Fyra nya lagar för att rädda USA

INTE ALTERNATIV - UTAN OMEDELBARA NÖDVÄNDIGHETER

Följande uttalande, som författats av Lyndon LaRouche och ratificerats av LaRoucherörelsen i USA:s alla delar, utgör riktlinjer för omedelbart agerande från alla medarbetare i den amerikanska LaRoucherörelsens alla regionsavdelningar och likasinnade verksamheter.

Detta ges reservationslöst prioritet i all vår offentliga verksamhet med alla medel och organ, nationellt och internationellt. Denna prioritering är det som är avgörande för den amerikanska republikens fortsatta politiska existens, och utgör samhällsinformation om och för alla berörda parter världen över - från och med dags dato den 8 juni 2014.

Faktum är att både Förenta staternas och planetens övriga transatlantiska ekonomier nu står inför omedelbar utplåning genom en kedjereaktion i form av en total fysisk-ekonomisk sammanbrottskris för hela denna del av planeten betraktad som helhet. Namnet på denna fullständiga sammanbrottskris över hela den angivna delen av planeten är i generella termer "Bail-in", vilken några eller flera regeringar i världsdelen i fråga för närvarande som bäst håller på att införa.

Effekten på världsdelen i fråga kommer vara jämförbar med tyska Weimar-republikens fysisk-ekonomiska totalkollaps efter första världskriget. Denna gång kommer den dock, drabba mer än bara enskilda nedgångna ekonomier i Europa, utan slå direkt mot hela den transatlantiska världens alla nationsstaters ekonomier. Kedjereaktionskollapsen som framkallar detta tilltar redan - med påverkan på penningsystemen - i länderna i den berörda delen av världen. Den för närvarande tilltagande "bail-in"-politiken, som redan pågår, innebär att massdöd plötsligt drabbar befolkningen i den transatlantiska världens alla länder: Antingen direkt eller som spill over.

Effekterna av denna, av monetaristiska intressen redan förberedda, plan för den utvalda världsdelen kommer, såvida den inte i princip nu stoppas, i praktiken omedelbart utlösa folkmord i tilltagande takt över hela den angivna delen av planeten och därtill även medföra katastrofala biverkningar av jämförbar innebörd för resten av den eurasiska världen.

Botemedlen

De enda som med omedelbart adekvat agerande skulle kunna förhindra det förestående folkmordet över planetens hela transatlantiska sektor vore den amerikanska regeringen. Ett omedelbara beslut att vidta fyra specifika huvudåtgärder; åtgärder som måste vara fullt förenliga med USA:s ursprungliga konstitutions specifika mening, som detta specificerades av amerikanske finansministern Alexander Hamilton, medan han innehade ämbetet krävs enligt följande:

1) Omedelbart återinföra den Glass-Steagall-lag USA:s president Franklin D. Roosevelt införde, utan ändringar vad gäller dess verksamma princip.

2) Återgå till ett genomgående definierat nationalbanksystem som verkar från ovan och neråt - hierarkiskt.

Den beprövade, framgångsrika modell som bör göras gällande är densamma som stod under samma nationalbankspolitiska regi då den framgångsrikt infördes av USA:s president Abraham Lincoln i form av den överordnade auktoriteten hos en valuta ("Greenbacks") utgiven av USA:s presidentämbete och styrt som ett nationalbanks- och kreditsystem lagt under USA:s finansministerämbetes tillsyn.

Under rådande omständigheter kommer all annan bank- och valutapolitik på följande sätt att övertas eller helt enkelt upphöra. Banker som kvalificerar sin verksamhet under kraven i fråga ska prövas i kompetens att verka under statligt bemyndigande för att grunda och utforma denna kärnpraxis beståndsdelar, vilket av tradition tillföll USA:s finansminister Alexander Hamiltons ursprungliga ämbete. Detta innebär att USA:s enskilda delstater står under statlig verksamhetsstandard och inte är stater i staten i den här frågan.

3) Syftet med att använda statliga kreditsystem är att etablera högproduktiva tendenser i förbättringen av sysselsättningen, med avsikt att höja de amerikanska invånarnas och hushållens fysisk-ekonomiska produktivitet och levnadsstandard. Kreditutgivning för att höja den produktiva sysselsättningens relativa kvalitet och kvantitet måste än en gång tryggas, såsom det framgångsrikt skedde under president Franklin D. Roosevelt då statlig verksamhetsstandard används för landets samhällsekonomiska återhämtning, per capita - för en hållbar nettopåverkan på produktiviteten med stöd i samma mänskliga väsensprincip som skiljer den mänskliga personligheten från lägre livsformers systemegenskaper; nettoökningstakten på den effektiva verksamhetens energiflödestäthet.

Detta innebär i sig själv en, mer än rent matematisk, noggrant vetenskaplig och relaterad ökning av energiflödestätheten per capita och för befolkningen betraktad både var och en för sig och som en helhet. Den oupphörliga ökningen av sysselsättningens fysiska produktivitet åtföljd av dess välgörande verkan på den allmänna välfärden är grundsats enligt federal lag, vilket yttersta måste vara standarden för både nationens och individens prestation.1

4) Anta ett fusionsbaserat intensivvårdsprogram. Väsensskillnaden mellan människan och alla lägre livsformer är följaktligen i praktiken att den erbjuder medlen till att fullkomna både den mänskliga individens och samhällets specifikt positiva önskemål och behov. Människans plats i skapelseprocessen, att jakande bestämma en positiv utsaga om ett absolut naturtillstånd är därför den tillåtna uttrycksformen. Naturprinciper uttrycks antingen endast så eller kan mellan civiliserade mänskliga intellekt inte uttryckas jakande.

Med tanke på omständigheterna, i synnerhet USA sedan mordet på president John F. Kennedy och dennes bror Robert, fordrar denna snabba ökning som varje form av eventuell återhämtning av amerikanska ekonomin sedan dess förutsätter. Inget mindre krävs nu än samma åtgärder som Franklin D. Roosevelt vidtog under dennes ämbetsperiod. Offren för den ondska USA och dess befolkning utsattes för efter president Hardings egendomliga död under presidenterna Calvin Coolidge och Herbert Hoover (liksom under Bush-Cheney- och Obama-administrationernas fruktansvärda effekter idag) fordrar botemedel jämförbara med det president Franklin Roosevelt åstadkom under sina ämbetsperioder.

Detta innebär nödåtgärder, innefattat vettiga tillfälliga återhämtningsåtgärder, som krävdes för att dämma upp den dödsflod Coolidge-Hoover-regimerna lämnat kvar; åtgärder som krävdes för att bibehålla annars arbetslösas värdighet medan man byggde den mäktigaste ekonomiska och krigskapacitet vi samlat under Franklin Roosevelts presidentskap, så länge han levde. Det innebär idag att tämja kärnfysikens krafter och [att bemästra] termonukleär fusion. Utan denna avsikt och utförande står i synnerhet USA:s befolkning nu omedelbart inför den mest monstruösa katastrofen i landets historia till dags dato. Utan ett presidentskap lämpat att avlägsna och avskaffa de värsta kännbara effekterna, de som Bush-Cheney- och Obama-administrationerna skapat, är USA snart i princip borta - med början genom massdöd i den amerikanska befolkningen under Obama-administrationens senaste och nu tilltagande utövade politik (Bail out och in).

Det finns en viss politik, som i det avseendet nu fordras framför andra, nämligen följande:

Vernadskij om människan och skapelsen

V. I. Vernadskijs systemprincip om människans väsen är en universell sådan, vilken är unikt specifik för just den avgörande faktorn att den mänskliga arten existerar. "Tid" och "rum" finns exempelvis egentligen inte som en uppsättning mätbara principer i solsystemet; deras enda godtagbara användning för kommunikationsändamål utgör i det väsentliga symbolisk inbillning. Då kvalificerad vetenskap i vår tid endast kan uttryckas i termer av egenskaperna hos den mänskliga artens roll i de kända aspekterna av universum är den mänskliga principen den enda äkta vi i praktisk mening känner till. Föreställningarna om tid och rum utgör endast ett lämpligt bildspråk.

Det är snarare så att den mänskliga artens väsensegenskap är dess skillnad mot alla andra levande processers arter. Detta är en principfråga med vetenskapliga rötter, för all kompetent nutida vetenskap, i grundvalarna till principer framtagna av Filippo Brunelleschi (upptäckaren av det ontologiska minimet), Nicolaus Cusanus (upptäckten av det ontologiska maximet) och Johannes Keplers positiva upptäckt för mänskligheten av en princip som faller samman med både den förbättrade klassiska tonskalan för den mänskliga sångrösten som Kepler anammade och mätandet av solsystemets beståndsdelar inom galaxens än större universum och än högre ordningar i universum.

På liknande sätt bestämdes senare den nutida naturvetenskapliga standard implicit av Bernhard Riemann och av Max Plancks faktiska minimum (i Brunelleschis fotspår), det nuvarande maximets faktiska maximum hos Albert Einstein och den jämförelsevis senaste, följdenliga innebörden av hur Vladimir Ivanovytj Vernadskij artbestämde mänskligt liv. Dessa utgör vart och ett relativa absoluta mätvärden på människans roll i universums vetande.

Denna uppställning sakförhållanden avser matematikers och modernistiska "musikutövares" inneboende bluffmakeri, ned från nivåerna för den i sammanhanget relevante Johannes Brahms (innan avskräden till rena matematiker som David Hilbert anlände och innan de äkta förebilderna för all slags nutida Satan - Bertrand Russell eller Tony Blair - uppenbarat sig).

Det vetbara måttet på skillnaden mellan människan och alla medlemmar av lägre livsformer återfinns principiellt i det man praktiskt kan betrakta som den mänskliga artens naturliga evolution uppåt, till skillnad mot alla andra kända kategorier av levande arter. Standardmåttet på sådana jämförda förhållanden är att mänskligheten bemyndigats att utvecklas uppåt, och det kategoriskt, genom den mänskliga individuella viljans viljemässiga noetiska förmågor.

Förutom då människan hamnar i moraliskt och fysiskt förfallna beteendetillstånd, som i tyrannerna Zeus och Romarrikets kulturer eller dagens brittiska imperium, har alla mänsklighetens på riktigt sinnesfriska kulturer som hittills har uppträtt befunnit sig i ett visst sakförhållande av evolutionärt framåtskridande - från en art av lägre kvalitet till en av högre. Sett i termer av effektiv påverkan stämmer detta, på det levande mänskliga kemiska verksamhetsplanet, överens med systemförbättringar i den kemiska energiflödestätheten i samhällets ökning av den verksamma energiflödestätheten i vetenskapliga och jämförbara uttryck för språng i själva artens framåtskridande. Kort sagt, det mänskliga framåtskridandets universella fysikaliska princip är verksam.

Den sunda mänskliga kulturen, som exempelvis Kristendomen (om bejakande av sådan fromhet nu tillåts), företräder ett samhälle som ökar dess produktiva kapaciteters förmåga till framåtskridande, mot en ständigt högre nivå av per capita-existens. Motsatta fall, det plågoris som kallas nolltillväxten som det rådande brittiska imperiet använder, utgör systemmodeller exakt överensstämmande med Zeus, Romarrikets eller det [gamla] brittiska (lämpligare kallade "bestialiska") imperiets tyrannier. För oss i USA liknar Bush-Cheney- och Obama-administrationerna Rom, och för närvarande det brittiska imperiet. Samstämmiga kännetecken för dessa imperier har varit att minska planetens befolkning, en befolkning som för närvarande degraderas vad gäller dess intellektuella och fysiska produktivitet, precis som under de nämnda precis nyliga amerikanska presidentskapet.

Kemin: Historiens måttstock

Vi kallar det kemi. Mänsklighetens framåtskridande kommer, rätt förenklat som art mätt, typiskt till uttryck i mänskliga livsprincipens stigande förmåga gentemot djurlivets kapaciteter generellt och i dess relativt absoluta överlägsenhet gentemot icke-levande processers förmågor att verka - och det genom människans viljemässiga ingrepp för avsedd verkan. Framåtskridandet äger sålunda endast rum under en bestående, progressiv ökning av den mänskliga artens produktivkraft och relaterade förmågor. Detta framåtskridande artbestämmer människans absoluta skillnad gentemot alla andra för oss kända arter. En regering av folket baserad på politiken "nolltillväxt i befolkning och levnadsstandard per capita" är en moralisk och praktisk styggelse.

Mänsklighetens enda sanna mått på vårt solsystems historia, och det som vilar där, är hon själv. Det är samma sak som den mänskliga artens mest hedrade mening och ändlösa bedrifter, nu inom den solnära rymden och på väg uppåt mot att bemästra solen och dess solsystem, det solsystem som Johannes Kepler (unikt, de facto) upptäckte.

En fusionsekonomi är det för närvarande brådskande nästa steget, och standard för människans maktkoncentration i solsystemet - och på sikt därutöver.

____________________

1Att ersätta det korrekta "Ett statligt kreditsystem" med "3) Annullera gröna politiken" vore en travesti mot allt vad äkta vetenskaplig princip heter. "Vetenskap" kan endast tillåtas artbestämmas positivt. Endast föregående titel "Ett statligt kreditsystems uppdrag" är tillåten. Eliminera all användning av hänvisning till "grön politik": Blotta användningen av den senare hänvisningen är en bedräglig framställning.