Hela Norden går med i AIIB och Nya sidenvägen

Sverige, Finland, Norge och Island har tätt efter Danmark bestämt sig för att ansöka om medlemskap i Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken (AIIB) som grundningsmedlemmar. Det var en dramatisk islossning i sista stund sedan hela Västvärlden i mer än ett år ställt sig avvisande till den av Kina och 20 andra asiatiska länder initierade AIIB. Den stora omsvängningen skedde först den 17 mars i år, bara två veckor innan sista anmälningsdagen för de länder som ville bli grundningsmedlemmar i AIIB, då Storbritannien bröt isen i Väst och anmälde sig, tätt följt av Frankrike, Tyskland, Italien, Schweiz och Luxemburg. Därefter gick även Österrike, Sydkorea, Australien med, trots USA:s fortsatta press mot dem att hålla sig utanför. I Norden bröt Danmark isen den 27.3, Sverige och Finland följde efter den 30.3 och den 31.3, sista dagen för att kunna bli grundningsmedlem, bestämde sig även Norge och Island för att lägga in sina ansökningar. De enorma projekten som kommer att startas med AIIB, och de enorma summorna, blev helt enkelt för stora för att dessa västländer skulle hålla sig borta. Nu står USA med sin vasall Japan övergivet i sitt försök att fortsätta dominera det globala finansystemet på sina villkor.

AIIB föreslogs av Kinas president Xi Jinping i oktober 2013 för att finansiera utbyggnaden av den Nya sidenvägen genom Asien till Europa, som ingår i Kinas stora strategi "Ett bälte, en väg". Samtidigt lanserades också "21 århundradets maritima sidenväg" över haven söder om Asien.  AIIB handlar därför om all slags infrastruktur för utvecklingen av dessa transportkorridorer och regionerna intill. AIIB kommer till att börja med ha 100 miljarder dollar till grundkapital, varav Kina har anslagit 50 miljarder dollar. En beräkning visar att med ett sådant grundkapital kan 1.300 miljarder dollar lånas ut. Det räcker en god väg till det beräknade direkta investeringsbehovet för infrastruktur och civilisationsuppbyggnad kring Nya sidenvägen på 10.000 miljarder dollar. AIIB kommer att finansiera bara hälften av varje projekt man engagerar sig i, så därför kan man räkna med att projekten blir ännu större. Andra hälften kommer att finansieras av andra nya finansinstitutioner som BRIKS´ Nya utvecklingsbank, Shanghaiorganisationens infrastrukturfond och Sydostasienfonden, men också gamla, betydligt mindre institutioner som Världsbanken, Asian Development Bank, IMF och andra fonder på den vanliga kapitalmarknaden.

AIIB kommer således inte satsa på några virtuella investeringar, utan i att flytta tonvis med berg, jord, stål och cement för att det skall bli vägar, järnvägar, vatten, energi, städer och telekommunikationer i ett bälte för att knyta samman Asiens olika delar med varandra och Europa, Afrika och Amerika. Det handlar om att sätta hundratals miljoner människor i produktiva jobb och bygga bort fattigdomen så fort det bara går. Det är en islossning för de länder i Tredje världen som länge kämpat mot den nuvarande orättvisa världsordningen.

Kinas ser det som ett förverkligande av det landet kämpat för sedan andra världskrigets seger över fascismen och grundandet av FN för 70 år sen och Alliansfria rörelsens Bandungkonferens för 60 år sedan, som president Xi Jinping sa inför den stora Boao-forumet för Asien den 28 mars i år. Rubriken på hans tal var Towards a Community of Common Destiny and a New Future for Asia" (ungefär: Vägen till vår gemensamma framtid) och där beskrev han igen de utgångspunkter Kina har för sin politik idag. President Xi sa:
- Den kinesiska nationen älskar fred och har sedan urminnes tider uppskattat filosofi som att "det dyrbaraste av allt är harmoni", "fred och harmoni skall råda" och att "alla människor under himlen är bröder". Kina har lidit av oroligheter och krig under mer än hundra år i modern tid, och det kinesiska folket skulle aldrig vilja åsamka samma tragedi mot andra länder eller folk."

- 2013 under mina besök i Kazakstan och Indonesien lade jag fram mina initiativ för att bygga Sidenvägens ekonomisk utvecklingsbälte och det 21 århundradets maritima sidenväg. Initiativet "Ett bälte, en väg" tar tag i utvecklingsbehoven för Kina, länderna längs vägen och regionerna som helhet och kommer att vara av gemensamt intresse liksom att vara svaret på vad vår tid behöver av regionalt och globalt samarbete.

- Det skall vara en riktig kör bestående av alla länder längs vägarna, inte ett solo för Kina skull.

- Ett bälte, en väg" och AIIB kommer båda att vara öppna initiativ. Vi välkomnar alla länder längs sidenvägarna och i Asien, såväl som våra vänner och partners i hela världen att ta en aktiv del i dessa strävanden.

President Xi Jinpings tal om harmoni och samarbete visar hur Kinas gamle vishetslärare Konfucius idéer genomsyrar den nuvarande kinesiska politiken och AIIB. Xi citerade den store antike kinesiske filosofen Mencius, som sa att "saker är födda för att vara olika". Xi fortsatte:
- Civilisationer är bara unika och ingen är bättre än den andre. Vad som behövs är mer utbyte och dialog mellan civilisationer och utvecklingsmodeller, så att var och en kan hämta styrka från den andre och alla kan växa och tjäna på det genom ömsesidigt lärande och utveckling.

Med hjälp av dessa vishetsläror som ligger djupt inbäddade i den kinesiska kulturen, mobiliserar nu Kina sin nästa fas av ekonomisk utveckling som skall vara innovationsdriven. Det innebär att Kina nu drar samman och satsar stort på att lägga sig i frontlinjen för världens vetenskaper med de mest avancerade ekonomiskttekniska projekt världen någonsin skådat. Det hittills mest storslagna är det kinesiska rymdprogrammet för att men baser och gruvor på månen utvinna helium3, som skall användas för mycket effektivare fusionskraft på jorden. Med detta program är, som Lyndon LaRouche säger, mänskligheten definitivt på väg att börja leva upp till Johannes Keplers utmaning att sätta sig i relation till hela solsystemet.

Kinas ekonomiska politik, liksom BRIKS-länderna tillsammans, är inriktad på vad som behövs för framtiden. Detta är det nya sättet att tänka inom den nya ekonomiska politiken de håller på att skapa i LaRouches anda. Med sin satsning på universell vetenskap håller BRIKS-länderna under Kinas ledning på att skapa en form för samarbete mellan civilisationer där tänkandet, kunskapsutbytet och det sant mänskliga sätts i fokus.

I 25 år har LaRoucherörelsen i Sverige (EAP) och internationellt kämpat för att Sverige, Norden och hela världen skall satsa på strategin för utveckling av den Nya sidenvägen. I 40 år har har Lyndon och Helga LaRouche samarbetat med Tredje världen för denna politik som nu omfattas av BRIKS-länderna och därmed en majoritet av världens befolkning. Genom att Sverige ansökt om medlemskap i AIIB har man i de facto anmält sitt intresse för Nya sidenvägens storslagna ekonomiska utvecklingspolitik. Det är inte klart om den svenska regeringen känner till detta, även om det framgår tydligt av den AIIB-rapport som skrivits av myndigheten Tillväxtanalys under Näringsdepartementet.

Det är ett stort steg att en rad västländer har sett sig tvungna att orientera sig till Nya sidenvägsstrategin och till de länder som är kärnan i BRIKS, ett så stort steg att de flesta i de Västländer som gått med ännu inte vet vad de gått med i. Det går helt emot de västerländska nykoloniala maktstrukturerna som hittills ensidigt dikterat det globala finanssystemets villkor. Om politiken fullföljs kan det bli det definitiva steget bort från Västvärldens krigspolitik, monetarism, arbetslöshet och åtstramning.

Sverige och många Västländer har dock signalerat att de tänker ta med sig sina sjuka virus in i AIIB för att den gamla Västdominerade ekonomiska politiken skall styra även denna nya institution. Det kommer att bli en fortsatt stor strid om detta, och det är därför nödvändigt att känna till varför Kina tog inititativ till AIIB.

Läs en sammanfattning på svenska av Kinas utrikespolitiska prioriteringar här http://larouche.se/nyheter/2014/12/18/kinas-nya-utrikespolitik

Se videon om Världslandbon med Nya sidenvägen och de andra projekten EAP arbetar för: http://larouche.se/artikel/eaptv-varldslandbron och https://larouchepac.com/world-landbridge och https://larouchepac.com/new-economic-order

Svenska myndigheten Tillväxtanalys i Östersund har ett kontor i Kina och har författat den första officiella beskrivningen av AIIB på svenska. Rapporten är på tre sidor och finns länkad nedan. Även om den nog överskattar Västvärldens påverkan på bankens styrning, är den informativ. De hänvisar också till sin andra rapport om Kinas strategi "En väg, ett bälte" för utbyggnaden av de Nya sidenvägarna till lands och till sjöss.
http://www.tillvaxtanalys.se/sv/om-oss/verksamheten/innovation-och-globala-motesplatser/utlandsverksamhet/global-utblick/2015-03-27-asiatiska-banken-for-investeringar-i-infrastruktur.html
och http://www.tillvaxtanalys.se/sv/om-oss/verksamheten/innovation-och-globala-motesplatser/utlandsverksamhet/global-utblick/2015-03-27-en-vag-ett-balte---den-nya-sidenvagen.html

Läs en sammanfattning på danska eller engelska av talet som Kinas president Xi jinping häll på Boao forumet den 28.3 2015: http://schillerinstitut.dk/si/2015/04/xi-jinpings-hovedtale-paa-boao-forum-mod-et-samfund-for-vor-faelles-bestemmelse-og-en-ny-fremtid-for-asien/ och
https://larouchepac.com/20150330/xi-jinpings-keynote-boao-forum-towards-community-common-destiny-and-new-future-asia

Läs Kinas detaljerade plan för infrastrukturinvesteringar. Presenterad på Boao-forumet på engelska: http://english.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content_281475080249035.htm

Läs om hur Sverige höll på att bli akterseglat av Danmark ifråga om AIIB http://larouche.se/nyheter/2015/03/29/aiib-sverige-akterseglat-av-danmark

En ny specialrapport The New Silk Road Becomes the World Land-Bridge har publicerats av tidskriften Executive Intelligence Review http://worldlandbridge.com/ " target="_blank">http://store.larouchepub.com/product-p/eipsp-2014-1-0-0-pdf.htm  http://worldlandbridge.com/

Följ den fortsatta politiska och ekonomiska utvecklingen kring AIIB, BRIKS och Nya sidenvägen genom uppdateringar varje vecka i Executive Intelligence Review på www.larouchepub.com