LaRouche: Den centrala frågan i den här krisen

Tal via video till Schillerinstitutets konferens "Ett nytt paradigm
för civilisationens överlevnad", som hölls i Frankfurtområdet den 24-25 november 2012.

Den transatlantiska gruppen nationer, med flera, är i klorna på den mest akuta och mest hotfulla krisen i modern tid. Det är tre fysisk-ekonomiska frågor som måste tas i beaktande:

För det första måste vi sätta stopp för den nuvarande kursen mot en accelererande monetaristisk hyperinflation.

För det andra måste vi sätta stopp för ett redan djupgående sammanbrott av den fysiska ekonomin, som hela tiden förvärras.

Och för det tredje måste vi sätta stopp för det nu akuta hotet att det ska bryta ut ett kärnvapenkrig. Det är ett krig som, om det bryter ut, redan det skulle innebära ett direkt hot om att utplåna civilisationen i hela världen. Det skulle inte behövas mer än cirka en och en halv timme med en sådan kärnvapenkrigföring, för att världens stormakter skulle vara på god väg mot civilisationens undergång.

Dessa tre typer av hot mot mänskligheten är effekter av den hittills förda och nu accelererande hyperinflationspolitiken i USA, och i länderna i Väst- och Centraleuropa. Den rådande trenden i Nordamerika och Europa har skapat ett numera hopplöst accelererande hyperinflationssystem. Och detta innebär att tre villkor måste uppfyllas omedelbart, om faran för att den nu accelererande krigsutvecklingen mycket snart ska övergå i en kärnvapenkrigsfas ska kunna avstyras, och en riktig ekonomisk återhämtning ta sin början i stället.

Först bankdelning

Den första av dessa tre grundläggande förutsättningar för en ekonomisk återhämtning är att de berörda, kombinerade tongivande länderna, alltså både USA och de tongivande länderna i Eurasien, med det snaraste genomför en bankdelning, efter förebild av Glass-Steagall-lagen, den framgångsrika ekonomiska återhämtningsåtgärd som ursprungligen lanserades av den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt på 1930-talet. Införandet av en sådan bankdelning kommer att räcka för att få stopp på hyperinflationen som hotar de tongivande länderna i den norra delen av det transatlantiska området. Det kommer att hindra dem från att gå in i ett hyperinflationistiskt sammanbrott, och ett alltmer sannolikt kärnvapenkrig.

För det andra: De berörda ländernas ekonomiska återhämtning hänger på det faktiska införandet av en uppsättning system grundade på principen nationella krediter, i de respektive länderna. Det betyder att de framtida investeringarna måste vara de som bedöms vara fysisk-ekonomiskt värda att få del av de krediter som ges ut med bemyndigande av kreditsystemen i de respektive suveräna staterna. Den nu accelererande hyperinflationstakten med centrum i det transatlantiska området måste stoppas med den fulla kraften av de rätta fysisk-ekonomiska reformåtgärderna.

Med en sådan reform kommer suveräna staters ekonomier att finansieras med en kombination av befintliga och kompletterande former av kreditgivning till fysisk-ekonomiska framsteg, för och av de respektive nationalstaterna. Tänk så här: Det finns en gängse praxis som, felaktigt, anser att värdet ligger i pengar, eller i andra fiktiva tillgångar, snarare än i de fysisk-ekonomiskt effektiva kreditsystemen i ekonomin. När det tvärtom är så att det för en riktig återhämtning krävs att den nu förda hyperinflationspolitiken byts ut mot nationella system, som ger ut nationella fysisk-ekonomiska krediter, både inom och mellan dessa samarbetande nationer.

För det tredje: Man måste vara på det klara med att syftet med de respektive nationernas utgivning av statliga krediter är att möjliggöra en ökning av det fysisk-ekonomiska värdet. Det är investeringar i skapandet av framtida fysisk-ekonomiskt produktiva, snarare än rent nominalistiska former av monetaristiskt värde, per capita och per kvadratkilometer, som utgör garantin för detta kreditsystem. Den nationella kreditgivningen, inom och mellan samarbetande nationer, garanteras av nationernas och företagens framtida värde. Detta är en ekonomisk politik som ska gälla för såväl offentliga som privata investeringar, i skapandet av det som blir till endast med hjälp av nationens och hela mänsklighetens produktiva framtid.

Mänsklighetens unika egenskap

Nu till några väsentliga fakta angående mänskligheten i detta sammanhang. Ett väsentligt faktum, som måste adderas till ekonomiska reformer bland länderna, är att mänskligheten inte längre kan isolera sig till att leva enbart på Jorden. Därutöver har den kända evolutionshistorien för alla levande arter, de som varit livsdugliga, kännetecknats av en relativ ökning av energiflödestätheten för de överlevande arterna. Det är ett faktum att människan är den enda arten som vi känner till, som för sin fortlevnad har varit beroende av en viljemässig utveckling av ständigt högre evolutionära tillstånd.

För människan, liksom för alla levande arter, är det ett absolut krav för en lyckosam framtid att energiflödestätheten hela tiden ökar, och ökar i accelererande takt, per capita, så som detta har uttryckts i människans utveckling till högre energiflödestätheter. Människan är den enda kända arten vars existens är bestämd av bemästrandet av elden. Människans framtidsutsikter hänger nu på att hon kan bryta igenom den sinnliga varseblivningens begränsningar, och utveckla sin förmåga att spela en alltmer betydelsefull, viljemässig roll i området utanför Jorden och Mars, och vidare till andra planeter i solsystemet, och ännu längre ut. Varje annan politik kommer obönhörligt att utsätta människan som art för hotet från asteroider och kometer, och implicit leda vår art till dess undergång.

Vi har en ekonomisk utveckling som vi måste ta hänsyn till. Under hela tiden sedan USA gick in i det värre än meningslösa kriget i Indokina - ett krig som startades med hjälp av mordet på president John F. Kennedy - så har den ekonomiska trenden i såväl USA som i Väst- och Centraleuropa - trots det framåtskridande som låg inneboende i president Kennedys lansering av det amerikanska rymdprogrammet - stadigt pekat allt brantare nedåt, mätt per capita, under decennierna som gått sedan dess.

Förlusten av fysisk-ekonomisk potential hos förut tongivande nationer har accelererat, med hänsyn till förlusten av aktivt produktivt yrkeskunnande, mätt i den helt avgörande måttstocken energiflödestäthet, under hela den tid som gått sedan mordet på president John F. Kennedy. Resultatet är att den fysisk-ekonomiska produktiviteten per capita i nationerna har fallit snabbare än den nyttiga produktiva sysselsättningen har ökat i arbetsstyrkan som helhet.

Ett strategiskt försvar av Jorden

Utöver de faktorer som nämnts är mänsklighetens existens i fara också på grund av hoten som kommer från både asteroider och kometer, som rör sig i området mellan Mars och Venus banor. Vi måste skaffa oss möjlighet att försvara oss mot detta hot.

Ryska vetenskapsmän har helt riktigt talat om behovet av ett strategiskt försvar av Jorden, ett Strategic Defense of Earth, i detta sammanhang. Den här typen av utmaningar visar på nödvändigheten av just de fysisk-ekonomiska reformer som krävs för att vi ska kunna undvika kärnvapenkrig, och även andra typer av hot och ekonomiska katastrofer för mänskligheten. Dessa reformer är viktiga både för försvaret av Jorden och för att förbättra de betingelser som mänsklighetens fortsatta existens hänger på.

Speciellt viktigt är att USA, och även andra länder, går tillbaka till ett utvidgat rymdprogram, inte bara för att vi behöver ett rymdprogram som innehåller ett försvar som sådant, utan för att vi också behöver ta ett stort kliv framåt i den teknologiska utvecklingen över huvud taget.

Framåtskridande är inte en valmöjlighet. Det är, nu mer än någonsin, ett krav för mänsklighetens fortsatta överlevnad.

Bortom sinnesintrycken

Avslutningsvis måste vår politik vara den följande: Forskningen får inte längre begränsa sig till det som händer inom den sinnliga varseblivningens råmärken. Vi måste gå in i de fysikaliska principernas högre domäner, som ligger utom räckhåll för den rent sinnliga varseblivningen, alltså det som är den mänskliga tankens egentliga område, området för upptäckandet av äkta principer, de som styr utom räckhåll för den rent sinnliga varseblivningen. Vi måste nu, som Bernhard Riemann framhöll i slutmeningen i sin doktorsavhandling, träda in i den inkluderande egenskapen hos tankens domän, den allomfattande uppfattning av tanken som ett föremål för fysiken som låg antydd i det banbrytande samarbetet mellan Max Planck och Wolfgang Köhler.

Tack för ordet.

Se alla videorna från Schillerinstitutets konferens "A New Paradigm For The Survival of Civilization" (på engelska med simultanöversättningar till tyska, italienska och franska): http://schiller-institut.de/konferenz-november-2012/konf.html

Tillbaka till Ny Solidaritet