Global appell för Glass-Steagall och bankdelning nu!

Upprop till regeringar och parlament: Inför Glass Steagall och bankdelning nu!

Detta upprop skrivet av Helga Zepp-LaRouche började spridas den 17 juni 2012 för att i den akuta eurokrisen kräva handling i hela Europa och det transatlantiska området.

1. Alla länder i det transatlantiska området måste införa en lag om bankdelning, med Franklin D. Roosevelts Glass-Steagall-lag från 16 juni 1933 som modell. Principerna i Roosevelts reform var i kraft i de europeiska länderna fram till 1980-talets början, i form av strikta regleringar som såg till att banksektorn huvudsakligen hade karaktären av industribanker och att privata sparkonton inte kunde användas i spekulationssyfte.
Affärsbanker, investmentbanker och försäkringsbolag måste vara helt skilda från varandra, på det sätt som de var, ända till Glass-Steagall upphävdes 1999 genom Gramm-Leach-Bliley-lagen.

2. Affärsbankerna ska vara skyddade av staten, medan investmentbankerna får skapa reda i sina räkenskaper utan hjälp av skattebetalarnas pengar, vilket i praktiken betyder att ruttna papper för biljonbelopp måste skrivas av, även om det leder till konkurs för bankerna.

3. Ett nationalbankssystem i Alexander Hamiltons tradition måste därefter, inom ramarna för ett nytt kreditsystem, ge ut långfristiga krediter med låg ränta till produktiva investeringar, som höjer produktiviteten i ekonomin genom en medveten ökning av energiflödestätheten samt vetenskapliga och tekniska framsteg.

4. För att återuppbygga den reala ekonomin ingår suveräna stater långsiktiga samarbetsavtal, med målet att dra igång väldefinierade infrastruktur- och utvecklingsprojekt inom ramarna för Medelhavsplanen för ett ekonomiskt under, som en nödvändig förlängning av världslandbron. Dessa avtal bildar de facto ett nytt kreditsystem, ett nytt Bretton Woods-system, i Roosevelts tradition.

Införandet av bankdelning och ett kreditsystem är inte bara banktekniska förbättringar, utan handlar om hur ekonomin ska kunna säkerställa mänsklighetens fortbestånd över flera generationer, och om hur den nuvarande generationen ska kunna lämna över sitt värdeskapande tillökat till kommande generationer. Människan måste åter sättas i centrum och vara riktmärket för ekonomin.

Vi som undertecknat detta upprop riktar en maning till regeringar och parlament att fullgöra sin grundlagsenliga skyldighet och säkerställa den allmänna välfärden för den befolkning de företräder, genom att omgående besluta om en bankdelning i Glass-Steagall-lagens anda.

Skriv under här nu!

Sprid appellen på tyska, engelska, danska, franska, ...