Finanskraschen sker nu:

Bara en transatlantisk politisk revolution kan avstyra finanskatastrofen

(Tryck pdf som flygblad!)

Hela det transatlantiska finanssystemet med London och Wall Street som huvudcentra balanserar på randen till ett totalt sammanbrott. Det kan ske vilken dag som helst, vilken timme som helst. Tecknen är tydliga, för alla som inte blundar hårt med båda ögonen. I Italien gick fyra banker omkull förra veckan, och regeringen gjorde tvångsindrivningar från bankkunderna (Cypernmodellen). Puerto Rico har aviserat att man kommer att missa betalningen av en miljard dollar den 1 januari, som en del av en skuldbubbla på 72 miljarder dollar, och flera gamfonder står och faller med den betalningen. Flera hedgefonder, exponerade för Puerto Ricos skulder och konkurserna inom skifferolje- och gasbranschen, har redan kastat in handduken. Detta är bara förebuden om en total kollaps av det transatlantiska systemet, som är överhängande.

Krisen förvärras av den överhängande risken för ett världskrig, utlöst av desperationen i London och på Wall Street över deras egen ohållbara finansiella ställning. Nato och Obama-administrationen har gjort allt de kunnat för att provocera Ryssland, från Natos östutvidgning till utplaceringen av ett unilateralt robotförsvarssystem i Rysslands omedelbara närhet, till moderniseringen av taktiska kärnvapen som inom kort ska utplaceras i hela Östeuropa. Den ryske generalstabschefen general Gerasimov samlade tidigare i veckan de ryska militärattachéerna i Moskva och informerade dem om det ökade hotet från Natos planer på asymmetrisk krigföring med sikte på att störta regeringen i Moskva. Under president Putins tydliga ledarskap kommer Ryssland inte att kapitulera för hoten från Obama och Cameron och deras gelikar. Hotet om ett termonukleärt förintelsekrig är större idag än under det kalla krigets kulmen i Kubakrisen. Den drivande kraften bakom detta är uteslutande Wall Streets och Londons bankrutt.

Lyndon LaRouche har gjort klart att den enda utvägen i denna sena timme är att Republikanerna och Demokraterna lägger sin partipolitiska galenskap åt sidan och samlar sig bakom förebyggande åtgärder som kan förhindra den totala urblåsningen och det kaos som skulle följa, om ingenting görs nu. Det betyder ett totalt brott med den politik som förknippas med president Obama, Hillary Clinton och Donald Trump. Det betyder ett äkta återupplivande av den politik som president Franklin D. Roosevelt förde under sina första hundra dagar i Vita huset. Ja, bankdelning är absolut nödvändigt i alla de transatlantiska länderna, och därutöver behövs omgående en massiv tillförsel av offentliga krediter, som FDR ombesörjde genom sin Reconstruction Finance Corporation, för att skapa arbetstillfällen, bygga infrastruktur och sätta igång en uppgradering av arbetskraftens produktivitet, som har förstörts av fyra decenniers monetaristisk galenskap.

Lyndon LaRouche har ställt upp de fyra huvudpunkterna för att kunna skapa en genuin fysisk-ekonomisk återhämtning:

* Återinför bankdelning, dvs en fullständig åtskillnad mellan vanlig affärsbanksverksamhet på den ena sidan och på den andra sidan den spekulation som bedrivs av finansbolagsverksamheter, fonder och i bankernas egenhandel, där man leker med insättarnas pengar utan någon tanke på den produktiva ekonomins kollaps. Genom denna nödvändiga bankdelning går Wall Street i konkurs och deras gigantiska spekulativa skulder raderas. Dessa kan hur som helst inte betalas av skattebetalarna och är dessutom illegitima. Bankdelning raderar också den politiska makt som bankkartellen i London och på Wall Street nu innehar.

* Sätt igång en massiv tillförsel av offentliga krediter till den reala ekonomin, via det återupprättade affärsbankssystemet och via myndigheter. Denna rooseveltska lösning är den enda fungerande utvägen idag och den ekonomiska politiken går tillbaka på USA:s första finansminister Alexander Hamilton. Om Hamiltons syn på nationalbanksverksamhet och offentliga krediter återinförs, så betyder det att man lägger om kursen direkt. Det kommer att ta flera år att genomföra kursändringen fullt ut, men det måste börja nu.

* Fokusera investeringarna på de områden som kan bidra mest till att öka energiflödestätheten i hela ekonomin, t.ex. infrastruktur, vetenskaplig och teknologisk forskning och utveckling. Det betyder tusentals miljarder dollar i kapitalinvesteringar i det transatlantiska området, för att bygga upp ett infrastrukturnät för 2000-talet och utbilda en ny generation ungdomar som nu saknar utbildning till att bli en högt kvalificerad arbetsstyrka som kan återuppliva ett modernt system för fysisk produktion.

* Bedriv forskning i den vetenskapliga forskningens framkant, med utgångspunkt i den store ryske naturvetaren V.I. Vernadskijs arbete i 1900-talets början på biokemins och noosfärens område. Här måste ingå en internationell kraftsamling för att uppnå kommersiell fusionskraft, en väsentlig komponent i nästa skede i utforskningen av rymden, och dessutom en lösning på behoven av energi och vatten i en värld som nu går mot en sammanbrottskris av medeltida proportioner.

I Europa behövs lika kraftfulla åtgärder som i USA, varav den första är att upplösa Europeiska unionen, som har blivit inget annat än ett verktyg för att tvinga på de förut suveräna nationerna en rent fascistisk åtstramningspolitik, som nu har nått folkmordsnivåer. I Italien, där fyra banker nyligen gick omkull, användes EU:s Cypernmodell för tvångsindrivning av bankkundernas tillgångar. Detta övergrepp har redan orsakat ett självmord, och från 1 januari 2016 blir övergreppen lag för bankriser i EU:s alla länder. Folkmordsförhållanden har redan tvingats på Grekland och Cypern, och Spanien, Portugal och Italien upplever alla existenskriser, under EU-tyranniet.

Krisen är här och nu. Åtgärderna ovan kan och måste börja införas de närmaste dagarna - innan den transatlantiska kraschen drar igång kaos och folkmord i en omfattning som snart blir omöjligt att få stopp på. En mobilisering av ledande institutioner och modiga medborgare på båda sidor om Atlanten behövs för att driva igenom den ändring av politiken som är nödvändig.

Människan har utrustats med den unika förmågan att forma en framtid där hela mänsklighetens gemensamma mål kan eftersträvas i ett samarbete mellan ledande nationer, grupperade kring projekt som Världslandbron. Frågan som nu ligger på bordet är: Kommer du och dina landsmän och ledare att visa sig ha den moraliska förmågan att överleva genom att bryta med gamla trender och välja ett sant mänskligt handlingssätt? Mänsklighetens överlevnad ligger på bordet, i väntan på ditt beslut.

Läs mer om den italienska bankkundens självmord på http://www.larouche.se/nyheter/2015/12/16/eu-s-nya-regler-for-bankkriser-dodar

och krislösningen på http://larouche.se/gs

På engelska:

Om Puerto Ricos skuldkris: https://larouchepac.com/20151215/puerto-rican-default-looms och https://larouchepac.com/20151215/savage-vulture-funds-are-killing-puerto-rico

Om oljeindustrins skuldkris: https://larouchepac.com/20151202/oil-bust-dragging-down-us-economy

Om fastighetsskuldkrisen: https://larouchepac.com/20151112/commercial-real-estate-debt-sitting-humptys-fence-leveraged-loans-junk-bonds-sub-prime-auto

Om skuldbubblans effekter: https://larouchepac.com/20151105/qe-inflated-wall-street-screwed-main-street-says-wall-street

Om lösningen genom bankdelning: https://larouchepac.com/policy/glass-steagall

och ett hamiltonskt kreditsystem: https://larouchepac.com/policy/credit-system