa frågor. Vi måste hoppas att ren skräck kommer att förkovra deras tankeförmåga. Fasan kommer att vara en galopperande hyperinflation liknande den som Tyskland upplevde i oktober-november 1923, men nu på en världsvid skala. Denna utveckling är redan på väg, globalt, i detta ögonblick. Världens banksystem ökar nu farten på sin inflationsdrivande politik mot ett möjligt snart sammanbrott. Jag visar hur botemedlet ser ut. Om min plan antas, kommer civilisationen att överleva den kommande tiden. Om inte, måste vi hoppas att några nationer i den avlägsna framtiden, efter en lång, världsomspännande ny mörk tidsålder, kommer att vara klokare än de nuvarande.