Nu är det krig! Skjut Inter-Alfa i sank

I och med den direkta strategiska attack som koordinerade krafter nu riktar mot Irland under brittiska världsimperiets Inter-Alfa-flagg, [Inter-Alfa] som lanserades 1971 som ersättare för den tidens system med fasta valutakurser, hänger världens öde nu på den omedelbara nödvändigheten att mobilisera en opposition till den brittiska imperialismen, vilken står att finna bland patrioter i världens ledande nationer - det medan i den här krisen åtminstone en gnutta suveränitet finns kvar hos dessa ledande nationer.

Det betyder inte att vi avser att förinta bankväsendet. Det betyder att vi är fast beslutna att återgå till en mer eller mindre världsvid kombination av ledande nationer som är redo att använda  1933 års Glass-Steagell lag som gällde [i USA] 1933-99, det för att bland annat rädda den nödvändiga kärnan av affärsbankerna från den nuvarande galenskapens - den hyperinflationistiska formen monetärt finanssystems - käftar. Det [system] som skapats för att etablera ett medvetet, globalt, "postwestfaliskt system" - ett system som skapats under brittiska monarkins så kallade Världsnaturfonds flagg, med dess uttalade mål att, som Storbritanniens prins Phillip, hertigen av Edinburgh och prins Bernard av Nederländerna sagt, avsiktligt minska världens befolkning från 6,7 till cirka 2 miljarder.

Nuvarande modus operandi bland de folkmordsförespråkare som representeras av, och som det uttryckts å de intressens vägnar som nu arbetar med det världsimperium som går under namnet, av den faktiskt bankrutta, Inter-Alfa gruppens - är att förinta alla världens nationers suveränitet, genom att dumpa det brittiska imperiets finansgrupps skulder på världens nuvarande länder, med syftet att återgå till det antika systemet med världsimperium som Romarriket var ett exempel på.

Vår avsikt måste vara, inte att besegra brittiska imperiets ondskefulla planer genom att använda moderna strategiska vapen, utan genom att med fredliga, om än dödliga, medel hänga det nuvarande finanssystemets Inter-Alfa-pirater i deras egna monetaristiska skeppsmaster.

Om USA skulle misslyckas med att omedelbart återinföra en Glass-Steagall-lag med exakt samma namn och bokstav som den som Franklin Roosevelts införde 1933 - då kommer den omedelbara framtiden nästan omedelbart bli hopplös. Ingen annan nation skulle framgångsrikt kunna lansera sin egen kopia av Franklin Roosevelts koncept å sina eller andra nationers vägnar. I fall dessa åtgärder inte införs snart, så är en nästintill oundviklig, utdragen, global "ny mörk tid" nu enda möjliga utväg för den relativt omedelbara framtiden.

När det är gjort måste sedan vissa på varandra följande steg av ekonomisk reform sjösättas som akut nödreform.

Den första av dessa på varandra omedelbart följande reformer är följande:

Glass-Steagall-lagen måste göras internationell genom samstämmighet bland en kombination av ledande nationer, inklusive Ryssland, Kina och Indien först och främst, och en grupp av andra nödvändiga nationer som Tyskland och/eller Frankrike och Italien, främst sådana som representerar utvecklade högteknologitraditioner i allmänhet - i deras fall kapitalintensiv tillverkningsindustri. Vi får hoppas, att ett Storbritannien fritt från dess nuvarande band till Inter-Alfa-gruppen, kommer att spela en nyttig roll som en modern, kapitalintensiv, vetenskapsintensiv främjare av välfärden i sin egen och i andra nationer runt om i världen.

För det andra:

Nödåtgärder för återuppbyggnad av industriell framställning av jordbruksprodukter med kraftintensiv framstegsinriktning måste anammas som ett gemensamt mål för dessa samarbetande suveräna stater.

För det tredje:

För att uppnå detta mål [fordras] ett system med fasta växelkurser i linje med den serie målsättningar suveräna länder hade under tiden innan USA:s vansinniga krig i Indokina iscensattes [med början] 1964-65.

Denna tredje åtgärd som här lagts fram fordrar följande längre förklaring av fysisk-ekonomiska principer, till skillnad från monetära system. I korthet: Nationalbankskonceptet, så som det lades fram av Alexander Hamilton, vilket ledde till den amerikanska författningen, är det enda kompetenta tillvägagångssättet för att bygga en rimlig kombination av fysisk-ekonomiska relationer mellan länder. Den här principen var det som inspirerade till Glass-Steagall-systemets utformande under Franklin D. Roosevelts ämbetstid.

Det innebär, att ett kreditsystem som etableras suveräna nationer emellan, som ett partnerskap, kommer leda till långsiktigt samarbete baserat på relationer av fysiskt kapital bland de deltagande nationerna till ett bestämt, fast, lågt pris för utgivandet av krediter inom nationerna och sinsemellan. Ett sådant pris måste vara lägre än tillväxten per capita av nettomarginalvinsten per capita, ett mål som kräver en rejäl ökningstakt av kapitalintensiteten och i skapandet av produktivitet, mätt per capita och per kvadratkilometer. Detta innefattar ett ökat beroende av kraftkällor med relativt hög energiflödestäthet som ursprunglig drivkraft och en rikare och rikare nettoomsättning av vatten per capita och per kvadratkilometer. För att uppnå det har en konstant ökning av energiflödestätheten per capita och per kvadratkilometer nu blivit ett trängande behov.

Det måste understrykas, att kraftkällor av lågpresterande grad, såsom extremt ineffektiva, till och med nettonegativa vindkraftverk och solpaneler måste överges, det till förmån för en ständigt högre grad av energiflödestäthet från kraftkällorna, eller så kommer - om detta inte sker - såväl jordens som dess nationers "bärförmåga" reduceras till en nivå som främjar folkmord, vilket är inbyggt i den politiska trend vi nu ser, som kräver, att nationer görs beroende av i hög grad folkmordiska tendenser (befolkningminskning) i och med deras antagande av kraftkällor med låg energiflödestäthet.

För det fjärde:

System för att såväl öka vattenomsättningen över nationers territorium, mätt per capita och per kvadratkilometer som internationella järnvägs- och magnettågnät måste ökas drastiskt, per capita och per kvadratkilometer, över hela planeten. Detta innefattar en väsentlig ökning av utvinningen och utvecklingen av väsentliga "naturresurser" på ställen där dess koncentration tidigare betraktats försumlig.

För det femte:

Klarhet måste råda angående den specifika vikt som tillskrivs vad som i nuläget kallas "rymdforskning" och "rymdutveckling".

Detta måste komma att ses som en symbios, såsom det uttrycks i den allomfattande kosmiska strålningens språk, mellan vår galax och livets funktion i vårt solsystem, på vår planet och i dess nationer.

Med liknande och motsvarande innebörd är bästa exemplet på nödvändigheten att betona nämnda aspekter av grundläggande ekonomisk infrastruktur en relativ ökning av utbyggnaden av tillgången på vatten i funktionellt verksam omsättningstakt (vilket därmed ökar nettotillgången per capita och per kvadratkilometer) och detta i relativt högre grad än den för övrigt allmänna produktivitetsökningen. NAWAPA förkroppsligar de slags anordningar som kommer tillämpas i nämnt avseende.

För det sjätte:

Den allmänna avsikten med reformen som genomförs, att eliminera och ersätta den roll som den av naturen parasitära Inter-Alfa-gruppen spelat de senaste decennierna, är att öka den genomsnittliga mänskliga individens förmåga att producera och existera. Det måste understrykas i det här sammanhanget, att mänskligheten, också bekant som noosfärens plan, såsom detta definierats av akademiledamoten V. I. Vernadskij, är den enda art vi känner till, som av naturen getts förmågan att potentiellt viljemässigt kvalitativt öka de intellektuella förmågor genom vilka mänskligheten kan och måste öka energiflödestätheten hos den kraft som tagits i bruk per capita och per kvadratkilometer över det använda landområdet.