Den oligarkiska principen: Termodynamikens andra huvudsats

Ett utdrag ur Lyndon LaRouches webcast 21 juli 2011

Det stora problemet här är att folk har lagt sig till med en politik som kallas termodynamikens andra huvudsats. Termodynamikens andra huvudsats är en bluff. Den stämmer inte alls. Det är faktiskt lätt att påvisa, vetenskapligt. Alla som tror på termodynamikens andra huvudsats är galna, vare sig de vet om det eller inte, vare sig de gör det medvetet eller ej, eftersom universums kända uppbyggnad är emot detta antagande om en termodynamikens andra huvudsats. Det används som ett sätt att förstöra mänskligheten.

Termodynamikens andra huvudsats förutsätter att det finns en barriär i universum, som gör att det alltid kommer att ske en försämring vad gäller den potentiella befolkningstätheten för människorna som finns på den här planeten. Det är ren och skär lögn! De som tror på termodynamikens andra huvudsats blir underkända i fysik – eller fysiken underkänner dem – någotdera.

Det finns inget skäl att tolerera, eller bevisa, eller tillåta att termodynamikens andra huvudsats får bestämma politiken i USA eller Europa, eller någon annanstans, men särskilt inte i USA. Men det är termodynamikens andra huvudsats som ligger bakom den såkallade gröna rörelsen.

Meningen med den gröna rörelsen har varit i århundraden, till och med årtusenden, att döda människor. Motivet för dödandet kallas den oligarkiska principen. Det bästa exemplet på det officiellt i den europeiska historien hittar man i Makedoniens kung Filip. Filip gjorde en överenskommelse med perserriket, och den överenskommelsen var i princip en överenskommelse om termodynamikens andra huvudsats. Det kallas den oligarkiska principen. Man menade att den oligarkiska klassen måste styra världen, och att de som inte tillhör den oligarkiska klassen kommer att klassas som boskap, eller något slags djur. De ska hållas nere i antal, de ska hållas dumma, de ska hindras från att få tillgång till någon form av vetenskaplig kunskap. Folkmängden ska regleras därefter, så att den inte blir större än vad man kan klara av med en viss låg teknisk nivå, som bestämmer storleken på den slavbefolkning man kan ha.

Poängen är, att om man höjer slavarnas produktivitet, med hjälp av vetenskapliga och liknande former av framsteg, så kommer de att ta över! Om de är många och högkvalificerade kommer de att ta över. Vad händer då med oligarkin?

Det är den här överenskommelsen som kallas den oligarkiska principen. Och den europeiska historien sedan dess, och faktiskt ännu längre tillbaka, har varit präglad av denna idé om den oligarkiska principen.

Det mest typiska exemplet på detta är penningsystemet: om man tror på monetarismen, så tror man på den här oligarkiska principen. Den är en lögn! Lögnen är termodynamikens andra huvudsats, i våra dagar. Den som tror på ett slags utnötningsprincip är faktiskt helt dum i fysik. Den vetenskapsman som gillar den är antingen en lögnhals, eller helt enkelt okunnig, eller dum i huvudet.

Det som vi ser uppenbarat för oss visar att detta är lögn! Politiken som styr Obama-administrationen är en massmordisk politik som är en lögn! Allting i den politiken är en lögn. Alla som reciterar den, med en akademisk examen, är lögnhalsar! De är kanske dumma i huvudet – det är deras sätt att komma undan.

Det är detta som är faran. Storbritanniens prins Philip sa förut att två miljarder människor är det högsta tillåtna. Nu har man reducerat det till en miljard människor som ska få leva. Ni andra kommer att dödas, för ni måste passa in i en politik som innebär högst en miljard människor.

Brittiska imperiet är mänsklighetens fiende

Jaså, du stöder Obama? Vem ska du äta! Vem ska du döda? Alla de som kallar sig professorer, vetenskapsmän, experter, som ställer sig bakom den här politiken, de är värre än Hitler, mycket värre än Hitler. Hitler var en barnrumpa, jämfört med det här gänget.

Vilka är det som står bakom det? Det brittiska imperiet, den engelska drottningen! Den som nu är USA:s president är hela mänsklighetens fiende. Han är en större fiende till mänskligheten än vad Adolf Hitler var. Den som stöder hans politik, den gröna politiken, stöder en Hitler-politik mot sig själv.

Det här har pågått länge. Titta på Afrika: Afrika är utsatt för permanent kannibalism från brittiskt och annat håll. Och det är en politik som du stöder? Som du tolererar? Du stöder en ledamot av senaten, eller en ledamot av representanthuset, som stöder den här politiken? Är du inte då en massmördare, delaktig i massmord på antagligen dig själv och dina närmaste.

Det här är lögn! Det stämmer inte alls! Hur ligger det till? Man har studerat livet på jorden, hur livet uppstod på jorden, utvecklingen av olika livsformer, hur arterna som har funnits på jorden har förändrats, hur olika djurpopulationer har skiftat i storlek, olika typer av växtlighet och så vidare, och människor – människor har bara funnits i ett par miljoner år under hela den här perioden.

Under hela den här perioden har det med jämna mellanrum inträffat olika fall av massdöd, som har drabbat växt- eller djurlivet – massdöd. Men varje massdöd har inneburit att vissa arter har gått under, men att det har uppkommit arter som tillhör en högre ordning än dem som dukade under. Det är detta som är principen. Universum är anti-entropiskt. Det finns ingen termodynamikens andra huvudsats. Det är bara en ond lögn.

Det är så det har gått till. De djurarter som dukade under var väldigt ineffektiva jämfört med dem som uppstod senare. Det var inte den ena djurarten som ersatte den andra. Det var en allmän ökning av det som vi nu kallar energiflödestätheten, en ständig utveckling mot högre livsformer, som var utrustade med större förmåga än de som hade dött ut.

Nästan alla sådana övergångar från en lägre nivå på livet till en högre har varit förknippade med förändringar i artsammansättningen. De lägre arterna dog ut, men de byttes inte ut den ena mot den andra, utan sett till hela variationsrikedomen så ersattes de av arter som tillhörde en högre ordning, som var mer utvecklade, mer produktiva. Livsprocessernas energiflödestäthet på den här planeten ökade! Det är inte bara arterna som utvecklas, utan energiflödestätheten som den här utvecklingen innebär fortsätter hela tiden att öka. Det har aldrig funnits någon period som har överensstämt med miljötänket.

Allt miljötänk är en lögn! Det är en illasinnad lögn som, när den tillämpas i verkligheten, leder till folkmord.

Afrika är ett typiskt folkmordsområde. Vem begår folkmord i Afrika? I första hand britterna. Men också andra: de som äger Afrika, som styr över befolkningen, som styr över deras livsvillkor, som hindrar utvecklingen av fungerande vattensystem, och alla sådana saker. Det pågår ett medvetet folkmord mot Afrika!

Och den speciella betydelsen av detta är att nu kommer det hit, till Europa och till USA. Folkmordet kommer hit till oss! Och du lägger din röst på en grön kandidat? Du tolererar en grön politik? Den gröna rörelsen kommer, om den får fortsätta, att utplåna en stor del av mänskligheten, och vrida utvecklingen tillbaka. Den som stöder den gröna rörelsen är i praktiken antingen kliniskt galen eller en brottsling. Den gröna rörelsen är ett brott; det är inte en politisk rörelse.

Se LaRouches webcast här