Kräv folkomröstning om EU:s nya fördrag! Lissabonmonstret vill avskaffa demokratin!

Fråga dig själv: Varför vill den politiska eliten i Europa smyga
igenom ett nytt EU-fördrag (konstitution) utan folkomröstningar,
offentliga debatter eller diskussioner? Varför nu, under den största
finans- och bankkrisen på 70 år, handlar diskussionen om hur nationerna
skall lämna ifrån sig mer och mer av sin makt till övernationella
institutioner som EU och Nato, när det bara är nationerna som kan
skydda människorna och ekonomin undan den förfärliga krisen?

Det finns många organisationer i Europa idag som kräver
folkomröstning om Lissabonfördraget, men ingen kan ge hela bilden som
vi i LaRoucherörelsen kan.

Kan du inte din historia, riskerar du att upprepa dess värsta
katastrofer. Först måste du förstå sammanhanget där detta pågår.
Världens finans- och banksystem har redan kraschat. Den sista fasen av
kollapsen började, som den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche
konstaterade, i juli 2007. Den så kallade "bolånekrisen" är bara en
liten del av hela det ruttna spekulationssystemet, d.v.s.
globaliseringssystemet. Sedan dess har räddningspaketen för bankerna i
USA och Europa avlöst varandra, genom ett rent sedeltryckeri. Effekten
av det har varit att dollarn har kollapsat, hyperinflationen i mat- och
råvarupriser har exploderat och miljarder människor hotas av svält,
utan att för den skull några banker har gått att rädda.

Frågan är: Skall vi som suveräna nationer skydda befolkningen genom
att ta kontroll över finanssystemet? Eller skall vi göra som bankirerna
kräver: Rädda spekulanterna genom att lägga skulderna och förlusterna
på befolkningen? Med det sistnämnda valet kommer politikerna att driva
en brutal åtstramning mot vanliga människor för att spara de "pengar"
som spekulanterna behöver. Det kan man bara göra om den politiska
eliten i hela Europa står enad, och har verktyg för att krossa
protester och motstånd. Det nya EU-fördraget skall tillhandahålla dessa
verktyg.

Vid 1920-talets slut stod Europa och USA inför den dittills värsta
finans- och bankkrisen i modern tid. Finansoligarkin i Europa med stöd
av några bankirer i Amerika valde fascismen som sin "lösning".
Mussolini och Hitler finansierades och stöddes av bankirer i London och
New York. Enligt det brittiska imperiets regi skulle Hitler användas
för att krossa Ryssland, och Japan för att krossa Kina. Fascismen var
ett projekt för ett övernationellt världsimperium, och idén om en enda
europeisk stat föddes faktiskt då. Världskriget blev den
inprogrammerade konsekvensen, men som tur var valde USA folkrätten och
den amerikanska konstitutionens skydd för det gemensamma bästa och
friheten. Franklin D. Roosevelt valdes 1932 och USA gick i spetsen för
att krossa fascismen och nazismen.

Den tyska medborgarrättsledaren Helga Zepp-LaRouche, som leder
motståndet i Tyskland mot Lissabonfördraget, beskrev tydligt problemet
i ett uttalande den 14 mars:

- De europeiska regeringarnas försök att få Lissabonfördraget
ratificerat genom en snabbehandling i parlamenten, utan att medborgarna
ska märka att deras respektive nationers självbestämmanderätt och
kvarvarande suveränitetsrester ska försvinna in i en övernationell
diktatur, är bara en sida av den otroliga skandalen. EU ska nämligen
samtidigt omvandlas till en militärallians och knytas ihop med Nato,
som i sin tur ska göras om och användas för ingripanden överallt i
världen under alla möjliga förevändningar. Dessa planer på att
integrera EU i en imperiearmé måste för varje fredsälskande medborgare
vara en existentiell motivation att utöva rätten att göra motstånd -
medan vi fortfarande kan!

För Sveriges del betyder det nya EU-fördraget ett slutligt avsked
till alliansfriheten, och ett aktivt militärt deltagande i
Nato-operationer för att skydda brittiska och franska intressen i deras
gamla kolonier.
Därför bör varje sann medborgare ställa upp bakom kravet på folkomröstning och en riktig offentlig debatt om Lissabonfördraget.

- Om det ska gå att förhindra att världen störtar ned i en ny mörk
tid med depression, kaos och krig, då måste vi föra upp frågan om en ny
finansarkitektur, ett nytt Bretton Woods-system och en "ny giv" för
världsekonomin, nämligen utbyggnaden av de eurasiska landbroarna som
kärnan i världsekonomins återuppbyggnad, på dagordningen, betonade
Zepp-LaRouche.

Lösningen för finanskrisen har vi, i LaRoucherörelsen, lagt fram i
flera år. Den bevarar den nationella suveräniteten och
självbestämmandet, skyddar de enskilda människornas välstånd och
rättigheter, samtidigt som den öppnar enorma möjligheter för ekonomiskt
samarbete mellan nationerna på alla kontinenter. Den ansluter sig till
den westfaliska fredens principer, och den mänskliga gemenskap och
kärlek som kan ge oss fred och utveckling, utan övernationella makter
och utan den paranoida och xenofobiska politik som EU och Nato står för
idag.

Bli en aktiv medborgare. Anslut dig till kampanjen!

---------------

Detta uttalande delas ut som flygblad inför de demonstrationer för en folkomröstning om Lissabonfördraget som LaRoucherörelsen arrangerar i Stockholm.

Onsdagen den 16 april kl 16-18 på Drottninggatan vid Sergels torgs trappa.

Därefter är det tisdag varje vecka kl 16-18 på Drottninggatan vid Sergels torgs trappa.

Läs även flygbladets baksida

Läs mer om Lissabonfördraget på kampanjsidan