Franklin Roosevelts ekonomiska chockfront

Utforskning av LaRouche-Riemann-metoden

LaRouches ungdomsrörelse i Los Angeles undersöker "krökningen" på Franklin Roosevelts elektrifieringsprojekt för landsbygden, Rural Electrification Administration: hur det förändrade USA:s historia.

Det största felet med all "modern" ekonomiundervisning, från frihandlare till socialist, är dess oförmåga att med vetenskaplig precision kunna peka ut den avgörande skillnaden mellan människor och djur. Endast denna insikt kan utgöra grunden för en giltig vetenskap om mänsklig ekonomi. Återupplivandet av detta väsentliga koncept och dess utarbetning av ekonomen Lyndon LaRouche har varit grunden för ett långfristigt projekt som en grupp av oss på LaRouches ungdomsrörelses (LYM) kontor i Los Angeles gett oss in på.

Denna artikel representerar en sammanfattande diskussion av ungefär ett års arbete, som spänner över ett antal presentationer som ämnar bena ut de specifika detaljerna för LaRouche-Riemann-metoden, genom att använda Franklin Roosevelts ekonomiska politik som en fallstudie.

Detta började som en undersökning av det som LaRouche har kallat "krökningen" för en ekonomisk process, där vi undersökte såväl Carl Friedrich Gauss' och Bernhard Riemanns arbete på komplexa funktioner och LaRouches tillämpning av desamma på ekonomiska processer. Vi fortsatte denna undersökning med studiet av transfinita ordningar i en mänsklig ekonomisk process, där vi använde oss av undersökningen av sådana fysikaliska fenomen som Riemanns förhandsberäkningar av den akustiska chocken i utbredningen av vågor - ett fenomen som LaRouche kallat en "ekonomisk chockvåg". Vi återvände härnäst, efter att ha inspirerats av ännu ett par uppsatser av Lyndon LaRouche,1 till vidareutvecklingen av Gauss' krökningsbegrepp i form av hans arbete på potential. LaRouche har framhållit alla dessa fenomen för att vara avgörande för att förstå de fysisk-matematiska egenskaperna för en karaktäristiskt mänsklig ekonomisk tillväxtprocess.

Vid en första anblick är en uppenbar skillnad tydlig mellan mänskliga processer och djurprocesser - så uppenbar att den till och med medges (med en grimas) av ekologer som annars skulle försöka förneka en sådan skillnad. Detta är det faktum att trots att det har verkat finnas en övre gräns för tillväxten av samtliga djurpopulationer (inklusive "människoaporna"), har tillväxten av den mänskliga populationen fortsatt stadigt - om än med korta, men anmärkningsvärda avbrott - genom hela dess existens (Figur 1). Detta tjänar likväl endast till att beskriva den uppfattade effekten; något som inte nödvändigtvis är unikt för mänskliga samhällen - skulle inte, när allt kommer omkring, en djurpopulation växa på samma sätt givet passande miljöförhållanden? Detta tvingar oss att kasta ännu en blick på vad som faktiskt är den underliggande orsaken till den effekt vi ser: Det har inte bara skett en ökning av den faktiska mänskliga befolkningen, utan även en ökning av den potentiella befolkningen, per enhet landareal, givet vissa miljöförhållanden. Denna potentiella befolkning förändras inte för lägre djurarter, även om förmånliga förändringar av miljöförhållandena (t.ex. den mänskliga handlingen att göra en öken grön eller att göra Mars beboelig för människor) kan möjliggöra en ökning av den faktiska djurpopulationen som annars vore omöjlig.

Den uppenbara första uppskattningen av orsaken till denna ökning av mänsklig potential kan inte heller förnekas av de så kallade frihandlarna och ekologerna som skulle vilja motsätta sig vår inledande premiss: upptäckten, utvecklingen och tillämpningen av nya teknologier av mänskliga sinnen på mänskliga processer. Denna tillämpning kan, också i en första uppskattning, allmänt klassificeras i två skilda områden: ett, de verktygsmaskiner som används i produktion av kapitalvaror; och två, grundläggande ekonomisk infrastruktur såsom sjukvård, transportering, vattenvård samt kraftproduktion och -distribution. När de kombineras utgör dessa den fysiska grunden för en stadig tillväxt av vad LaRouche har kallat mänsklighetens potentiella relativa befolkningstäthet. Följande undersökning har företagits med målet att medvetet förbereda, styra och accelerera denna tillväxt - i såväl produktivitet som levnadsstandard - för att bemöta den nuvarande tvärbranta globala kollaps som nu hänsynslöst förvärras av den ekonomiska politik som är typisk för de George Shultz-styrda Bush- och Schwarzenegger-adminstrationerna. Förhoppningsvis kommer denna undersökning snart att återupprepas i andra delar av världen.

Bonden och depressionen

Den situation som Franklin Delano Roosevelt stod inför när han blev president 1933 var skrämmande. Under president Calvin Coolidge - som installerades efter president Hardings död 1923 - hade finansministern och banklakejen Andrew Mellon systematiskt svultit ut den fysiska ekonomin för att mata en uppsvällande spekulationsbubbla. Mellon hade satt ett tak för utgifterna i den federala budgeten och på så sätt förhindrat investeringar i själva de sorters processer som vi ovan identifierade som nödvändiga för mänsklig utveckling - infrastruktur, utbildning, tillverkning, teknologisk forskning och utveckling osv. - och koncentrerat alla överskottspengar till att betala finansiella skulder. En spekulationsyra främjades, vilket gjorde att aktiemarknaden sköt i höjden medan arbete och fysisk ekonomi kvävdes.

En jordbrukskris efter första världskriget, som skylldes på "överproduktion", men som förorsakades av denna darwinistiska ekonomiska politik av "den bäst lämpades överlevnad", förvärrades avsiktligt av Mellon. Mellon lade, en gång genom president Coolidge och en gång genom president Herbert Hoover, in veto mot ett lagförslag som två gånger antagits av kongressen för att skapa prisregleringar på jordbruksprodukter (genom att tillåta lantbrukare att dumpa överskottet på den utländska marknaden), och tvingade därmed in amerikanska bönder i en fälla, i vilken ju mer de producerade desto mindre betalt fick de för sina produkter. Efter det att Mellons spekulativa galenskap hade skapat börskraschen 1929 under Hooverregeringen, förvärrade Mellon, precis som Bush och Schwarzenegger idag, situationen genom att driva igenom att program av radikal sparpolitik, budgetbalansering och åtstramning, och decimerade fullständigt befolkningen i ett försök att hålla de finansiella intressena flytande.2

Trots införandet och införlivandet av elektricitet i de flesta amerikaners liv, hade endast omkring 10 procent av bondgårdarna elektricitet vid denna tid. Lantlivet var ett slitsamt arbete, som började i gryningen med de första dyrbara timmarna av solljus och slutade kolsvart efter mörkrets inbrott. Ljus från fotogenlampor var farligt och olämpligt, och som en konsekvens av detta, fanns det bara lite eller ingen tid kvar för den mentala utvecklingen för landsbygdens ungdomar (figur 2).

På grund av denna avsaknad av elektricitet frodades sjukdomar, parasiter och undernäring på landsbygden. Föroreningarna av vattnet från uthus förvållade sjukdomar såsom tyfoid och dysenteri, medan hakmaskinfektioner drog musten ur en stor del av befolkningen (med en infektionsgrad på över 50 procent i vissa skolor i den amerikanska södern).3 Bristen på nedfrysningsmöjligheter ledde till ytterligare sjukdomar och undernäring, som, i sin tur, orsakade trötthet såväl som betydande fysiologiska skador på hjärnutvecklingen hos många på landsbygden.4

Trots dessa förhållanden, som enkelt skulle kunna avhjälpas med införandet av grundläggande infrastruktur och bekvämligheter, hade servicebolag vägrat att bege sig till dessa områden. Deras argument var att, i olikhet med de tätbefolkade områdena i städer och förorter, där varje tum av kabel från kraftverket till konsumenten längst bort var ansluten via andra konsumenter, så skulle större delen av den kabel som måste dras för att nå de mest avlägsna lantgårdarna i den underbefolkade södern och mellanvästern i stort sett vara obrukbar och olönsam. Det enda sättet som ett sådant företag ens vore tänkbart, skulle vara om bonden först betalade in pengar för att täcka byggkostnaderna. Detta var naturligtvis omöjligt för alla utom de mest lönsamma gårdarna. Dessutom krävde bondens livsstil så lite elektricitet - och detta huvudsakligen under två till tre timmar just efter solnedgången - att den taxa som man skulle vara tvungen att debitera under dessa timmar skulle vara långt utom räckhåll för någon lantbrukare.5

De elpriser som togs ut på landsbygden översteg med råge priserna i städerna. Roosevelt själv kommenterade år 1938 sin vistelse i Georgia 1924 för att behandla sin polio: "När den första månadsräkningen kom för det elektriska ljuset i min lilla stuga, märkte jag att kostnaden var 18 cent per kilowattimme - ungefär fyra gånger så mycket som jag betalar i Hyde Park, New York." Dessa omständigheter utgjorde ett tillsynes oöverkomligt gränsvillkor, skapat av de oföränderliga lagarna om minskande avkastning och tillgång och efterfrågan (som varje ekonomistudent har dresserats till att kunna tala om för dig) - en produkt av den asymptotiska oändlighet som bildats av själva naturen av ekonomi som en "vetenskapen om hushållningen med de knappa resurserna" (figur 3).

Inbäddade oändligheter

"Oändlighet" är, hursomhelst, en väldigt passande term för denna sorts gräns. Vad betyder egentligen oändligheten? Den första bild som man föreställer sig skulle kunna vara rymdens ofantliga utrsträckning eller kanske en serie tal som växer sig allt större utan ände, eller kanske det största trumfkortet av de alla, "Gud", spelas ut. Dessa "oändligheter", så som de presenteras, lever dock aldrig upp till namnet. De är endast oräknebara: storheter som är "större än vad jag kan föreställa mig". Begränsningen i vart och ett av dessa fall är inte objektiv, utan snarare subjektiv. Så, finns det då inga verkliga oändligheter?

Låt oss ta ett mer rigoröst fall: kardinal Nicolaus Cusanus' kvadratur av cirkeln (figur 4). Försöket att uppskatta cirkelns omkrets med inskrivna och omskrivna månghörningar leder oss till insikten att oavsett hur många gånger vi mångfaldigar polygonens sidor, så förblir cirkeln som figur ouppnåelig på detta sätt. Cirkeln som en verklig (inte föreställd) existens, från polygonens ståndpunkt, är en verklig oändlighet.6 Däremot kan vi begripa och skapa cirkeln - som en figur - som en enskild, ändlig, idé. Oändligheten är här helt enkelt ett tecken på en diskontinuerlig tillståndsändring: en punkt där begränsningarna hos de algebraiska storheterna som genererar polygonen tvingar oss att lämna dem bakom oss, till förmån för ett transcendentalt sätt att framställa dem.7

Diskontinuiteten är av samma kvalitet som det som Bernhard Riemann upptäckte i sin uppsats från 1856, "Om fortplantningen av plana ljudvågor av ändlig magnitud"8 I denna uppsats tar Riemann ett fenomen som observerats av matematiker före honom - det faktum att differentialekvationerna för vätskeströmning alla närmar sig oöverstigliga oändligheter så snart som hastigheterna närmar sig gränsen för fortplantningen av vågor i detta medium - och demonstrerar att denna oändliga diskontinuitet i själva verket är en del av en kontinuerlig funktion av högre ordning. Denna matematiska oändlighet träffas senare på, fysikaliskt, under 1940-talet, som den så kallade "ljudvallen".

Många vid den tiden förklarade denna "ljudvägg" för att vara oöverstiglig: instrumentaliseringen misslyckades; lagarna för stigning verkade uppochnedvända och fick flygplanen att i stället dyka; och manövreringsförmågan försvann nästan helt och hållet, och slungade de som var olycksamma nog att träffa på denna barriär i en hjälplös projektilbana rakt mot marken. Fysikens lagar verkade föreskriva en barriär bortom vilken människan inte tilläts tränga fram. Riemann hade dock redan ett århundrade tidigare demonstrerat att denna "barriär" inte alls var något sådant! Detta fenomen med skenbara oändligheter fascinerade Riemann och skapade grunden för många av hans fysikaliska undersökningar. Dessa "transfinita" ordningar visade sig vara karaktäristiska för fysiska processer i allmänhet, och därför borde det inte komma som någon överraskning att de även uppträder i vetenskapen om fysisk ekonomi.

Precis som brytandet av "ljudvallen", transformerade även elektrifieringen av landsbygden, under Roosevelt-regeringens ledning, geometrin (eller fältet) i vilken de fysikaliska fenomen som observerats av kraftföretagen ägde rum. Och precis som Adolf Busemann och Ludwig Prandtl införlivade Riemanns högre koncept i byggandet de amerikanska plan som under slutet av 1940-talet visade hur den existerande matematiken var föråldrad när det gällde överljudsflygningar, så visade införlivandet av en ny fysisk princip om social organisation i 1930-talets ekonomiska process i USA att de finansiella bokföringsmetoder som företagen använde var inkompetenta. Elektrifieringen av landsbygdsområdena transformerade hela landets produktiva potential och ökade således produktionsmängden av verkliga, fysiska rikedomar såsom kapitalvaror och - ännu viktigare - ett fungerande, utvecklat mänskligt förnuft. Detta på ett sådant sätt att till och med effektiviteten av verksamheten i stadsområdena totalt förändrades.

Den geometriska transformationen av ökad kraft (fysisk ekonomi såsom det definieras här) omdefinierar begreppet om energi (finansiell vinst), och absorberar därmed de inbäddade "oändligheter" hos en fysisk process in i en högre ordningens helhet. Detta är den enda sunda, anti-entropiska definitionen av vinst som den riktige ekonomen (i motsats till bokhållaren) bör tillåta. Reglerna för bokföring, precis som reglerna i matematiken, är där för att brytas, vilket illustrerats av hela historien av mänsklig utveckling fram till idag. Det verkliga skälet till företagens tveksamhet, och till deras höga taxor, var däremot en annan form av spekulativ galenskap som främjats under Mellon. Stora parasitiska finansiella strukturer, kallade holdingbolag, hade fäst sig vid företagen. Genom att köpa upp tillgångar i form av hela företag, levde dessa bolag på företagens uppblåsta aktievärden och betalade av på skulderna genom att suga ut den fysiska ekonomin i form av ökade kostnader och brist på utveckling av infrastruktur, ett fenomen som liknar det som Lyndon LaRouche har illustrerat med hjälp av sin kollapsfunktion "trippelkurvan" (figur 5 och figur 6). Roosevelt attackerade denna galenskap med sitt lag Public Utilites Holding Company Act från 1935 och Federal Power Act 1935, men problemet med att slutligen sprida elektricitet till landsbygden kvarstod.

REA som krökning

Rural Electrification Administration (REA) uppstod ur en arbetsgrupp som jobbade under Franklin Delano Roosevelts ledning, genom en rad beslut som började med dess skapande den 11 maj 1935. När pengar i augusti 1935 fördes över från krishjälpsfonder blev REA en självbetalande låneinrättning och REA-lagen från 1936 konsoliderade REA som en permanent tillsynsmyndighet och låneinstitution. Dess lån gavs såväl för dragning av elkablar som för inköp av apparater av REA:s låntagare. Dessa lån gavs till 2 procents ränta över en lång tidsperiod för att underlätta den fysiska utvecklingen av de berörda områdena. Av de tre alternativ som är möjliga för ett låneprogram - lån till privata företag, lån till kommuner eller lån till jordbrukare som samarbetar, kallat kooperativ - framstod det senare snabbt som alternativet att föredra. En liknande program med långfristigt skapande och fördelning av krediter med låg ränta för produktiva investeringar, föreslås idag av Lyndon LaRouche (figur 7).

En första titt på de inledande, lokala verkningarna av Roosevelts program för elektrifiering av landsbygden avslöjar en del. Prognoserna som gjort av företagen och deras revisorer visade sig vara häpnadsväckande felaktiga (och på många håll även uppenbart ohederliga). Inte bara lyckades bönderna hitta sätt att använda elektriciteten, utan i syfte att göra sin elanvändning lönsam var de tvungen att tänka ut så många sätt som möjligt att använda elektriciteten i sina dagliga arbeten. En enkel, första ordningens finansanalys visade att de elkostnader som betalades av bönderna faktiskt dramatiskt sköt i höjden - det gjorde däremot även avkastningen som en följd av den ökade fysiska produktiviteten på bondgårdarna. Denna snabba tillämpning av teknologi var så nödvändig att REA började arrangera något som kallades "cirkusar" (officiellt känt som Farm Demonstration Tours), i vilka mängden av användningsområden för elen i bondelivet demonstrerades - från matlagning, tvätt och belysning, till malning, hönsens ruvning och hötorkning (figur 8).

Det viktigaste var däremot skapandet av fri energi i form av skapandet av mer tid. Exempelvis skapade införandet av elpumpar för vattensystem, vilket ersatte pumpandet och släpandet av vattenhinkar för hand, 30 extra åttatimmarsdagar för en enkel arbetares aktivitet per år. Det vill säga, innan elektrifieringen spenderades 240 timmar per år till att pumpa och bära vatten från dess käll. En motsvarande mängd tid krävdes för att separera grädde för hand och lika mycket till att rengöra och underhålla lampor som hade fotogen som bränsle.9

Tack vare dessa tre teknologiska injektioner, kunde bonden lägga till tre månader till året - månader som spenderades på ökad fysisk produktion såväl som en nyfunnen fritid för olika former att intellektuell utveckling. Särskilt när elljus en gång hade befriat bonden från beroendet av dagsljus (inklusive tillförseln av tid för kvällsaktiviteter såsom läsning, vilket annars inte existerade), börjar den djupare betydelsen av begreppet "transformerad potential" klarna när man diskuterar böndernas liv.

Transformerad potential

I ett antal av sina senaste uppsatser10 har ekonomen Lyndon LaRouche hävdat att den för vår diskussion mest användbara idén om potential, är den som Carl Gauss stakat ut i sin uppsats om attraktiva och repulsiva krafter som agerar enligt den inversa kvadraten av sina avstånd, såväl som hans verk om jordens magnetism11 För att förstå resonemanget som förs där, prova följande experiment: Ta två starka magneter och försök föra dem närmare och närmare varandra utan att låta dem röra vid varandra. Vad känner du? Det verkar som om det helt klart finns någon kraft som drar de två magneterna närmare varandra (eller håller dem från varandra, beroende på i vilken riktning du har dem). Ytterligare undersökning av styrkan hos denna märkbara kraft skulle avslöja att den minskar med avståndet. Detta beroende av avståndet finns för övrigt även för gravitationskrafter och elektriska krafter. Specifikt så varierar de i proportion till den inversa kvadraten av sina respektive av stånd (1/r2 om vi låter avståndet vara r). Ta en stund och lek vidare med de två magneterna, och reflektera sedan över den kraft som säkert håller dig kvar på planeten jorden.

För att nu förstå den nödvändiga idén om potential, behöver du bara förstå Gauss' följande rättframma iakttagelse: Det finns ingen kraft som agerar för att dra samman de två magneter som du håller. Det finns, faktiskt, inget som drar i någondera magnet. Ingen kraft. "Draget" som du känner är endast en effekt som observeras av sinnesförnimmelserna, och "kraften" mellan de två magneterna existerar därför inte i sig, utan är bara skuggan av något annat, verkligt, fenomen.

Fortsätt att tänka på detta: I fallet gravitation, vad är det som får två massor (du och jorden, till exempel) att dras till varandra? Gravitation? Vad är det? De flesta människor skulle på denna fråga svara med tautologin att det är den kraft som får två massor att genomgå en ömsesidig acceleration.

- Hur vet vi att denna kraft existerar?

- Därför att de massor som är närvarande genomgår en accelaration och Newtons berömda ekvation säger att F = ma (kraften är lika med massan gånger accelerationen).

- Vad är alltså kraften som får de två kropparna att dras till varandra.

- Jo, den kraft som får två kroppar att dras till varandra...

Detta cirkelresonemang är ingen lek, utan snarare en produkt av försöken att förklara skuggornas egenskaper genom skuggorna själva (ungefär som en fysiker försöker förklara den tydligt observerade effekten av ett brännbollsträs skugga på en brännbolls skugga)12 (figur 9).

I stället för att hållas fången i denna fälla, tog Gauss de upptäckter han gjort om transformationen av det av sinnena förnimbara krökningsbegreppet till en faktisk princip för transformationen av en mängd förhållanden som definierar en potential för verkan, och tillämpade dessa upptäckter på fenomenen gravitation, elektricitet och magnetism i syfte att utveckla begreppet om ett potentialfält.13 För att beskriva effekterna av transformationen av ett sådant potentialfält, utvecklade Gauss' student Riemann Gauss' egna originella arbeten om funktioner med en komplex variabel. Gauss hade insett att komplexa tals dubbelt utrsträckta natur - tal som använder kvantiteten √-1 - gjorde det möjligt för dem att representeras, som helhet, på vilken yta som helst. Den enda skillnaden i varje fall skulle vara de komplexa talens relativa positioner. Transformationer av dessa tals relativa positioner motsvarade därför, såsom är fallet i tillämpandet av en matematisk transformation, en transformation av geodetiska linjer av minsta verkan från en yta till en annan (figur 10).

Ta nu denna idé om potential som den "krökning", eller mängd av förhållanden, som definierar möjligheten av verkan och tillämpa det på vår inledande diskussion. Exakt vad är det som orsakar transformationerna av de skalära storheterna tid, produktivitet och den mer komplicerade men ytligt sett skalära kvantiteten levnadsstandard? Kan det vara så att dessa märkbara effekter inte är något annat än skuggor av en underliggande, transformerad mängd av förhållanden? Eller, mer intressant för våra nuvarande ändamål, vad för sorts verkan på detta underliggande fält skulle kunna producera den önskade effekten på storheter såsom den ovan nämnda potentiella relativa befolkningstätheten för mänskligheten? Vi ska ta denna fråga, som redan är främmande för dagens universitetsutbildade "ekonomer" (som faktiskt bara är glorifierade bokhållare, och usla sådana till råga på allt), och återvända till vår tidigare diskussion om Roosevelt-erans lantliga elektrifieringsprogram.

Dirichlets princip och fysisk-ekonomisk potential

För att upptäcka vad det är som definierar det ekonomiska fältet i fallet med den ökade produktivitet som kändes i Roosevelts ekonomi, ska vi ta hjälp av det som Riemann döpte till "Dirichlets princip" och identifiera vad det är som utgör de singulariteter och randvillkor som definierar potentialen för verkan i detta fall. Kom ihåg den roll som fysisk-ekonomisk infrastruktur och verktygsmaskiner har som det fysiska medium genom vilket introduktionen av en ny vetenskaplig princip i mänsklig aktivitet åstadkoms. Dessa saker definierar randvillkoret för en helt ny fasrymd, i vilken t.o.m. aktiviteten i de icke-lantliga områdena av ekonomin transformeras i kraft av dess nya relativa position (analysis situs).

De apparater som demonstrerades i REA:s farmcirkusar, såväl som de som demonstrerades på kooperativsträffar, var helt och hållet de privata företagens produkter. Således, tvärt emot de simplistiska fantasier som George Shultz' Arnold Scharzenegger skulle vilja överföra direkt från sina filmer till ekonomin, var det staten som skapade en blomstring av den privata produktionen, där den privata produktionen på egen hand skulle ha kvävt sig själv.

De nya teknologier som producerats för att få till stånd elektrifieringen av landsbygden (särskilt när man ser det i samband med de totala effekterna av Roosevelts andra projekt för att utveckla infrastrukturen), producerade en explosion i tillverkningssektorerna av ekonomin, som annars skulle varit långt från de drastiska omvälvningar som skedde på den amerikanska landsbygden. Vid tiden för mobiliseringen för andra världskriget, möttes nazisterna, lyckligtvis för mänskligheten, av ett transformerat USA som ett resultat av denna transformerade potential. Roosevelt hade skapat möjligheten för USA att bära mer än hälften av krigets produktiva börda.14

Roosevelts jordbruksminister, Henry A. Wallace, manade till en 25-procentig ökning i produktion av grödor och boskap: 13 miljarder pund15 svin, 128 miljarder pund mjölk, 4 miljarder pund kyckling, 52 miljoner tunnland vete, 88 miljoner tunnland majs, 23 miljoner tunnland bomull.16 Denna börda, imponerande nog i sig själv, försvårades av att bönderna, i de flesta fall, redan hade offrat de flesta av sina skickligaste arbetare i krigsinsatsen. Det var endast tack vare den föregående interna transformationen, som inträffade under Roosevelts REA, som denna stora ökning av skalär produktion gjordes möjlig. Precis på samma sätt är det den inre (geometriska) omorganiseringen av en maskin som möjliggör en högre densitet för dess output i form av energiflödestäthet, utan att det nödvändigtvis krävs en ökning av den energi som tillförs (figur 11, a och b).

Det är precis denna metod av styrd kreditgenerering och stora investeringar i produktion av högteknologisk infrastruktur som behövs idag. För att modellera de önskade processerna, måste vi titta på den vidare utvecklingen av Gauss' koncept om ett potentialfält, genom Bernhard Riemanns arbete på flerfaldigt utsträckta storheter, såväl som hans arbete på Abelska funktioner.17 Möjligheten att göra modeller som i realtid illustrerad denna sorts processer, baserat på verkliga ekonomiska data, representerar ett karäktäristiskt fasskifte i vetenskapen om fysisk ekonomi. Detta innefattar projektering och analys av skenbara oändligheter i avsikt att få till stånd en transfinit förändring i yttringarna av olika skalära ekonomiska storheter, genom att agera på de flerfaldigt sammansatta förhållanden som utgör ett ekonomiskt "fält".

Tillsammans med en välbehövd förändring av politiken, kommer vi då också att ha skapat möjligheten att utnyttja ett fenomen som endast tidvis erfarits i mänsklighetens historia - denna kapacitet att bryta igenom de fysiska begränsningarna på mänsklig utveckling - och transformera det till en enastående, medvetet styrd faktor i mänsklig ekonomi. Denna återgång till ekonomi som en riktig vetenskap, i motsats till den vansinniga kasinomodellen som tillämpas idag, är en avgörande uppgift för LaRouches ungdomsrörelse i den period som ligger omedelbart framför oss och måste vara det kritiska området för vårt fokus.

Sky Shields är en av ledarna för LaRouches ungdomsrörelse i Los Angeles.

 1. Lyndon LaRouche "Cauchy's Infamous Fraud" och "How Most Economists Became Illiterate," EIR, 1 april 2005.
 2. En mer djupgående diskussion av denna period återfinns i rapporten Economics: End of a Delusion, som bl.a. innehåller en teoretisk uppsats med samma namn av Lyndon LaRouche och en studie av Franklin Roosevelts åtgärder för ekonomisk återhämtning, skriven av Richard Freeman.
 3. Deward Clayton Brown, Electricity for Rural America: The Fight for the REA (Westport, Conn.: Greenwood Publishing Group, 1980).
 4. Detta fenomen märks idag i fattiga delar av världen (inklusive USA) och tillskrivs ofta av de okunniga, eller de i ivrig förnekelse, antingen "lathet" eller, vilket är värre, något av den nazistiska rasbiologin inspirerat koncept av rasmässig underlägsenhet.
 5. Detta bör påminna läsare om nuvarande argument mot utvecklandet av den så kallade "tredje världen" idag.
 6. Läsaren uppmuntras att vidare utforska Nicolaus Cusanus' (1401-1464) verk för att skaffa sig ett rigoröst, icke-fundamentalistiskt koncept av en oändlig Gud.
 7. Denna insikt utgör grunden för Cusanus' upptäckt av den transcendentala naturen för talet pi.
 8. På engelska: Bernhard Riemann, "On The Propagation of Plane Air Waves of Finite Magnitude," International Journal of Fusion Energy, Vol. 2, No. 3 (1980).
 9. En liknande effekt av fri energi skulle upplevas om vi införde ett integrerat kollekivtrafiksystem för områden som Los Angeles. Tyvärr kan vi förvänta oss motsatsen från Bush-administrationens nuvarande planerade eliminering av Amtrak, vårt nationella järnvägssystem.
 10. Se följande artiklar av Lyndon LaRouche: "Cauchy's Infamous Fraud" (Executive Intelligence Review, 1 april 2005); "The Power to Prosper" (Executive Intelligence Review, 29 april 2005); "The Revolutionary Aspect of LaRouche's Method" (Executive Intelligence Review, 13 maj 2005).
 11. På engelska: Carl Gauss, "The Intensity of the Earth's Magnetic Force Reduced to Absolute Measurement," översatt från tyska av Susan P. Johnson, tillgänglig på http://www.21stcenturysciencetech.com/Translations/gaussMagnetic.pdf.
 12. Den skalära kvantiten energi är en annan sådan skuggstorhet. Även om det är sant i alla grenar av naturvetenskapen, är detta faktum mest uppenbart i ämnet fysisk ekonomi. Försöket att sköta en ekonomi genom en enkel bokföring av den energi som kommer in och ut, säger nästan ingenting av värde om verklig ekonomi. Den riktiga ekonomen (i motsats till den rena bokhållaren) befattar sig snarare med en maskins (eller hela ekonomins) geometriska egenskaper, som transformerar mängden energi som framställs per enhetsarea. Av denna anledning utvecklade Lyndon LaRouche det geometriska begreppet energiflödestäthet som ett mått med verklig ontologisk betydelse, till skillnad från "energi", som endast är dess observerade effekt. Andra sådana effekter är de skuggkvantiteter som kallas "massa", "hastighet", "acceleration" och "moment".
 13. Detta ska inte förväxlas med Maxwells fältbegrepp, som lärs ut på universiteten idag.
 14. I motsats till myten, var det således Roosevelts först skapade ekonomi som vann krig åt USA, inte tvärtom.
 15. Amerikanska "pounds".
 16. Marquis Childs, The Farmer Takes a Hand: The Electric Power Revolution in Rural America (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1952).
 17. Ytterligare diskussion om Gauss' och Riemanns verk kommer att tas upp i den pågående pedagogiska artikelserien "Riemann For Anti-Dummies", skriven av LaRouches kollega Bruce Director. Hela serien återfinns på http://www.wlym.com.