EIR-seminarium: Organisering på det upphöjdas nivå

Det hör inte till vanligheterna att man anordnar ett seminarium i juli månad, under sommaruppehållet i Europa, men med tanke på den pressande ekonomiska kollapsen i världen, visade sig att det fanns en stark längtan bland institutionella kontakter på hög nivå från Europa, Sydvästasien och Afrika att diskutera Lyndon LaRouches lösning på krisen.

Helga Zepp-LaRouche, ordförande för det internationella Schillerinstitutet, som ledde endagskonferensen den 26 juli i Wiesbaden, Tyskland, började diskussionen med en genomgång av den strategiska situationen, i ljuset av den pågående hyperinflationistiska explosionen av det internationella monetära-finansiella systemet, vilken bara dramatiserats ytterligare genom de katastrofiska beslut som på senare tid kommit från Europa och USA. I ett citat av 1400-talsfilosofen Nicolaus Cusanus sade Zepp-LaRouche att inga sekundära lösningar vid denna tidpunkt kommer att ha någon effekt. I tider av existentiella kriser, såsom den nuvarande, ligger lösningen på den högsta möjliga nivån.

Detta uttalande tog alla med överraskning, som det verkade, eftersom diskussionen omedelbart återgick till underordnade taktiska frågor om maktbalans m.m. Vissa var oroade över huruvida ett Nytt Bretton Woods-system, såsom Zepp-LaRouche föreslagit, faktiskt skulle vara möjligt idag, innan en världsmakt etablerat sig själv utan konkurrens militärt, på samma sätt som USA gjorde efter andra världskriget. Andra påpekade att en framgångsrik mobilisering för en ny, rättvis finansordning först skulle kräva ett stort stöd bland befolkningen.

För de flesta människor som omges av oräkneliga krafter, som Friedrich Schiller uttrycker det i sin uppsats "Om det upphöjda", uppstår en olycklig motsägelse mellan driften och förmågan. Således fann deltagarna det till en början svårt att föreställa sig hur en ny världsekonomisk ordning skulle kunna upprättas. Hur kunde man lita på USA, nu när detta land verkar under militärdoktrinen "A Revolution in Military Affairs" och inte längre är i skick att genomföra ett konventionellt krig? Och vidare, är det inte en långsökt tanke att Indien, Kina och Ryssland skulle samarbeta med USA inom en nära framtid, givet den kombinerade svagheten hos den nuvarande amerikanska presidenten och de presumptiva presidentkandidaterna?

Om man tar bort Lyndon LaRouches unika personliga roll, att organisera en strategisk allians mellan de "fyra stora", och även bortser från det som Schillerinstitutet redan lyckats med, som en relativt liten kraft, "att utföra mirakel", så verkar hindren oöverstigliga, påminde Zepp-LaRouche gästerna. "Vår rörelse byggdes upp för det här ögonblicket", fortsatte hon och betonade LaRouches exempellösa meriter som ekonomisk prognosmakare genom åren. "Saken är att inte känna sig liten när man tar sig an problemen."

Resolutionen antas

Detta var den upphöjda intervention som banade väg för det enhälliga antagandet av en resolution om lösningen på den världsomfattande krisen.

Den patriotiska benägenheten hos var och en av de prominenta personligheter som var närvarande, fick dem att inse att endast genom att engagera sig i en internationell mobilisering för att påverka USA, kunde det bli möjligt att sätta ett världsomspännande återhämtningsprogram på dagordningen, speciellt för de projekt som det finns ett desperat behov för i Afrika och Sydvästasien.

Representanter från utvecklingsländerna uttryckte brådskan för deras nationer att övervinna livsmedelskrisen, som för dem är en fråga om liv och död. Deras största utmaning, sade de, var att besegra underutvecklingen genom investeringar i jordbruksteknologier för att öka matproduktionen. De hoppades att seminariet skulle kunna så fröet till en konferens för statschefer för att diskutera dessa frågor.

De europeiska deltagarna var även angelägna om att diskutera sakernas tillstånd efter irländarnas nejröst till Lissabonfördraget i juni. Många av dem hade aktivt varit med om att sätta igång en bred diskussion i sina respektive länder om den tveksamma demokratiska legitimiteten för EU:s imperialistiska överstatliga struktur. Massmediernas roll i att antingen mörklägga debatten, eller presentera en partisk bild av fördelarna med fördraget, tolkades som en chans att direkt organisera befolkningen att ge sig ut på gatorna i protest, som i Österrike och Frankrike.1

En sak är i alla fall säker: Finanssystemets pågående sammanbrott kommer att se till att nationella regeringar inte längre kommer att kunna försvara beslutet att vara kvar i EU, allt medan deras befolkningar fortsätter att lida. Det beslutades därför att trappa upp mobiliseringen på europanivå. Som en rättsexpert uttryckte det: "Jag vill hålla kontakten med orosstiftarna!"

Lyndon LaRouches anförande på eftermiddagen, på telefon från USA, berikade diskussionen oerhört, och erbjöd en insikt in i hans strategiska perspektiv för den omedelbara framtiden, särskilt angående USA:s roll i sammanhanget av en ny, rättvis världsekonomisk ordning. Han uppmuntrade deltagarna att hålla nerverna under kontroll i detta krig mot en ny mörk tid, eftersom detta är ett krig vi måste vinna, i stället för att vänta och se vad som kommer att hända med oss. Detta var hans svar på de frågor som handlade om alternativet till globaliseringen, vilket, som LaRouche påpekade, endast kan vara en återgång till Franklin Roosevelts princip om en gemenskap mellan suveräna nationalstater.

Från min egen synvinkel som en LYM-organisatör från Afrika, gav uppgiften som ligger framför oss en påminnelse om Schillers insikt om det sinnelag som krävs för att satsa på seger i en sådan situation, där detta av allt att döma verkar "långsökt": Den själsstämning som är likgiltig för om det sköna, goda och fullkomliga existerar, men med yttersta stränghet fordrar att det som existerar ska vara skönt, gott och fullkomligt, kallas företrädesvis stor och upphöjd, eftersom den innehåller en skön karaktärs alla realiteter utan att dela dess begränsningar.2

Därför manar vi Dig, läsaren, att samla in så många underskrifter som möjligt för resolutionen och att gå med i mobiliseringen, som om ditt liv hängde på det, för det gör det verkligen, och mycket mer därtill!


BüSo (Medborgarrättsrörelsen Solidaritet), lett av Helga Zepp-LaRouche, organiserar i Tyskland för ett Nytt Bretton Woods-system, likt det som skapadas av USA:s president Franklin D. Roosevelt.

  1. Även här i Sverige hölls demonstrationer. LaRoucherörelsen i Sverige - EAP anordnade varje tisdag manifestationer på Sergels torg i Stockholm, ända tills fördraget var besegrat. --Red.
  2. Friedrich Schiller, "Om det upphöjda". Boken "Friedrich Schiller - frihetens skald", där denna uppsats ingår, kan beställas från LaRoucherörelsen i Sverige.