Finanskrisen har INGET med pengar att göra

Den ekonomiska krisen är i allas tankar. Ändå blir man, om man undersöker problemens natur, bombarderad från alla håll med nyheter om händelser på finansmarknaden. Det är faktiskt en form av hjärntvätt. Genom att upprepade gånger förknippa verkliga begrepp i ekonomin med spelarfantasier kända som finansmarknaden kan vem som helst, som inte är utbildad i riktig fysisk vetenskap, lätt bli förvirrad. Detta enkla faktum kan ge en ledtråd till, varför tusentals Harvard-ekonomer är fullständigt inkapabla till att utforma någon sinnesfrisk lösning på den allt värre röran.

En undersökning som nyligen gjorts av Associated Press hävdar, att 53% av alla amerikaner tror att ekonomin kommer att bli bättre och att börsen kommer att stiga inom tre månader. Vi är skeptiska till att så många amerikaner fortfarande tror det men den allmänna samsynen på ekonomi och finansmarknader avslöjar en avgrundsdjup okunnighet om ekonomi och en mystisk tro på marknaden.

Anledningen till den omfattande inkompetensen  i ekonomi ligger i bristen på förståelse av riktig vetenskap. I "Handel utan valuta", klargjorde Lyndon LaRouche, att det inte föreligger någon vetbar relation mellan ekonomiska värden och finansiella värden.

Han fastställer: "Faktum är att alla priser och därmed sammanhängande värderingar som används i ekonomin dagligdags – till skillnad från den Laputa-vidskepelse som vissa akademiska mystiker sprider till sina lättrogna studenter på Harvard- och Chicagouniversiteten och på andra håll – aldrig är mer än rimliga approximationer; det mytiska ”rätta priset” existerar bara i de vilsefördas huvuden. Till skillnad från vad utilitarister som Jeremy Bentham hävdar, finns det inget asymptotiskt prisvärde som varor måste konvergera mot, som om de befann sig i ”fritt fall”. Det finns inga slumptal i realekonomiska processer, bara charlataner som lär ut en dogm om slumptal".

Att veta eller inte veta

För att förstå principen vi har att göra med, låt oss upptäcka vad det mänskliga psyket kan och inte kan veta. Rita en cirkel och dess diameter (radien är förstås halva diametern). Sätt spetsen på passaren någonstans på cirkeln och börja på en ny, lika stor cirkel tills den vidrör ett nytt ställe på den ursprungliga cirkeln. Rita en till runt den punkten och fortsätt hela vägen runt och du kommer att ha ritat en hexagon eller sexhörning med en sida lika lång som cirkelns radie. Det kan rätt enkelt vetas.

Vi tänker nu skapa en tolvhörning genom att fördubbla antalet sidor på sexhörningen och sedan ta reda på vad vi känner till om sidorna på den figuren. Dela sexhörningens sida AH på hälften vid O och dra en linje från cirkelns mitt, C, till L. Dra en linje från L till H. Den nya linjen LH är längden på den tolvsidiga figurens sida. Men hur lång är den? Tänk efter. Vet du? Det är inte lika uppenbart som på sexhörningen. I det här läget kan någon som känner till den algebraiska formeln trycka in det i sin räknemaskin och fullständigt undvika ansträngningen att fundera ut det själv. Men låt oss vara filosofiska och se vad vi vet om längden på linjen.

Låt oss sätta radien CL = 2. Således är även sexhörningens sida AH = 2 och halva sidan OH = 1. Med Pytagoras sats kan vi få längden på OC genom att jämföra kvadraterna som bildas av sidorna på trianglarna. 22 - 12 = OC2. Således OC2 = 3 och OC = √3. Vad är det talet egentligen? Det kallas irrationellt då det, som det mesta, inte är vetbart i sig självt. Vi ser emellertid att det är sidan på en kvadrat med area 3. Det är lätt att begripa men kvadratroten är inte lika lätt. Man kan försöka trycka in √3 i en räknemaskin men det skulle enbart erbjuda en uppskattning. Det vore mycket, mycket nära men räknaren vet inte vad den egentligen sysslar med. Det mänskliga psyket förstår kvadratroten genom att känna till dess förhållande till dess kvadrat.

Vidare! Återstoden av linjen LO finnar man genom att dra ifrån OC från radien CL. Således LO = 2 – √3. Här har vi två slags tal. Detta kallas apotom. Även om detta ligger längre ifrån direkt vetbarhet är det fortfarande vetbart. Vi kan därför finna längden på tolvhörningens sida, LH, med samma medel som vi fann OC.

LH2 = OH2 + LO2. i.e. AB2 = 12 + (2-√3)2. Ta dig en stund för att friska upp algebran och du kommer att finna, att LH2 = 8 - 4√3. Vi har alltså hittat längden på tolvhörningens sida, LH = √(8-4√3). Men vad hittar vi i den längden? Roten ur roten ur 3) Vilket konstigt tal. Hur kan vi tänka för att förstå det? Det är bara möjligt genom att följa stegen från diametern till radien, via kvadraterna, via apotomen och via kvadraten på apotomen. På så vis är vi 5 grader av vetbarhet bort från diametern.

Men det tillvägagångssättet är alltför algebraiskt. Vår hjärna får en bättre förståelse för vad längderna betyder när vi undersöker areorna. Genom att undersöka triangeln som bildas av sidan och stjärnlinjen HP på tolvhörningen finner vi, att arean på rektangeln som bildas av LH och HP är en fjärdedel av kvadraten på diameterns area. Vi ser även att kvadraterna på sidor LH och HP är lika med kvadraten på diametern! Animationen på LPAC borde göra det tydligare för vidare undersökning.

Det krökta och det räta

Som exempel på hur det mänskliga psyket kan veta genom jämförelser, fråga dig själv: Vad är förhållandet mellan cirkeln och radien. Det är direkt uppenbart att man inte kan göra en månghörning med så många sidor så att det blir en cirkel. T o m en sjuhundramiljardersidig figur är enbart en uppskattning av cirkeln, även om skillnaden är osynlig. Vi måste använda oss av en annan metod för att undersöka detta då vi har att göra med fysiskt rum av olika slag (eller kvalitet).

Med diametern = 1 är omkretsens längd ett decimaltal utan slut (pi eller 3.141592...). Vi finner aldrig det exakta värdet uttryckt i radiens värde. Tittar man på det annorlunda och uttrycker oss i cirkelns värde, genom att vika cirkeln på hälften (vika är ju cirkelrörelse) får man an rät linje i form av en diameter. Stå emot hjärntvätten på universitetet! Tänk inte på tal. Lägg undan räknemaskinen. Det är bara uttryckt som fysisk process som människan tillåts veta något, eller veta vad hon kan veta, om förhållandet mellan cirkeln och dess diameter. Tänk på den fysiska händelse som ägde rum. Får du problem rekommenderas starkt ett papper, konstruera en cirkel och gör experimentet. (Det är kul!)

Transcendent och kontraherat

Cirkelrörelsens transcendenta natur i den fysiska verkligheten blir uppenbar vid längre undersökning. Alla maskiner, som din bil eller en motorsåg, använder någon form av cirkelrörelse. Försök på kul föreställa dig en såg som inte använder vridrörelse. T o m en handsåg fordrar rotationen i axel och armbåge.

I geometrin behöver man enbart ta en cirkel och vika den på hälften för att få en rät linje, diametern i det här fallet. Men vi skulle inte kunna skapa en krökt linje med en given rät. Så det finns ett förhållande mellan en krökt och en rät linje. Inte i proportion men i kvalitativ hierarki. Cirkeln är transcendent (av högre ordning) mot dess kontraherade linje. Låt oss nu verkligen titta på vad vi har gjort.

Alla filosofiintresserade måste någon gång ha stött på en paradox, att en oberörbar idé har berörbara effekter i det materiella. Vad är deras förhållande? Ah! Cirkeln och linjen är egentligen inte alls viktiga. De är bara objekt. Gå upp en nivå och de är faktiskt en enda idé uttryckt i flera matematiska begrepp.

Fysisk-ekonomiska processer och deras kontrakt

Den väsentligaste fysiska rörelsen i den här ekonomilektionen är det mänskliga psykets "cirkelrörelse" i färd med att lösa oklarheter i naturen och upptäcka universella fysikaliska principer. Kommunikationen mellan upptäckterna kommer bäst till uttryck i den fysiska produktionen av infrastruktur, industri och jordbruk. Det resulterar i en förändring i samhällets beteende mot att höja den fysiska produktiva uteffekten för samhället som helhet. Det är ekonomi. (Även kallad fysisk ekonomi för tydlighetens skull) Men processens produktiva uteffekt är inte själva processen. Ett kärnkraftverk och dess processer är exempelvis en konsekvens av vetenskapsmän, ingenjörer, maskinister, byggnadsarbetare o s v, som gått från tanke till handling. Ett kraftverk har därför endast värde som produkt av mänsklig kreativitet, och inte i och av sig själv.

Vi måste se förhållandet mellan ekonomin (transcendent) och finansiella värden (kontraherade) på det sättet. Det är av den anledningen de kallas kontrakt. Real ekonomi kan ALDRIG skapas från pengar. Endast en fysisk ekonomi kan skapa förhållanden för att stabilt system för bankväsen och finanser. Så hur skulle dessa räddningspaket någonsin kunna fungera? Vad finns i en bailout? Hur många bailouts har någonsin skapat ett utvecklat mänskligt intellekt? Hur många tjurmarknader krävdes för att få en människa till månen? Hur många investmentbolag har grundat en suverän nationalstatsrepublik? Det bästa och lättaste sättet att förstå hur verklig ekonomi fungerar är att följa exemplet från Franklin Roosevelts New Deal-politik. Genom att fokusera på den fysiska produktionen i ekonomin, i stället för att oroa sig över den ovidkommande Dow Jones-börsen, kunde Roosevelt främja en ökning av kreativa intellekts upptäckter. Det räddade inte bara landet från ekonomisk ruinering utan även från det av britterna och Wall Street sponsrade Nazistpartiet.

Dagens hot är jämförbara. Länder måste därför hålla en ny Bretton Woods-konferens för att upprätta ett valutasystem med fasta växelkurser och ingå fördrag för långfristiga krediter för samma vetenskapsdrivna intensivutveckling av infrastruktur, industri- och jordbruksutveckling som Apollo-programmet stod för.