Härdsmälta i finanssystemet! Upprop för ett Nytt Bretton Woods-system: Världen behöver en ny ekonomisk ordning!

Inflationen äter upp vanligt folks inkomster, så att färre och färre familjer har pengar över att spara. Och nu exploderar priserna på mat, bensin, eldningsolja, elektricitet och råvaror, på grund av spekulationen. Men folk känner på sig att en ännu större katastrof är på väg.

Faktum är: Finanssystemet är i upplösning. Det som började för ett år sedan med den såkallade bolånekrisen i USA exploderar nu med konkurshotet mot bolåneinstituten Freddie Mac och Fannie Mae, som finansierar 70 procent av den amerikanska fastighetsmarknaden och där det rör sig om inget mindre än 5 300 miljarder dollar! Men dessa båda bolånejättar var huvudnumret i de ”kreativa kreditinstrumenten”, som den dåvarande centralbankschefen i USA Alan Greenspan skänkte världen och med vars hjälp skulder mirakulöst kunde förvandlas till tillgångar, vilka sedan marknadsfördes över hela världen i såkallade strukturerade finanspaket utan någon som helst kontroll av regeringar eller centralbanker.

Federal Reserves försök att låta dessa båda bolånejättar komma i åtnjutande av så gott som obegränsade likviditetsinjektioner kommer bara att snabba på den hyperinflationistiska explosionen. Patienten – det internationella finanssystemet – är redan död, det är bara begravningen som ska skjutas upp lite. Dansen kring guldkalven, som gjort spekulanterna superrika men flertalet människor i världen bara fattigare och fattigare, är slut.

Det sorgliga är att G8-staterna, alltså de sju mäktigaste västliga industrinationerna plus Ryssland, på sitt toppmöte i Japan nyligen tyvärr som väntat visade sig oförmögna att hitta en lösning på systemsammanbrottet som nu dramatiskt spelas upp inför hela världens ögon. Statscheferna i G5, alltså Kina, Indien, Brasilien, Mexico och Sydafrika, som också närvarade, drogs inte på allvar in i försöket att hitta en lösning. En hel rad regeringar kommer snart att bli bortröstade, eftersom de inte levt upp till sitt löfte att försvara sina medborgares gemensamma bästa. Det nuvarande hyperinflationistiska sönderfallet av finanssystemet har redan lett till hungerkravaller i mer än 40 länder, fler och fler människor hotar att förlora sitt livsuppehälle. Om världsbefolkningen ska kunna skonas från ytterligare, oförutsebara skador måste en kriskonferens på statschefsnivå skyndsamt sammankallas, och fatta beslut om en ny finansarkitektur som liknar det Bretton Woods-system som Franklin D. Roosevelt initierade 1944.

Lyndon LaRouche har de senaste månaderna upprepade gånger poängterat att det bara är de fyra mäktigaste nationerna – USA, där valstriden fortfarande är en öppen fråga, samt Ryssland, Kina och Indien – som tillsammans är starka nog att konfrontera den internationella finansoligarkin. Andra nationer kan sedan ansluta sig till dessa fyra.

Denna kriskonferens för ett Nytt Bretton Woods-system som nu skyndsamt måste sammankallas måste fatta följande beslut:

1. Det nu gällande internationella finanssystemet måste förklaras vara hopplöst bankrutt och bytas ut mot ett nytt.

2. Man måste omgående komma överens om att införa fasta växelkurser, så att man får en förutsebarhet som gör det möjligt att göra långsiktiga investeringar i internationella infrastrukturprojekt.

3. Derivatspekulation och spekulation med livsmedel, energi och råvaror måste förbjudas genom en överenskommelse mellan regeringar.

4. En omfattande omplanering resp. avskrivning av skulder måste genomföras.

5. I ett "New Deal" för världsekonomin i traditionen från Alexander Hamilton, Friedrich List, Henry Carey och Franklin Roosevelt måste nya kreditlinjer ställas till förfogande för investeringar i grundläggande infrastruktur och teknologisk förnyelse.

6. Utbyggnaden av den Eurasiska landbron som kärnan i hela världsekonomins återuppbyggnad är visionen som inte bara kommer att skapa ett nytt ekonomiskt under, utan också kan bli en fredsordning för 2000-talet.

7. Livsmedelsproduktionen i världen måste fördubblas inom de närmaste åren.

8. En ny "Westfalisk fred" måste för åtminstone femtio år framåt garantera att råvaror utvinns och förädlas till gagn för alla världens nationer.

Vi som ställer oss bakom detta upprop anser att ”globaliseringssystemet” med sin brutala rovdjurskapitalism har misslyckats ekonomiskt, finansiellt och moraliskt. I stället måste människan sättas i centrum igen, och ekonomin måste tjäna det gemensamma bästa. Den nya ekonomiska världsordningen måste garantera alla människors oförytterliga rättigheter överallt på jorden.

Initiativtagare:
Helga Zepp-LaRouche
ordförande Schillerinstitutet,
17 juli 2008


Liknande upprop 1997, 2000 och 2007, ledde till att tusentals kända personer runt om i världen, däribland f.d. regeringschefer, parlamentariker, fackliga ledare, företagare, medborgarrättskämpar, kyrkliga företrädare, företrädare för militären och många andra, ställde sig bakom kravet på ett Nytt Bretton Woods för en omorganisation av det internationella finanssystemet.

Nu går Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche ut med detta nya upprop, som sprids internationellt genom Schillerinstitutet och i Sverige av LaRoucherörelsen - EAP. Det kommer att publiceras med undertecknarnas namn på internet och i olika tidningar.

Ett urval av de många framstående personer och vanliga medborgare som undertecknat dessa upprop hittar du här.

Jag stöder ovanstående upprop för ett Nytt Bretton Woods med min namnteckning

namnteckning

namn

titel, yrke, organisation (endast för identifikation)

land

gatuadress

postadress

telefon

epostadress

Skicka in uppropet med din namnteckning till LaRoucherörelsen i Sverige - EAP, Box 6057, 129 06 Hägersten, tel: 08-983010, fax: 08-983090, larouche@nysol.se

-----------------------------------------------------------------------

Ladda ned uppropet som flygblad (pdf)

Dokumentet tillhör dossiern: