EAP:s alternativa Sverigebygge!

Bildtext: Anders Borg kallar magnettåg "science fiction", men varje dag åker tusentals passagerare från Shanghai stad till Shanghais flygplats med magnettåg. Ett sådant magnettåg som EAP vill se byggt i Sverige och Norden skulle med sin hastighet på 500 km/timme sänka restiden mellan Stockholm och Göteborg till 59 minuter och Köpenhamn till 75 minuter.

Varför går vi till val vart fjärde år för att välja styrande församlingar; riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige? Varför har vi en regering i Sverige? Vad är det som gör en regering legitim? Det är frågor som varje medborgare borde ställa sig inför den 14 september. Enligt EAP:s uppfattning är en regerings uppgift att, för att parafrasera inledningen till USA:s konstitution, bygga ett perfektare land, etablera rättvisa, behålla lugn i landet, sörja för det gemensamma försvaret, främja den allmänna välfärden, och säkra frihetens välsignelser för oss själva och våra efterkommande. Det är också medborgarnas skyldighet att se till att vi har en sådan regering. Det är uppenbart för alla som sätter sig in i Sveriges efterkrigshistoria att varken våra regeringar eller medborgarna har uppfyllt sina skyldigheter sedan mitten av 1970-talet. Vi befinner oss i slutet av en 40-årig tragedi.

Som en effekt av sammanbrottet av Franklin D Roosevelts ekonomiska efterkrigssystem drabbades Sverige och övriga västvärlden av upprepade kriser från början av 1970-talet. Investeringarna, alltså byggandet för framtiden, minskade med en tredjedel och reallönerna började sjunka 1976. Det skulle dröja 20 år, till 1996, innan de kom tillbaka till samma nivå. Man kan med rätta påstå att Sverige slutade bygga för framtiden för 40 år sedan. Detta är orsaken till att allt fungerar sämre och sämre i vårt land. På ytan kan det tyckas att vi i Sverige har det bra. Alla som jobbar har en hög materiell standard, men det beror på att vi inte ens underhåller det befintliga samhället utan låter det förfalla och i stället konsumerar varor tillverkade i länder där levnadsstandarden och lönerna är väldigt låga. Om dessa länder lyckas ta sig ur fattigdomen kommer Sverige inte längre ha något att leva av.

En plattform för Sveriges framtid

För att bryta denna nedåtgående process behövs genomgripande förändringar i det svenska samhället. Vi måste återgå till att vara ett produktivt samhälle där landets samlade produktivitet hela tiden ökar. Med produktivitetsökning menas att vi med mindre arbete producerar mer. För detta krävs utbildad arbetskraft, en fungerande och effektiv infrastruktur som hela tiden leder till högre energitäthet och blir bättre och bättre. All planering måste utgå från hur vi vill att framtiden ska se ut. För att detta ska vara möjligt måste vi sluta med all åtstramnings- och sparpolitik. Det viktiga med all verksamhet, privat såväl som offentlig, är att den är väl fungerande och leder oss mot de mål för framtiden som vi sätter upp. Ur nationens synpunkt är ett företag till för att bidra till framtidsmålet och inte att ägarna ska tjäna pengar.

Vad vill vi bygga?

Sverige är en suverän nation som bygger vad vi vill. Vad vi först vill bygga är vackra städer och ett landsomfattande magnettågsystem för att stoppa utarmningen av områdena utanför storstadsområdena och universitetsstäderna. Samtidigt måste den befintliga infrastrukturen underhållas och förbättras. Planeringen av nya, moderna kärnkraftverk måste startas omedelbart. För detta krävs att investeringsvolymen snabbt ökar med mellan 300 och 400 miljarder om året. Målet med detta är att återskapa Sverige som industrination som kan vara med att bygga en bättre värld.

En av svårigheterna som vi står inför är att de flesta i dag inte förstår skillnaden mellan ett företag eller ett hushålls ekonomi och nationens ekonomi. Om ett företag eller en person har mycket pengar, säger vi att de är rika och välmående. Det beror på att de kan ta del av produktionsresultatet i landet eller från utlandet. Det som gör ett land rikt är inte pengar, utan just förmågan att producera eller mera exakt förmågan att hela tiden förbättra förmågan att producera vad ett sådant samhälle behöver.

Vackra städer och blomstrande småorter bidrar till ett kreativt och optimistiskt samhällsklimat. I en stad blandas en mängd olika aktiviteter, som boende, affärer, kontor, kulturaktiviteter, småindustri, hantverkare, restauranger, parker, sjukhus, skolor och annan serviceverksamhet. Ett bra exempel på detta är Stockholms innerstad. Ett dåligt exempel är Stockholms förorter där man medvetet har separerat de olika verksamheterna till olika områden. Handel på ett ställe, bostäder på ett annat ställe, industri och kontor på ett tredje ställe. Dessutom är dessa förorter isolerade från varandra, oftast slumpmässigt utslängda i skogen utan vägar mellan dem. Dessutom är alla hus likadana och inget försök att bygga vackra hus har gjorts. Ingen flanerar i förortsmiljö. Denna typ av stadsplanering måste bort. Om man inte har för avsikt att bygga ett vackert hus ska man inte få byggnadstillstånd. Stadsplanerarna måste tänka om på order av politikerna. En stads bas är slutna kvarter med variation på vackra hus med insprängda parker och andra öppna platser.

Vi behöver en skola som ger en utbildning som skapar medborgare som samtidigt är patrioter och världsmedborgare. Ungdomsskolans viktigaste uppgift är att lära eleverna att kunna avgöra vad som är rätt eller fel och vad som är sant eller falskt. Detta sker bäst genom att undervisningen består av en blandning av klassisk kultur, historia och naturvetenskap. Inom historia ska målet vara att skapa en förståelse av historiska utvecklingsprocesser, vilka idéer som låg bakom nationers, folkgruppers och personers handlingar. Ett bra exempel är att vintern 1933 kom två världsledare till makten. I Tyskland blev Adolf Hitler rikskansler den 30 januari och i USA installerades Franklin D Roosevelt som president den 4 mars. Att undersöka och förstå hur det kom sig och vilka idéer som låg bakom dessa två diametralt motsatta politiker lär en mycket om historia. Hur kan man veta att Hitler var en katastrof och att Roosevelt räddade oss från denna katastrof. Ett annat mera närliggande exempel är skillnaden mellan Gunnar Sträng och Kjell-Olof Feldt som socialdemokratiska finansministrar. Sträng var besatt av att utrota fattigdomen i Sverige och förstod att det enda sättet var att höja hela landets produktivitet. Feldt medverkade aktivt i nedrivandet av det system som Sträng använde sig av.

Inom naturvetenskapen, som studerar universums principer, ska startpunkten alltid vara originalskrifterna av de personer som gjort stora framsteg inom sina områden. Som exempel kan nämnas Platon, Nicolaus Cusanus, Johannes Kepler, Gottfried Leibniz, Carl Friedrich Gauss, Bernhard Riemann och Albert Einstein. Det är viktigt att inte bara förstå upptäckter, utan också hur de kommit till; något som dagens akademiska värld inte befattar sig med.

Vad är då frihetens välsignelser som det talas om i USA:s konstitution? Det är att alla har rätt att delta i arbetet att bygga en bättre nation och en bättre värld. Dessa suveräna nationer, inklusive Sverige, måste leva upp till Westfaliska fredens anda, där det sägs att nationer är suveräna och att deras första plikt är att hjälpa sina grannar.

Läs mer om varför Sverige som nation måste satsa på magnettåg i EU-valpamflettens artiklar:

Trafikverkets höghastighetståg: Dyrt, långsamt, begränsat och sent!
Vi vill ha en framtid för Sverige!

Jämför Alliansen förslag "Sverigebygget" här

Tillbaka till Valpamfletten!