Kräv folkomröstning om EU:s nya fördrag! Lissabonmonstret vill avskaffa demokratin!

Läs flygbladet nedan:

Kräv folkomröstning om EU:s nya fördrag!
Lissabonmonstret vill avskaffa demokratin!

Fråga dig själv: Varför vill den politiska eliten i Europa smyga
igenom ett nytt EU-fördrag (konstitution) utan folkomröstningar,
offentliga debatter eller diskussioner? Varför nu, under den största
finans- och bankkrisen på 70 år, handlar diskussionen om hur nationerna
skall lämna ifrån sig mer och mer av sin makt till övernationella
institutioner som EU och Nato, när det bara är nationerna som kan
skydda människorna och ekonomin undan den förfärliga krisen?

Det finns många organisationer i Europa idag som kräver
folkomröstning om Lissabonfördraget, men ingen kan ge hela bilden som
vi i LaRoucherörelsen kan.

Kan du inte din historia, riskerar du att upprepa dess värsta
katastrofer. Först måste du förstå sammanhanget där detta pågår.
Världens finans- och banksystem har redan kraschat. Den sista fasen av
kollapsen började, som den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche
konstaterade, i juli 2007. Den så kallade "bolånekrisen" är bara en
liten del av hela det ruttna spekulationssystemet, d.v.s.
globaliseringssystemet. Sedan dess har räddningspaketen för bankerna i
USA och Europa avlöst varandra, genom ett rent sedeltryckeri. Effekten
av det har varit att dollarn har kollapsat, hyperinflationen i mat- och
råvarupriser har exploderat och miljarder människor hotas av svält,
utan att för den skull några banker har gått att rädda.

Frågan är: Skall vi som suveräna nationer skydda befolkningen genom
att ta kontroll över finanssystemet? Eller skall vi göra som bankirerna
kräver: Rädda spekulanterna genom att lägga skulderna och förlusterna
på befolkningen? Med det sistnämnda valet kommer politikerna att driva
en brutal åtstramning mot vanliga människor för att spara de "pengar"
som spekulanterna behöver. Det kan man bara göra om den politiska
eliten i hela Europa står enad, och har verktyg för att krossa
protester och motstånd. Det nya EU-fördraget skall tillhandahålla dessa
verktyg.

Vid 1920-talets slut stod Europa och USA inför den dittills värsta
finans- och bankkrisen i modern tid. Finansoligarkin i Europa med stöd
av några bankirer i Amerika valde fascismen som sin "lösning".
Mussolini och Hitler finansierades och stöddes av bankirer i London och
New York. Enligt det brittiska imperiets regi skulle Hitler användas
för att krossa Ryssland, och Japan för att krossa Kina. Fascismen var
ett projekt för ett övernationellt världsimperium, och idén om en enda
europeisk stat föddes faktiskt då. Världskriget blev den
inprogrammerade konsekvensen, men som tur var valde USA folkrätten och
den amerikanska konstitutionens skydd för det gemensamma bästa och
friheten. Franklin D. Roosevelt valdes 1932 och USA gick i spetsen för
att krossa fascismen och nazismen.

Den tyska medborgarrättsledaren Helga Zepp-LaRouche, som leder
motståndet i Tyskland mot Lissabonfördraget, beskrev tydligt problemet
i ett uttalande den 14 mars:

- De europeiska regeringarnas försök att få Lissabonfördraget
ratificerat genom en snabbehandling i parlamenten, utan att medborgarna
ska märka att deras respektive nationers självbestämmanderätt och
kvarvarande suveränitetsrester ska försvinna in i en övernationell
diktatur, är bara en sida av den otroliga skandalen. EU ska nämligen
samtidigt omvandlas till en militärallians och knytas ihop med Nato,
som i sin tur ska göras om och användas för ingripanden överallt i
världen under alla möjliga förevändningar. Dessa planer på att
integrera EU i en imperiearmé måste för varje fredsälskande medborgare
vara en existentiell motivation att utöva rätten att göra motstånd -
medan vi fortfarande kan!

För Sveriges del betyder det nya EU-fördraget ett slutligt avsked
till alliansfriheten, och ett aktivt militärt deltagande i
Nato-operationer för att skydda brittiska och franska intressen i deras
gamla kolonier.
Därför bör varje sann medborgare ställa upp bakom kravet på folkomröstning och en riktig offentlig debatt om Lissabonfördraget.

- Om det ska gå att förhindra att världen störtar ned i en ny mörk
tid med depression, kaos och krig, då måste vi föra upp frågan om en ny
finansarkitektur, ett nytt Bretton Woods-system och en "ny giv" för
världsekonomin, nämligen utbyggnaden av de eurasiska landbroarna som
kärnan i världsekonomins återuppbyggnad, på dagordningen, betonade
Zepp-LaRouche.

Lösningen för finanskrisen har vi, i LaRoucherörelsen, lagt fram i
flera år. Den bevarar den nationella suveräniteten och
självbestämmandet, skyddar de enskilda människornas välstånd och
rättigheter, samtidigt som den öppnar enorma möjligheter för ekonomiskt
samarbete mellan nationerna på alla kontinenter. Den ansluter sig till
den westfaliska fredens principer, och den mänskliga gemenskap och
kärlek som kan ge oss fred och utveckling, utan övernationella makter
och utan den paranoida och xenofobiska politik som EU och Nato står för
idag.

Bli en aktiv medborgare. Anslut dig till kampanjen!
Vänd på bladet för att se vad du kan göra!

Hussein Askary, ordförande,
LaRoucherörelsen i Sverige - EAP
7 april 2008

---------------------------------------------------------

Sid 2.
NEJ till EU-diktatur!
Vi kräver folkomröstning om EU-fördraget!

Efter att EU-konstitutionen år 2005 röstades ner i folkomröstningar
i Frankrike och Nederländerna, försöker man nu driva igenom det till 95
procent likadana Lissabonfördraget, utan någon som helst offentlig
diskussion. Vi har analyserat detta EU-fördrag. Resultaten är
chockerande. Det är otänkbart att detta fördrag skulle gå igenom om
Europas befolkningar var informerade om innehållet. Överallt i Europa
bildas rörelser som kräver folkomröstningar och varnar människorna för
konsekvenserna av detta fördrag.

Här är några viktiga punkter:

• Oläsligt fördrag. Fördragstexten är på mer än 3 000 sidor, och
ändringarna jämfört med det nedröstade konstitutionsförslaget från 2005
framgår bara om man lägger de båda textmassorna bredvid varandra.

• EU-president. Denne utses på ett totalt odemokratiskt sätt och får stora maktbefogenheter.

• EU-rätt står över nationell rätt. De nationella parlamenten
förvandlas till instanser som skall omsätta vad som beslutas i EU.
Sveriges grundlag blir i princip värdelös.

• Militarisering av Europa. Gemensam utrikes-, säkerhets- och
försvarspolitik; EU och Nato smälter praktiskt taget samman. EU kan
bygga upp en egen armé och förklara krig, i vilket varje EU-land måste
delta. En solidaritetsklausul förpliktar till ömsesidigt bistånd vid
"terrorism" och vid "fredsskapande åtgärder" i samband med väpnade
insatser.

• Total nyliberalism. EU tar över såväl tull- och handelspolitik som
konkurrensregler för den inre marknaden (Artikel 3). Under nyckelord
som rörelsefrihet för kapital och varor och ursprungslandprincipen
kommer Sverige att utsättas för skoningslös lönedumpning.

• Slut på demokrati genom förenklat ändringsförfarande. Artikel 48
paragraf 6 gör det hädanefter möjligt för Europeiska rådet (bestående
av EU:s stats- resp. regeringschefer) att fatta beslut om "ändring av
samtliga eller delar av bestämmelserna i tredje delen i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt". De nationella parlamenten eller
EU-parlamentet behöver då inte godkänna detta. Maktdelningen och därmed
en väsentlig demokratisk grundprincip upphävs! Därmed blir varje röst,
som svenska medborgare avger vid val, fullständigt värdelös.

• Dödsstraffet återinförs. I händelse av uppror, i krig eller vid
krigshot kan personliga friheter inskränkas och dödsstraff återinföras.

Sagt av insiders och experter:

- Vi beslutar något, släpper ut det till offentligheten och avvaktar
sedan, för att se om något händer. När det inte blir några vilda
protester och ingen uppståndelse, eftersom de flesta inte begriper ett
dugg av vad som beslutades, går vi vidare, steg för steg, tills det
inte finns någon återvändo.
Jean-Claude Juncker, premiärminister i Luxemburg, möjlig första EU-president, källa: Der Spiegel 52/1999

- Allmänheten förmås att ge sitt samtycke till förslag som den inte
alls känner till, och vi vågar inte heller göra dem kända ... alla
tidigare förslag finns med i den nya texten, fast gömda och förklädda.
Valéry Giscard d'Estaing om Lissabonfördraget (EU-konstitutionens fader, f.d. president Frankrike) källa: Le Monde

- Den europeiska rättighetsstadgan, som förkunnades i Nice i
december 2000 och nu (med smärre ändringar) står som Andra Delen i
konstitutionsfördraget, är den uslaste människorättstext som någonsin
formulerats i den fria världen.
Prof. Karl Albrecht Schachtschneider, "Argumente gegen die Zustimmung zum Vertrag über eine Verfassung für Europa"

Läs mer på hemsidan: www.larouche.se

---------------

Beställ kostnadsfritt den senaste pamfletten från LaRoucherörelsen i
Sverige - EAP med fler artiklar om finanskraschen och
Lissabonfördraget. Skriv eller ring till oss!

---------------

TISDAGSDEMONSTRATION
på Sergels Torg i Stockholm kl 16-18

Från och med den 22 april demonstrerar vi varje tisdag på Sergels Torg vid Drottninggatan.

Gör din stämma hörd tills fördraget är stoppat!

Kräv folkomröstning!

Försvara demokratin mot Lissabonmonstret!