EAP med i EU-valet: Det enda alternativet för Europa!

Idag, den 13 mars, anmälde EAP listan med 18 kandidater till Europaparlamentet till Valmyndigheten. Valet äger rum den 7 juni 2009 men det politiska kriget är redan igång.

Vi deltar i valet, inte därför att vi tror att EU eller Europaparlamentet representerar ett bättre system än systemet med suveräna nationalstater i samarbete, utan därför att LaRoucherörelsen och EAP är det enda valet svenskar och européer har för att överleva den värsta finanskrisen i mannaminne.

Lyndon LaRouche är den amerikanske ekonomen och statsmannen som förutsåg krisen som en systemisk global ekonomisk och moralisk samhällskris (inte en konjunkturkris, recession eller depression). Nu när regeringar, parlament, centralbanker och ekonomiska experter har tömt ut hela sin repertoar av monetära knep och manipulationer till ingen nytta, är det  LaRouche som sitter inne med lösningen. LaRouches lösning, som EAP här i Sverige har förespråkat i många år och informerat såväl politiker som medborgare om, bygger inte på hur man manipulerar pengar, utan på en förståelse av vad människan är och hur hon förhåller sig till det som rätteligen beskrivs som Fysisk ekonomi.

Vi och våra systerpartier i Europa (BüSo i Tyskland, Schillerinstitutets vänner i Danmark, Solidarité et Progres i Frankrike och Movimento Solidaritá i Italien) är därför unikt placerade för att leda de politiska krafterna i dessa europeiska nationer, deras befolkningar och hela EU undan krisen och i riktning mot en ny, rättvis ekonomisk världsordning. Huvudfokus för vårt internationella arbete, som avspeglas i våra nationella valprogram är att se till att alla nationer får tillgång till och samarbetar om att utveckla den senaste industriella och vetenskapliga tekniken med målet att främja allmän välfärd och utrota fattigdomen i hela världen. Detta betyder, som Helga Zepp-LaRouches har sagt, att  matproduktionen i hela världen måste fördubblas.

För att kunna göra det måste vi äntligen röja det brittiska imperiet ur vägen. Vi talar inte om Englands, Skottlands eller något annat av Storbritanniens kuvade folk. Med det brittiska imperiet menar vi den parasitära finansoligarki som haft kontrollen över de brittiska öarna sedan Vilhelm av Oraniens tid och som därefter, med hjälp av det brittiska Ostindiekompaniet, byggt upp ett världsimperium i det medeltida Venedigs efterföljd. Detta brittiska imperium representeras i dag av finanscentret i London, det s.k. City, med vidhängande skatteparadis, spekulanter och knarklangare som George Soros, samt av detta imperiums sympatisörer på Wall Street i New York, i det brittiska samväldets nationer och i Skandinavien. Denna allians styrs i dag av den tredje generationen av de ägarfamiljer som förde Hitler och Mussolini till makten och gav världen fascismen och andra världskriget. I dag, precis som då, förespråkar de fascistisk åtstramning för att deras finanssystem, även om det är ett svart hål, skall betalas före allt annat. För att blockera en återindustrialisering och fortsatt utveckling av Kina, Indien och andra stora nationer har de lanserat den anti-vetenskapliga, anti-industriella klimatlögnen, med hjälp av nazisympatisörerna prins Philips och prins Bernhards WWF. Det brittiska imperiets politik kommer, om den inte stoppas, att leda till en kollaps av den nuvarande civilisationen som i slutänden kommer att betyda miljarder fattiga människors död och driva Europa tillbaka till fattigdom och feodalism som på medeltiden.

EAP:s huvudsakliga programpunkter i EU-valet är:

En rekonstruktion av hela det internationella finanssystemet genom ett organiserat konkursförfarande, där bankväsendets samhällsviktiga funktioner skyddas och alla spekulativa värdepapper (spelskulderna) fryses för senare värdering. Stopp för de räddningsaktioner för bankerna som Bush-administrationen och EU-länderna ägnat sig åt sedan början av 2008. Sveriges och andra europeiska regeringar måste, i samarbete med parlamenten, leva upp till sin grundlagsfästa skyldighet att skydda befolkningen mot parasitära privata intressen, och använda sina nationers mänskliga och finansiella tillgångar till utveckling av de produktiva krafterna på ett sätt som främjar den allmänna välfärden och individernas utvecklingspotential.  (läs mer)

Utredning av de oegentligheter och rent kriminell verksamhet, (Madoff-svindeln, användning av skatteparadis, tvättning av narkotikahandelns inkomster m.m.) som banker och finansbolag har bedrivit, och fortfarande bedriver. Syftet är att bereda väg för nya lagar och regleringar för bank- och finansverksamhet i och mellan nationer. Förebilden för detta utredningsarbete är Pecorakommissionen som granskade USA:s finanselit åren 1933-34, och hjälpte president Franklin D. Roosevelt att återreglera och återuppbygga USA:s ekonomi efter depressionen med sin New Deal-politik.  (läs mer)

Utrota det Brittiska imperiets fascistiska politik: frihandel, knarkhandel och globaliseringens slavsystem. (läs mer) Stoppa klimathysterin och miljöfanatismen genom en vetenskaplig och förnuftig debatt i samhället. (läs mer)

Verktygsmaskinpotentialen i Europa framför allt inom fordonsindustrin, är det värdefullaste vi har. Skydda den genom en omställning till produktion för infrastruktur. Fordonsindustrins kapacitet kan komma till användning, bara staten skapar en marknad för det.

Skapa en miljon nya produktiva jobb i Sverige genom en ny investeringspolitik. Kliv ur EU:s tvångströja –  Maastrichtfördragets budget- och lånetak – och inför en statlig kapitalbudget. Använd nationernas rätt att sätta sina folk och stillastående industrier i full produktion genom statlig kreditgivning till investeringar. Dra i gång ett New Deal för Sverige och Europa – en massiv satsning på infrastruktur med kärnkraft, höghastighets- och magnettåg, vägar och broar, förstärkning av sjukvård och utbildningssystem, samt ett miljonprogram för att bygga bostäder, denna gång med vackra hus som avspeglar optimism. Andra finansiella tillgångar som pensionsfonder och privat sparande bör regleras och lockas till denna produktiva och framtidsinriktade långsiktiga satsning, bort från det kortsiktiga spel som har bidragit till krisen vi nu ser.  (läs mer)

Kraschprogram för utveckling i Afrika. Avbryt den moderna versionen av den gamla rasistiska imperiepolitiken som har dömt Afrika till fattigdom, inbördeskrig, sjukdom och plundring av mänskliga och naturliga tillgångar. Upphör med politiken att störta regeringar i andra nationer, den politik som den brittiske premiärministern Tony Blair och USA:s president George W. Bush har förespråkat och praktiserat det senaste årtiondet. Tillämpa Westfaliska fredens princip, som säger att det är vårt egenintresse att göra Afrika rikt. Avbryt alla så kallade ”demokratiprojekt” och ”biståndsprojekt” och slut i stället långsiktiga teknologiöverföringsavtal med intresserade afrikanska nationer för att säkerställa deras utveckling med modern energi (kärnkraft, vattendammar), transportsystem (järnvägar, vattenkanaler), dricksvatten, bevattnings- och avloppsystem, modern sjukvård och utbildning. Satsningarna kan finansieras genom ömsesidiga långsiktiga lågräntekrediter garanterade genom långsiktiga handelsavtal med industri-, jordbruks- eller råvaror. Afrikas naturliga och mänskliga tillgångar skall inte plundras av Europa, utan ge Afrikas framtida generationer utveckling och välfärd.  (läs mer)

Stoppa knarket: Försvara Sverige och Europa mot det nya brittiska opiumkriget. Detta kräver tre åtgärder: 1) Beslagta knarkhandelns hela infrastruktur av fordon, företag och andra tillgångar, inte bara själva narkotikan, och motarbeta samtidigt all propaganda (inklusive kulturbidrag) för knarklegalisering och knarkkonsumtion. 2) Inrikta det internationella samarbetetet mot terrorismen, inklusive militära uppdrag, på att stoppa smuggling av knark från huvudsakligen Afghanistan, Sydvästasien och Sydamerika. 3) Gör penningspåret till huvudspår genom en noggrann granskning av tvättningen av knarkpengar i internationella banker och skatteparadis. (läs mer)

I år är det 250 år sedan Friedrich Schiller föddes Vi bör hämta inspiration från det för att sikta på en bättre framtid för alla människor på planeten i en anda av broderskap och kärlek. Kulturen och utbildningen av ungdomar bör avspegla det bästa hos människan, den kreativa förmågan, och den estetiska uppfostran av individens känslor bör ske i Schillers anda. Vi tar avstånd från den existentiella, pessimistiska, njutningsfixerade synen på människan som under hela efterkrigstiden har spridits genom Natos kulturorgan ”Kongressen för kulturell frihet” och gjorts till den dominerande kulturen i Europa. Vi arbetar för att stoppa inte bara knarket, utan även våldskulturen som sprids genom otroligt våldsförhärligande dataspel som förvandlar barn och ungdomar till iskalla mördare. (läs mer)

Allt detta betyder att ditt bidrag, som en sann svensk medborgare (oavsett om du är invandrare eller inte), men samtidigt som en världsmedborgare, till Lyndon LaRouches och EAP:s kampanj är avgörande i år, inte bara för att det är det enda rätta att göra i denna krisens tid, utan för att det är din enda chans att komma undan en ny mörk tid med ekonomisk och moralisk kollaps, med krig och epidemier som följd av den intellektuella och moraliska bankrutten hos vår elit.

Hussein Askary
Ordförande
LaRoucherörelsen i Sverige - EAP

____________________________________________

Kampanjsida: larouche.se/eu2009