BRIKS-länderna i centrum för en ny, rättvis ekonomisk världsordning!

Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche
28 juli 2018

Inspirerade av Kinas sagolika uppgång genomför tillväxt- och utvecklingsländerna nu en strategisk omställning, som steg för steg skapar en ekonomisk världsordning byggd på helt andra principer än den hittills dominerande. Medan västvärlden förgäves försöker upprätthålla det nyliberala ekonomiska systemets gamla paradigm, går fler och fler länder ihop med BRIKS-länderna, Shanghai Cooperation Organization (SCO) och andra regionala organisationer i deras vinn-vinn-samarbete inom ramarna för det nya Sidenvägsinitiativet, och visar att världen kan gestaltas på ett mycket mänskligare sätt än vad EU gett prov på med sin barbariska flyktingpolitik.

– Jag vill ha den kinesiska modellen. Det som Kina har uppnått är ju helt otroligt. Hur man har besegrat fattigdomen, det saknar motstycke i historien!

Så yttrade sig Pakistans nyvalde premiärminister Imran Khan, samtidigt som han förklarade att han kommer att besvara varje positivt steg från Indiens sida för att förbättra relationerna med Pakistan med två steg från sin egen sida.

Samma stämning rådde på det just avslutade tionde årliga toppmötet med BRIKS-länderna – Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika – i Johannesburg, som avlöpte helt i den nya Sidenvägsandan, som innebär inget mindre än att alla världens länder har rätt att utveckla sina ekonomier på basis av vetenskapligt och teknologiskt framåtskridande, och att en ny epok för mänskligheten har inletts.

Xi Jinping: Vetenskap och teknik driver mänskligheten framåt

Kinas president Xi Jinping betonade i sitt tal på konferensen, som också Indonesien, Turkiet, Argentina och många afrikanska staters statschefer deltog i, att det internationella samfundet står vid ett vägskäl och måste bygga upp en helt ny typ av internationella förbindelser. Med en smittsam kulturoptimism, som helt lyser med sin frånvaro i Europa, betonade Xi det vetenskapliga framåtskridandets avgörande roll som motor i den ekonomiska utvecklingen:

– Vetenskap och teknik är de primära produktivkrafterna som alstrar en outtömlig kraft, som driver den mänskliga civilisationen framåt.

Han förklarade att mänskligheten har gjort jättelika språng från en jordbruksbaserad till en industribaserad civilisation och nu återigen står inför nya vetenskapliga och tekniska revolutioner och industriella omvandlingar; om länderna griper chanserna som öppnas för dem så kan de uppnå en dynamisk ekonomisk tillväxt och därmed ge sina människor ett bättre liv.

Han konstaterade vidare att Afrika har fler utvecklingsländer än någon annan kontinent, och att det är där den största utvecklingspotentialen finns. BRIKS kommer därför att förstärka sitt samarbete med Afrika och göra detta samarbete till en modell för utökade syd-syd-relationer. Denna intensifiering kommer att stegras ytterligare på det kommande forumet för Kina-Afrika-samarbete som hålls i Peking i september och integreras med Bälte & Väg-initiativet.

Även Indiens premiärminister Modi förklarade att för hans regering har bevarandet av freden och Afrikas utveckling högsta prioritet. Han tillkännagav också att man kommer att inrätta ett Mahatma Gandhi-Nelson Mandela-centrum.

President Putin förklarade i sitt tal att Ryssland kommer att "tända ljuset" på den afrikanska kontinenten och försörja den med energi, framför allt på kärnteknikområdet, där Ryssland just nu är världsledande.

Handeln mellan Kina och Afrika har ökat enormt de senaste 40 åren: från att 1978 ha uppgått till 765 miljoner dollar var varuutbytet redan 2017 uppe i 170 miljarder dollar och kommer snart att uppgå till 400 miljarder dollar per år. BRIKS-ländernas ekonomiska tyngd har ökat markant, förra året uppgick deras sammanlagda bruttonationalprodukt till drygt 17.000 miljarder dollar och var därmed större än EU:s. Inför toppmötet gjorde president Xi statsbesök i Förenade arabemiraten, Senegal, Rwanda och Sydafrika, följt av Mauritius i anslutning till toppmötet. Modi besökte Uganda, Rwanda och Sydafrika. Kinas och Indiens regeringar har också fattat beslut om gemensamma investeringar i Afrika inom ramarna för det nya Sidenvägsinitiativet.

En ytterligare byggsten i den nya ekonomiska ordningen är begreppet BRIKS-plus, som innebär att en plattform skapas för att ytterligare länder och regioner ska kunna associera sig ekonomiskt, och för ett förstärkt samarbete i såväl ekonomiska som strategiska frågor. De deltagande länderna har bland annat som mål att med ett ständigt ökande antal medlemsländer stärka detta blocks röststyrka i IMF och därmed kunna influera viktiga beslut.

Samarbete eller konfrontation

Under toppmötet gav Xi Jinping, med tydlig hänvisning till Donald Trumps hot om importtullar, med emfas uttryck för uppfattningen att ett handelskrig inte kan ha några vinnare. Valet, sa han, står mellan samarbete eller konfrontation, mellan ömsesidiga fördelar eller möjligheten att göra sina grannar till tiggare, men den som följer den senare kursen kommer till slut bara att skada sig själv.

Just den effekten har sanktionerna mot Ryssland redan fått, vilket många experter i det landet anser vara en tur i oturen, eftersom man har tvingats återuppbygga många produktionsområden som monterades ned under Jeltsin-tidens chockterapi och samtidigt fördjupa förbindelserna med Kina och Asien generellt. Precis som (de av den amerikanska kongressen framtvingade) sanktionerna mot Ryssland från USA:s och EU:s sida har Trumps hotfulla uppträdande i frågan om importtullar mot Kina fått den effekten – som deras tillskyndare i sin arrogans uppenbarligen förbisett – att BRIKS-plus-ländernas sammanhållning och längtan efter en rättvisare och mer jämlik ekonomisk ordning bara blir starkare.

Vid ett seminarium på Chongyang Financial Institute vid Renmin-universitetet i Peking poängterade Putins ekonomiskpolitiske rådgivare Sergej Glaziev att det dåliga skick som västekonomierna befinner sig i, på grund av att man fortfarande starkt fokuserar på spekulation i stället för realekonomi, driver fram ett allt närmare samarbete mellan det nya Sidenvägsinitiativet, BRIKS, SCO och andra organisationer. Om trycket på dessa länder skulle öka ännu mer, skulle det bara påskynda tendensen att inte längre bedriva handel i dollar, utan i de egna respektive valutorna, sa han.

Av den kinesiska regeringens årsrapport, som premiärminister Li Keqiang presenterade vid ett regeringsmöte nyligen, framgår att man inrikesekonomiskt gör allt för att skydda Kina mot följderna av en ny krasch i det transatlantiska finanssystemet. Med hänsyn till stora internationella utmaningar kommer Kina att lansera ett helt paket av åtgärder för att stärka den reala ekonomin, bl.a. skattelättnader för investeringar i grundforskning, 200 miljarder dollar till infrastruktur, främjande av kreditgivning till små och medelstora företag samt hårda tag för att stävja "zombieföretag" och all form av spekulation.

Dynamiken som nu utvecklas kring den kinesiska modellen och BRIKS-länderna som centrum för ett nytt globalt ekonomiskt system är resultatet av att IMF och Världsbanken i decennier med sina krav på s.k. strukturanpassningar och lånevillkor inte bara har hindrat utvecklingsländerna från att utvecklas, utan dessutom också har organiserat en gigantisk kapitalöverföring från dessa länder till det nyliberala finanssystemets banker. Denna politik, som vi bl.a. har en stor del av flyktingkrisen att tacka för – förutom de på lögner baserade krigen i Sydvästasien och Nordafrika – har BRIKS och många utvecklingsländer tagit lärdom av, på samma sätt som de lärde sig av Asienkrisen 1997, då megaspekulanter som George Soros inom loppet av några dagar spekulerade ner värdet på många asiatiska länders valutor med uppemot 80 procent.

Vårt eget val

Vi i västvärlden står inför precis det val som Xi Jinping har identifierat. Vi kan tacka ja till Kinas många erbjudanden och tillsammans med BRIKS och andra länder hjälpa till att industriellt bygga upp Afrika, Sydvästasien och Latinamerika, och därmed samtidigt ge oss själva ett framtidsperspektiv. Det skulle innebära att vi säger farväl till kasinoekonomin, att vi inför en bankdelning av Glass-Steagall-modell, att vi inrättar nationalbanker och ett Nytt Bretton Woods-kreditsystem.

Eller så kan vi försöka hålla fast vid det nuvarande, hopplöst bankrutta nyliberala finanssystemet, som är inriktat på vinstmaximering för etablissemanget på den stora befolkningsmajoritetens och utvecklingsländernas bekostnad. Då har vi att välja mellan en ny krasch som den 2008, fast den här gången mycket värre, och en finanskrasch utlöst av en dollarkollaps, om länderna i det nya ekonomiska block som är under uppsegling gemensamt försvarar sig mot konfrontationen från USA:s sida.

Valet vi har är: Antingen lyfter vi i USA och Europa fram våra bästa traditioner, d.v.s. Alexander Hamiltons amerikanska ekonomiska system och principerna bakom det tyska ekonomiska undret efter andra världskriget och traditionen från vår egen klassiska kultur – och då arbetar vi ihop med Kina och BRIKS om att utveckla världen – eller så har vi oss själva att skylla när våra kulturer snart kommer att stå utställda på museer i Afrika och Asien, som exempel på samhällen som inte var moraliskt överlevnadsdugliga.

zepp-larouche@eir.de

Läs Xi Jinpings tal på BRICS Business Forum, på engelska:
http://www.brics2018.org.za/speech-11

Eller på:
http://www.xinhuanet.com/english/2018-07/26/c_129920686.htm

Läs faktabladet om Sydafrikas ordförandeskap för BRIKS 2018 på engelska: http://www.brics2018.org.za/download/file/fid/199

Följ internationella Schillerinstitutet
Hemsida med konferensrapporter och nyheter: http://newparadigm.schillerinstitute.com/
Helga Zepp-LaRouche ger en politisk lägesrapport varje vecka – en webcast –  i form av en dialog med Harley Schlanger på engelska. Varje ny webcast spelas in på torsdagar och kan ses från senast fredag morgon på: http://newparadigm.schillerinstitute.com/schiller-institute-weekly-webca...
En översättning till spanska sänds två dagar senare på: http://larouchepub.com/spanish/events/2018/02/02-hzl-webcast.html
Schillerinstitutet på Youtube: https://www.youtube.com/user/schillerinstitut
Följ Helga Zepp-LaRouche @ZeppLaRouche  på Twitter!

Följ svenska Schillerinstitutet
på Facebook https://www.facebook.com/Schillerinstitutet/
Följ Ulf Sandmark  @UlfSk48  på Twitter!
Följ Hussein Askary @HusseinAskary  på Twitter!
Följ dagliga nyheter från Schillerinstitutet på danska
http://schillerinstitut.dk/si/category/nyheder/