Europas framtid: Fascistisk diktatur eller samarbete mellan fria folk? Det blir som du vill!

Detta tal hölls på en tisdagsdemonstration för en folkomröstning om Lissabonfördraget den 29 april 2008. Dessa demonstrationer kommer att fortsätta runtom i Europa, och i Sverige varje tisdag kl 16-18 på Sergels torg i Stockholm, ända tills det blir en folkomröstning.

Se en video av talet: Del 1 Del 2

God eftermiddag, mina damer och herrar! Ni som just nu befinner er på Sergels torg i Stockholm denna fina eftermiddag på våren 2008, kanske inte vet att ni just nu befinner er mitt i ett stort historiskt ögonblick. Under loppet av detta år, 2008, kommer det att avgöras om Europas framtid blir ett samarbete mellan fria folk, fria länder, som styrs av fullvärdiga medborgare, eller en överstatlig, fascistisk diktatur; ett imperium där ekonomin kollapsar, där människor behandlas som kreatur, och där ungdomar tvingas ut i kriminella angreppskrig runtom i världen, i imperiets namn.

EU:s nya grundlag, kallad Lissabonfördraget, innebär att nationalstaterna förintas; dvs. man tar bort den princip som ligger till grund för den moderna europeiska civilisationen. Man vill gå tillbaka till den ordning som rådde under medeltiden, där allt var privatiserat, och där alla beslut fattades av en privilegierad minoritet, en oligarki, adeln. Det var endast genom några modiga personer på 1400-talet, genom den italienska renässansen och kardinal Nicolaus Cusanus' skrifter som idén uppkom om att en stat endast är legitim när den försvarar befolkningens allmänna bästa. Den är denna idé som Lissabonfördraget vill förstöra. Om du inte har nationalstater, med folkvalda representanter, som kan skydda sina medborgare, är det som att gå tillbaka till feodalismen.

En av upphovsmännen till det här EU-fördraget, Italiens inrikesminister Giuliano Amato, har sagt att han vill gå tillbaka till det samhällsskick som rådde under medeltiden, på 1300-talet. Han påstår att allt var vackrare och friare, folk hade det bättre, allt var renare. Det kanske var fallet för 1% av befolkningen; men 99% var fattiga, de dog tidigt, de hade ingen sjukvård, de var analfabeter. Sanningen är att utan nationalstater, där man kan välja sina representanter, som kan försvara hela befolkningens allmänna välfärd, går vi mot en ny mörk tid, med massor av privilegier för en liten minoritet, men där den stora majoriteten människor behandlas värre än boskap. Detta är den sorts politik som Lissabonfördraget förordar.

Många av er tror nu säkert att jag överdriver; att jag använder alltför stora ord. Ni tänker kanske, att "Så illa kan det väl ändå inte vara. Det har jag inte läst något om i tidningarna. Det har de inte sagt något om på TV."

Låt mig därför göra något som de, skandalöst nog, hittills inte har gjort i tidningarna eller på TV, nämligen att gå igenom lite av innehållet i det här Lissabonfördraget, så att ni förstår varför jag sade det som jag sade i början: att Lissabonfördraget skulle avskaffa demokratin och nationalstaterna i Europa.

Först och främst kommer makten att förflyttas från de nationella parlamenten, som t.ex. Sveriges riksdag, till Bryssel. Beslut på nästan alla områden (tullar, fiske, handel, arbetsrätt osv.) tas i Bryssel, och ges sedan endast som riktlinjer till de olika nationella parlamenten, som i praktiken endast kommer att få i uppdrag att utföra det som EU beslutat om. Det spelar då ingen roll vem du röstar på, för politiken bestäms ändå i Bryssel. Och om det råder någon konflikt mellan Sverige och EU i en viss fråga, så vinner EU, eftersom EU-rätt kommer att stå över nationell rätt. Nationernas vetorätt avskaffas på de allra flesta områden. EU får en president, en utrikesminister, en åklagarmyndighet med mera, med stora maktbefogenheter.

Nu kanske någon säger att det är bra om vi kan vara med och påverka vad som händer i Europa. Sanningen är dock den att de representanter som det svenska folket valt, inte har en chans att påverka beslutsprocessen i EU. För de valda representanterna i EU-parlamentet har bara en rådgivande funktion. De har bara makt att föreslå ändringar av redan formulerade lagar.

Det är det Europeiska Rådet, med EU:s premiärministrar, som själva kan göra ändringar i alla fördrag. De utser en EU-president, som får stora maktbefogenheter, och de utser denne president i privata, hemliga förhandlingar, i stället för att välja president demokratiskt.

Kommissionen utgörs av tjänstemän som INTE har valts av befolkningen.

Ministerrådet tar oftast sina beslut bakom stängda dörrar. Dokumentation från deras möten är inte ens tillgängligt för medlemmar av EU-parlamentet. Här finns ingen vetorätt, utan det är kvalificerad majoritet som gäller. Ett litet land som Sverige får väldigt lite att säga till om, och kan lätt köras över.

Dessutom finns det 3000 arbetsgrupper som verkar under kommissionen, och 300 under ministerrådet. Medlemmarna i dessa arbetsgrupper är okända för allmänheten, de har inte valts av befolkningen, de är inte ansvariga inför befolkningen. I praktiken bestäms 85% av alla lagar i dessa hemliga arbetsgrupper: Ingen som står utanför har någon åtkomst till den lagstiftande processen inom dessa arbetsgrupper. Så man flyttar inte bara makten från nationalstaterna till EU; man flyttar också makten från väljarna till byråkraterna.

Så tala om förakt för demokratin och förakt för befolkningen!

Lissabonfördraget innehåller dessutom en så kallad "solidaritetsklausul". Medlemsländer bidrar, "solidariskt", med vapenmateriel och trupper för militära interventioner runtom i världen. 22 av de 27 EU-länderna är också medlemmar av NATO, som därmed nästan smälter samman med EU. EU blir en militär union, en försvarsunion, eller ska vi kanske kalla det, en angreppsunion. Ett land som Ryssland sätter likhetstecken mellan EU:s östutvidgning och NATO:s östutvidgning, som en militär upprustning för att omringa Ryssland. Man vill med gamla imperiemetoder förhindra att Ryssland, Kina och Indien ska bli framtidens världsmakter. Detta ska EU under Lissabonfördraget användas till. Det är inte bara i strid med Sveriges politik av militär alliansfrihet. Det är en politik, som, om vi låter den fortsätta, kan leda till 2000-talets första världskrig.

Om Europas folk själva får bestämma om de vill ha ett imperium eller inte, så kommer de helt klart att tacka nej. Och det har de faktiskt redan gjort. År 2005 fick medborgarna i Frankrike och Nederländerna möjlighet att folkomrösta om EU-konstitutionen, och den stora majoriteten tackade då nej till den. Nu kommer man med en text, som är mycket mer svårläst, men i alla viktiga punkter IDENTISK med EU-konstitutionen, som folket redan tackat nej till. Fast den här gången ska man utan debatt, utan diskussion, utan folkomröstning, driva igenom något som befolkningen redan tackat nej till. Den här gången är det inte heller meningen att du som medborgare ens ska kunna förstå vad premiärministrarna skrev på i Lissabon i december i fjol. Sent omsider har en konsoliderad version av fördraget getts ut. Där står följande att läsa:

"Till läsaren: Denna utgåva är provisorisk. Under tiden fram till Lissabonfördragets ikraftträdande kan ett antal rättelser av en eller flera språkversioner komma att göras, i syfte att rätta de eventuella fel i Lissabonfördraget eller nuvarande fördrag som kan komma att upptäckas."

"Denna text har tillkommit för dokumentationsändamål och Europeiska unionens institutioner ansvarar inte för den."

Man avsäger sig alltså ansvaret för den enda text man gjort tillgänglig för befolkningen! Tala om förakt för demokratin och förakt för befolkningen!

Så vad betyder då allt detta? Vad detta betyder är att det nu har blivit dags för oss här i Sverige och i andra länder, att bestämma oss för vilken framtid vi vill ha. Det blir som vi vill!

Det finns hopp. Som svar på ett upprop av Etienne Chouard, som ledde kampen mot EU-konstitutionen i den franska folkomröstningen 2005, finns det nu demonstrationer mot EU-fördraget i fler än 30 europeiska städer.

En undersökning visar att 75% av alla européer är för folkomröstning, medan bara 20% är emot det.

I Tjeckien ska konstitutionsdomstolen undersöka legitimiteten av fördragets innehåll och hela proceduren. Liknande saker är på gång i Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien, Danmark och Storbritannien.

Irland folkomröstar den 12 juni. De irländska bönderna demonstrerar mot att deras och folkets intressen spolats ner av EU-byråkratin, trots hungerkatastrofen i världen. (Detta ska Ulf Sandmark tala vidare om.)

I Tyskland ratificerade förbundsdagen Lissabonfördraget förra veckan, men det skedde inte utan debatt. En ledamot jämförde t.ex. fördraget med Hitlers Ermächtigungsgesetz 1933, då parlamentet röstade för att avsäga sig sin egen makt, vilket öppnade för nazisternas diktatur, där den lagstiftande makten förflyttas till "institutioner som icke är demokratiskt legitimerade", precis som i Lissabonfördraget. Sista ordet är ännu inte sagt i Tyskland.

I Österrike har fördraget också redan ratificerats. Trots detta var det i lördags en stor demonstration, med tusentals människor, i Wien. I Österrike är neutralitetsprincipen väldigt djupt rotad, med tanke på den erfarenhet man haft av annektering in i ett imperium. Professor Hollander talade om en våldtäkt på det österrikiska folket. Andra jämförde EU-fördraget med nazisternas Anschluss för 70 år sedan, och varnade för att förlora de sista resterna av demokratin. Fler demonstrationer är planerade där.

Så det här är ingen juridisk eller akademisk fråga. Det handlar heller inte om samma gamla vanliga argument för eller emot EU. Detta handlar om Sveriges, Europas och världens framtid. Och det blir som ni vill!

Vi behöver ingen en överstatlig byråkrati som inte är ansvarig inför någon. Vi behöver en allians av suveräna nationer, regeringar, folk, som arbetar tillsammans för att göra gott. Det blir som ni vill!

Du bestämmer själv om du väljer att vara en passiv undersåte i ett kollapsande imperium, ELLER en fullvärdig medborgare i en suverän stat som tillsammans med andra suveräna stater arbetar för alla människors rätt till välstånd, utveckling och lycka. Det blir som DU vill!

gå med i tisdagsdemonstrationerna, och låt oss vinna detta slag för mänskligheten!

Tack.