Helga Zepp-LaRouche och EIR:s Sidenvägsrapport hyllades i Peking

När den kinesiska utgåvan av EIR:s Sidenvägsrapport presenterades i Peking av på ett symposium på Renmin-universitetet den 29 september hyllade rader av kinesiska experter både den och Helga Zepp-LaRouche. Rapporten är nu den auktoritativa beskrivningen för Kinas forskare och strateger för vad den nya Sidenvägspolitiken handlar om.

Den kinesiska utgåvan av EIR:s rapport "The New Silk Road Becomes the World Land-Bridge" (Den nya Sidenvägen blirVärldslandbron) presenterades officiellt i Peking av Schillerinstitutets grundare Helga Zepp-LaRouche på ett symposium på Renmin-universitetet den 29 september. Symposiet sponsrades av Chongyang Institute for Financial Studies, som också är en sponsor av den kinesiskspråkiga rapporten.

Chongyanginstitutet grundades för några år sedan av forskare vid Renmin-universitetet, och anser sig vara den nya typ av tankesmedja som efterlysts av president Xi Jinping, som är angelägen om att få de bästa analyserna av det aktuella världsläget och kvalificerad rådgivning när Kina och världen nu går in i en ny era av internationella förbindelser. Både Wang Wen, verkställande chef för Chongyanginstitutet, och viceordföranden för Phoenix Publishing & Media Group, som är utgivare av den kinesiska utgåvan av rapporten, framträdde på presskonferensen som samlade 70 deltagare, varav minst 15 journalister.

Det nya paradigmets tillblivelse

I sitt föredrag på symposiet förklarade Zepp-LaRouche sin egen roll i framväxten av den idé som i Kina går under namnet "One Belt, One Road". Hon berättade om hur hon och hennes man, ekonomen och statsmannen Lyndon LaRouche, efter Sovjetunionens upplösning hade utökat serien av utvecklingsprojekt som de hade arbetat med i decennier, till att inkludera ett program för att binda samman hela den eurasiska kontinenten.

Det skulle ske genom ett system av höghastighetståglinjer som skulle hjälpa till att ge Centralasiens kustlösa och nyligen självständiga stater och Rysslands vidsträckta underbefolkade och underutvecklade områden tillgång till huvudfåran i världshandeln, och skapa en landkorridor för handel och ekonomisk utveckling mellan Europa och Asien. Paret LaRouche döpte detta till "den eurasiska landbron".

Samtal med företrädare för den kinesiska regeringen i början av 1990-talet ledde till en konferens i Peking 1996, arrangerad under överinseende av det kinesiska ministeriet för teknik och vetenskap, berättade Zepp-LaRouche. På den konferensen, med experter från Kina och 34 andra eurasiska länder, framträdde hon själv med ett föredrag om förverkligandet av detta projekt. Asienkrisen 1997 och rubelkrisen 1998 förhindrade att projektet kunde utvecklas vidare. Det var först i september 2013 som Kinas president Xi Jinping återupplivade projektet i sitt berömda tal på Nazarbajev-universitetet i Kazachstan, där han manade till skapandet av en ny Sidenväg, ett ekonomiskt bälte som skulle binda samman Europa och Asien.

Idén om en ny Sidenväg pekar i riktning mot ett nytt paradigm för mänskligheten, framhöll Zepp-LaRouche, och bort från "geopolitiken" som vållade två världskrig under det förra århundradet. Geopolitiken, sa hon, måste ersättas med idén om mänsklighetens gemensamma mål, som Xi Jinpings "win-win-politik" är ett uttryck för. Även om "One Belt, One Road" har blivit den gängse termen för det kinesiska projektet betonade Zepp-LaRouche Sidenvägens betydelse som historisk föregångare.

- Vi borde hålla fast vid benämningen Nya Sidenvägen, sa hon, eftersom det så tydligt uttrycker just den kulturella synen på samarbetet, som manifesterades i den gamla Sidenvägen.

Hon gick sedan in på krisen i Mellanöstern och strömmen av flyktingar som söker sig till Europa från de krigshärjade områden som skapats genom USA:s politik under Bush och Obama. Sent omsider har man i många europeiska länder börjat förstå att det behövs en annan politik och att grundorsakerna till flyktingkrisen måste angripas, sa hon. Det räcker inte att bekämpa de islamistiska extremisterna militärt, det måste också ske en verklig ekonomisk återuppbyggnad av hela regionen, som nu är totalt förödd av krig, så att de ungdomar som nu dras in i en våldsam jihad ser att de har en framtid.

- Vi kan förlänga Sidenvägen till Mellanöstern, och skapa centra för utveckling. Vi kan få öknarna att grönska och anlägga nya städer. Den nya Sidenvägen kan bli en fredsordning för 2000-talet, sa hon.

- Om det lyckas kommer det att bli början på en ny civilisationsepok, och om det misslyckas kommer vi att gå in i en ny mörk tid.

Vända 40 års katastrof

EIR:s byråchef i Washington William Jones målade sedan upp de enorma möjligheter som Sidenvägsprojektet öppnar för världen, även för USA. Han konstaterade att Lyndon LaRouche redan 1975 föreslog att en internationell utvecklingsbank skulle bildas för finansiering av tredje världens utveckling, och att Guyanas utrikesminister Fred Wills, i samråd med LaRouche, i sitt tal inför FN:s generalförsamling 1976 uppmanade till en ny ekonomisk världsordning och ett skuldmoratorium för utvecklingsländerna.

- Men det skulle inte bli någon ny ekonomisk världsordning och inget skuldmoratorium heller, sa Jones. Och världen gick sedan in i ett nytt skede av inflationistisk expansion av det globala finanssystemet som nu är uppe i mer än två miljoner miljarder dollar i ackumulerade skulder - som omöjligt kan betalas.

- President Xis föreslagna Sidenväg till lands och till sjöss ger nu en möjlighet att styra bort från denna farliga kurs, sa Jones. Världen häpnar över Kinas utveckling de senaste årtiondena, sa han, och nu erbjuder Kina resten av världen en liknande utveckling.

Jones framhöll också att även om USA:s regering varit allt annat än entusiastisk över projektet så finns det en växande förståelse i landet, särskilt på delstats- och kommunnivå, där man drabbats hårt av finanskrisen, men även bland industrifolk, för att det som Kina gör - och erbjuder världen - innebär en strimma av hopp i ett annars katastrofalt ekonomiskt läge.

Expertomdömen

Dessa två föredrag följdes av inlägg från åtta framstående kinesiska forskare, som hade läst rapporten. Deras reaktion på rapporten var översvallande positiv. Professor Bao Shixiu, tidigare professor i militärstrategi vid Kinas försvarsvetenskapliga akademi, sa att sammanförandet av länderna i regionen kring det nya Sidenvägsprojektet i ett sammanhang av regional utveckling var uppgiften för dagen.

- Det hänger också ihop med idén om ett sunt samhällsstyre, sa professor Bao, och alla tycker väldigt mycket om den här tanken. Vi kan skapa en god grannsämja och börja bygga en gemensam framtid med Europa. Det var också det som var tanken med förslaget om den eurasiska landbron som Schillerinstitutet la fram på 1990-talet, poängterade han.

Ding Yifan, f.d. andre chef på det statliga kinesiska utvecklingsforskningscentrets institut för global utveckling, framhöll betydelsen av Lyndon LaRouches ekonomiska begrepp, som ligger till grund för rapporten.

- Jag har känt Schillerinstitutet länge, sa han, och jag har lärt mig mycket av dem. De har mycket bestämda uppfattningar om världsekonomin. LaRouches syn på ekonomi utgår från den fysiska ekonomin. LaRouche använde begreppet negentropi för att beteckna de lagar som styr en välfungerande ekonomi, sa Ding Yifan.

- Helga Zepp-LaRouche la fram idén om den eurasiska landbron som en krigsförebyggande idé, tillade han. Den nya idén om bältet och vägen har rönt stor uppmärksamhet i hela världen. Vi får inte låta kapitalet styra över allting annat. Vi måste i stället styra över kapitalet.

Shi Ze från China Institute of International Studies förklarade att problemet i världen idag är det geopolitiska tänkesättet.

- Geopolitiken har skapat det farliga läge vi befinner oss i nu. Syftet med rapporten var att ta fram en idé som kan ersätta geopolitiken. Och jag hittade en sådan idé i den här boken, sa Shi.

- En annan sida av rapporten är den ekonomiska aspekten, som lägger tonvikten på utbyggnad av infrastrukturen. Vi behöver ta reda på de andra ländernas infrastrukturbehov, sa han och tillade:

- Jag hyser förtroende för utvecklingen av landbron och jag anser att fru LaRouche har haft stor framgång med sitt förslag.

Tao Qingmei från Long Way Foundation i Peking noterade att rapporten också tar upp frågan om en ny ordning och ett nytt sätt för länderna att förhålla sig till varandra. Han sa:

- Den här boken speglar uppfattningarna hos amerikanska experter och jag hyser stor respekt för dem. Vi borde ompröva världen utifrån det nya sättet för länderna att förhålla sig till varandra.

Wang Xiangsui, som leder Center for Strategic Studies vid universitetet för luftfart och rymdfärder i Peking, kallade rapporten för "en väg till framtiden".

- Idag måste vi utgå från ett regionalt perspektiv, som tar hänsyn till både ekonomi, politik och kultur. Kina lär sig av andra länder. Och den här boken har stor betydelse i det avseendet, sa han.

Zhang Jianping, chef för avdelningen för internationellt ekonomiskt samarbete vid kommissionen för nationell utveckling och reform, underströk att Sidenvägsprojektet bygger på samarbete och är öppet för alla länder som vill vara med. Även om han kunde konstatera att man från USA:s sida var skeptisk till Sidenvägsprojektet så såg han tecken på en ändrad inställning där i frågan om AIIB. I Europa däremot finns en stor entusiasm för projektet. Zhang menade att EIR:s rapport, som han också konstaterade var resultatet av 20 års arbete, var viktig för att vinna stöd för den Nya Sidenvägen i USA.

Zhao Changhui från den kinesiska exportkreditbanken lovordade Phoenix Publishing för utgivningen av rapporten. Han kallade Sidenvägsprojektet för ett tusenårsprojekt.

- När vi läser rapporten måste vi fråga oss själva hur vi kan göra skillnad. Den får oss att tänka på våra egna skyldigheter, sa han och efterlyste en framtidsvision hos forskarna, i stil med den som finns i rapporten.

Liu Ying, som leder Chongyanginstitutets avdelning för samverkansforskning, framhöll att rapporten inte bara var skriven med ett globalt perspektiv utan med ett modernt globalt perspektiv, som även inkluderar rymdperspektivet.

- Den här rapporten handlar mera om att förutsäga framtiden än att bara förklara det förflutna, sa Liu Ying.

Alla deltagarna fick med sig ett exemplar av den kinesiskspråkiga rapporten. Chongyanginstitutet hade köpt in 1 000 exemplar som de kommer att dela ut kostnadsfritt till ett urval politiker och intellektuella i Kina. Många ekonomiska nyhetsmedier rapporterade om den avslutande presskonferensen, med betoning på att EIR-rapporten var den första analysen av det kinesiska Sidenvägsprojektet som gjorts av "amerikanska forskare". Många uppmärksammade också Helga Zepp-LaRouches och Schillerinstitutets roll som initiativtagare till detta projekt i början av 1990-talet.

Att åtta tungviktiga kinesiska forskare deltog i symposiet och att det sponsrades av det prestigefulla Chongyanginstitutet visar att EIR-rapporten nu har blivit en auktoritativ källa för kinesiska forskare i arbetet med projektet "One Belt, One Road". De ekonomiskt banbrytande begrepp som Lyndon LaRouche arbetat fram under de senaste drygt femtio åren är numera vardagsmat för det intellektuella skiktet i detta det folkrikaste landet i världen.

Läs mer om den engelska originalutgåvan av rapporten och hur de beställs på http://www.larouche.se/artikel/eir-rapporten-nya-sidenvagen-blir-varldslandbron

Läs om och beställ den arabiska utgåvan på http://www.larouche.se/node/4201

Även en koreansk utgåva är på gång.

Följ den fortsatta politiska och ekonomiska utvecklingen kring AIIB,
BRIKS och Nya sidenvägen genom uppdateringar varje vecka i Executive
Intelligence Review på www.larouchepub.com